RØYSTEANSVARLEGE: Tonje Aakre og Åse Dalland Haaland er røysteansvarlege i fellestenesta på rådhuset.
RØYSTEANSVARLEGE: Tonje Aakre og Åse Dalland Haaland er røysteansvarlege i fellestenesta på rådhuset.

No er førehandsrøystinga i gang

Måndag denne veka var dagen førehandsrøystinga til kommunestyre- og fylkestingsvalet starta på Tysnes.
Publisert 14.08.2019 kl. 10.05.

Førehandsrøysting er mogleg frå 12. august og fram til den 6. september. Dette kan du gjera i fellestenesta på rådhuset måndagar til fredagar frå klokka 9-15.

– Forutan dette har me to dagar med utvida opningstider for røysting. Det er torsdag 5. september frå klokka 9 til 19, og laurdag 31. august frå 10 til 16, seier Tonje Aakre og Åse Dalland Haaland, som er røysteansvarlege i fellestenesta.


Hugs legitimasjon og valkort

På valdagen måndag 9. september kan du røysta fram til klokka 19. Kva for røystekrins du høyrer til står på valkortet ditt. Om du skulle ha mista eller gløymt valkortet ditt, finst det ei løysing for dette.

– Ta gjerne med valkort, men legitimasjon er det aller viktigaste, seier Haaland.

Gyldig legitimasjon kan vera pass, førarkort eller bankkort med bilete, eller annan dokumentasjon som viser namn, bilete og fødselsdato.


Fleire vel førehandsrøysting

At folk førehandsrøyster viser seg å vera ein trend som aukar på for kvart år, og no er det meir populært enn nokon gong.

– Me har berre hatt ope ein heil dag, og det er første gong at me har hatt så mange innom som me har hatt til no, seier Haaland tysdag føremiddag.

– Kven er det som førehandsrøyster?

– Det er ein del som skal reisa vekk av ulike årsaker. Pensjonistar er ofte på reisefot i september. Og så har du dei som reiser vekk på grunn av jobb, seier Haaland og Aakre.

– Og så er det nokre som har bestemt seg og som berre vil bli ferdig, og som ikkje er like interessert i sjølve valkampen.


Bruk røysteretten din

Dei er fornøgde med at ordninga med førehandsrøysting kan gjera at fleire får mogleik til å røysta.

– Og at ein kan røysta når det passar best. Me har jo eit heilt anna forhold til opningstider i dag enn for tjue år sidan, smiler dei, og oppmodar alle til å bruka røysteretten sin.

Du kan førehandsrøysta i ein annan kommune, men då må du hugsa på at røysta må nå fram til heimkommunen din innan tysdag 10. september klokka 17.


Du kan røysta heime

For nokre kan det vera ei utfordring å komma seg til røystelokalet, men dette finst det ein ordning for, og kommunen stiller gjerne til teneste.

– Det kan for enkelte vera ein baug å komma seg til røystelokalet, av psykiske eller fysiske årsaker, seier Åse D. Haaland og Tonje Aakre, som er røysteansvarlege i fellestenesta.

Dei blir glade kvar gong nokon nyttar tilbodet om ambulerande røysting, eller heimerøysting, som dei føretrekkjer å kalla det.

– Det kunne godt ha vore fleire som bruker det, tenkjer eg, seier Haaland.

Ho håpar at alle er klar over tilbodet, og vil at så mange som mogeleg skal røysta.

– Psykiske eller fysiske utfordringar skal ikkje vera til hinder for å kunna nytta retten sin til å røysta. For oss er det viktig at folk får avlagt stemma si uansett. Me har sett av tid til det, fortel ho.

Om du har behov for å røysta heime, kan du ta kontakt med kommunen, der får du hjelp til korleis du går fram. Fristen for å søkja om å røysta heime er tysdag 3. september klokka 10.

Då kjem det to røysteansvarlege på besøk til deg i løpet av tirsdagen. Kravet om hemmeleg val er godt ivareteke.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Prioriteringar, Nasjonal transportplan 2022–2033

Ope brev til dei politiske partia i Stord og Tysnes: Samferdsel, bladet til Transportøko-nomisk institutt, refererte 24.01.20 påtroppande samferdselsminister Hareide i det han overtok ansvaret etter Jon Georg Dale. Hareide gjorde det då klårt at verda står i ei klimakrise, og at arbeidet med den blir hovudoppgåva hans. Vidare lista Hareide opp trafikksikring og dernest infrastruktur som...