TYSNES AP: Asbjørn Myklestad (f.v.), Rolf Simonsen, Ingrid Restad, Beyene Medbrathu, Ingrid Tysnes Stue, Anne Merete Fjeldstad og Gjermund Lygre Kongsvik er klare for valkamp-innspurt.
TYSNES AP: Asbjørn Myklestad (f.v.), Rolf Simonsen, Ingrid Restad, Beyene Medbrathu, Ingrid Tysnes Stue, Anne Merete Fjeldstad og Gjermund Lygre Kongsvik er klare for valkamp-innspurt.

Lesarbrev: Val og verdiar

Publisert 16.08.2019 kl. 12.00.

Om ein snau månad er det kommuneval, og valkampen er i gang.

I eit stortingsval handlar det om dei store linene og dei store avgjerdene, det handlar om ideologi og kva type samfunn me vil ha. Det handlar om makt, stor makt, og om å kontrollera store pengesekkar.

I kommunevalet handlar det heller om dei mindre detaljane som angår folk – her og no. Og når kommunen har betalt for helsetenester, eldreomsorg og utdanning og det dei elles er lovpålagde å ta seg av, så er det ikkje store pengesekken att å skalta og valta med. Med makta er det og så som så, og det er ingen godt løna statsrådpostar, statssekretærstillingar eller rådgjevarjobbar å dela ut.

Eit kommuneval handlar ofte like mykje om personar som om politiske ideologiar. Det hjelper lite med store ord og visjonar, om ein ikkje maktar å samarbeida med resten av representantane om praktiske løysingar på daglegdagse utfordringar.

Ein kunne då tenkja seg at partia ikkje spelar nokon rolle i eit kommuneval. Men det er ikkje heilt riktig. Det er trass i alt eit grunnleggjande skilje i verdigrunnlaget hos dei forskjellige partia, og dette verdigrunnlaget fargar og dei prioriteringane som vert gjorde av politikarar i små kommunar som Tysnes.

Det er kanskje ikkje same skiljet mellom høgresida og venstresida i politikken som det var for nokre tiår sidan. Høgresida har tatt til seg ein del løysingar kring offentleg ansvar for folks ve og vel som vart initierte av venstresida, og venstresida har akseptert ein del høgreorienterte synspunkt når det gjeld økonomistyring og næringsliv. Men det går likevel eit skilje mellom dei som i hovudsak meiner at kvar og ein i siste instans er «sin egen lykkes smed» og dei som meiner at me alle, i større eller mindre grad, er ansvarlege for kvarandre. Det går mellom dei som trur at samfunnet er best tent med størst mogeleg fridom for den einskilde, og dei som meiner at me får eit betre samfunn om alle løftar i flokk. Det går mellom dei som meiner offentlege tenester vert betre og billigare om dei vert lagde ut på anbud, og dei som meiner at det er fellesskapen, og ikkje private firma, som skal ha handa på rattet når det gjeld styringa av helse, omsorg, renovasjon, samferdsle og andre samfunnsoppgåver.

Så det er trass i alt ein skilnad på høgre og venstre i politikken. Og sjølv i ein liten kommune som Tysnes, der sunn fornuft kanskje er det viktigaste politiske verkemiddelet, så vil denne skilnaden i haldning farga dei prioriteringane folkevalde tar når dei skal ta ei avgjerd og staka ut ein kurs for framtida.

Noreg har dei siste seks åra hatt ei regjering med tilhald på høgresida, så dei fleste har no fått godt synleggjort kva Høgre og FrP (og KrF og Venstre) sine haldningar inneber.

Arbeidarpartiet og venstresida elles har alltid hatt meir tru på fellesskapsløysingar, solidaritet og offentleg styring.

Kva du legg vekt på når du vel partiliste 9. september er opp til deg. Det er folkestyre, og det slik me vil ha det.

Men sjølv om dette berre er eit kommuneval, og lokale tilhøve og personval nok er viktigare enn ved stortingsvalet, så kan du jo og tenkja litt over kva du trur er best for samfunnet generelt: Ei framtid som er tufta på private initiativ eller ei framtid som er tufta på fellesskapsløysingar.

Med ønskje om ein god og interessant og opplysande valkamp.


Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...