OPPTEKEN AV VEG: Inge Malkenes (Sp) ynskjer at kommunen tek tak i infrastruktur på ein ny måte. (Foto: Camilla Korsnes)
OPPTEKEN AV VEG: Inge Malkenes (Sp) ynskjer at kommunen tek tak i infrastruktur på ein ny måte. (Foto: Camilla Korsnes)

Debatt: Infrastrukturen i Tysnes

Publisert 17.08.2019 kl. 13.00.

I mange år har me no sett at Tysnes kommune har vore, og vert utegløymt av Hordaland fylkeskommune når det kjem til utbetring av infrastruktur og vedlikehald av vegnett. Tysnes Senterparti har innsett at dette ikkje kan fortsetta slik. Med ei samanslåing med Sogn og Fjordane til Vestland fylke, er det grunn til å tru at me nok heller ikkje vert sett øverst på prioriteringslista i kampen om pengane der.

Det er difor på tide å ta tak i infrastruktur på Tysnes på ein ny måte. Det er ikkje bra for utviklinga av Tysnes, at til dømes trafikksikringstiltak i stor grad består av nedsette fartsgrenser, fartsdumpar, høge støypekantar og autovern som innsnevrar vegen.

Det er også andre utfordringar med infrastruktur i kommunen: Tilstrekkelig dekning i mobilnettet, tilgjengelige parkeringsplassar til allmenta, og kollektivtilbodet generelt, for å ta med noko.

Det trengst mykje rydding av skog langs dei svingete vegane våre. Mange knausar kan fjernast, og uoversiktlege svingar kan bli mykje betre. Mykje av dette kan og bør kunna realiserast med ein relativt liten kostnad i forhold til kva me får igjen. Og mykje av dette kan løysast med lokale ressursar.

Det me ser for oss er ein person som er dedikert til å arbeide med prosjektutvikling, planar og søknader til finansiering av slike tiltak i kommunen vår. Det bør i dag vera gode moglegheiter for å få til delfinansiering, eventuelt forskotering av tiltak lokalt, eller via kommune og fylkeskommunen. Me meiner at dette krev at me har nokon som er dedikert til dette arbeidet. Dette må vera ein/ei som kan ha dette ansvaret, og kan jobba direkte opp mot relevante aktørar og som brenn for saka (les Tysnes). Korleis kan me finansiera ei slik stilling? Det kan nok vera klokt å drøfta dette med kommuneadministrasjonen, og få vurdert om me kan bruka eksisterande personell. Kan det vera eit privat/kommunalt samarbeid, eller bør me gå for å oppretta ei ny definert stilling til dette? Uansett vil dette vera ei sak som me ser for oss vert spelt inn i budsjettforhandlingane frå SP etter valet. Det som er viktig, er at Senterpartiet meiner at me må ta tak i dette sjølv, slik at me ikkje endar opp med berre overgrodde gang- og sykkelstiar i kommunen vår. Kanskje me rett og slett treng ein «infrastrukturkoordinator»!


Siste saker Gå til framsida

– Humor er snarvegen inn i følelsane våre

Dei alvorlege poenga til føredragshaldar, motivator og psykolog Trond Haukedal var mange i Tysneshallen fredag kveld. Måten han blanda alvor med humoristiske innslag gjorde arrangementet «Gje deg sjølv tid» til ein vellukka kveld.