STOR ARBEIDSGJEVAR: «Kommunen lyt ha ein god arbeidsgjevarstrategi og tydelege overordna retningslinjer for personalpolitikk», skriv Tysnes Senterparti i dette lesarbrevet. (Foto: Camilla Korsnes)
STOR ARBEIDSGJEVAR: «Kommunen lyt ha ein god arbeidsgjevarstrategi og tydelege overordna retningslinjer for personalpolitikk», skriv Tysnes Senterparti i dette lesarbrevet. (Foto: Camilla Korsnes)

Debatt: Personalpolitikk i Tysnes kommune

Publisert 19.08.2019 kl. 11.00.

Det er problem dersom det er slik at kommunen ikkje klarar å rekruttera og, ikkje minst, halda på, høgt kompetente medarbeidarar. På spørsmål om me kan dokumentera at dette er tilfellet, er svaret diverre nei. Men som ombodskvinner og menn, lyttar me på mange folk som opplever denne tendensen. Det kan me rett og slett ikkje kan sjå vekk i frå, og noko må i så fall gjerast!

Men, kven har ansvar for personalpolitikken i Tysnes kommune? Senterpartiet står ved at kommunestyret har det øvste politiske ansvaret for personalpolitikken. Adminstrasjonsutvalet bind saman det politiske ansvaret og den daglege leiinga i kommunen som rådmannen styrer.

Kommunestyre og rådmann har som felles mål å utvikla Tysnes kommune som ein attraktiv arbeidsgjevar. Me opplever at rådmannen vår både treng og set pris på tydelege folkevalde som gjev han gode vedtak og verktøy som bidreg til å oppnå dette målet.

Tysnes Senterparti meiner at det trengst betre politisk involvering i kommunen sine prossessar som arbeidsgjevar. Dette skjer i eit samarbeid med rådmann. Kommunen lyt ha ein god arbeidsgjevarstrategi og tydelege overordna retningslinjer for personalpolitikk. Nøkkelord her er: godt definerte ansvarsområde, gjensidig respekt og tillitt, motivasjon og lagarbeid, konkurransedyktige vilkår, inkludering av tillitsvalde, lyttande leiing og gode kommunikasjonskanalar. Mykje av det formelle er allereie på plass, medan utøving, endringar og nye arbeidsmetodar tek tid og kan stadig forbetrast.

Kommunen vår har levert godt økonomisk overskot dei siste åra, og det er viktig å driva økonomisk forsvarleg. Men det blir ikkje utbetalt utbytte til innbyggjarane ved til dømes innsparingar for vakante stillingar. Avkastninga til folk er kvaliteten på tenestene. Gode tenester blir best levert av kompetente tilsette som trivst i arbeidet.

Me driv ikkje berre butikk, me driv eit heilt samfunn!


Siste saker Gå til framsida

Gjer tiltak mot koronasmitte

Kommunen ynskjer å koma i kontakt med føresette til barn som har vore på ferie i koronautsette område.– Det er ikkje eit spesielt dramatisk tiltak, men eit potensielt effektivt tiltak, fortel rådmann Steinar Dalland.Denne veka har det vore vinterferie, og måndag skal mange barn og unge på Tysnes tilbake på skular og barnehagar. Rådmannen opplyser at kommunen no ynskjer å koma i...

Framleis inga lensmannskontoravklaring

I september annonserte politiet at dei søkte etter nye lokale for Tysnes lensmannskontor, og interessentar vart bedne om å melda seg innan starten av oktober. Politiets fellestjenester har sidan den gong vore i forhandlingar med tilbydarar, og har framleis ikkje avklart framtida til det nye lensmannskontoret.Med omsyn til politiet sin forhandlingsposisjon, har dei ikkje villa opplysa om...

Vil gje dispensasjon viss bygget blir plassert annleis

Både ordførar, rådmann og utvalsleiar i landbruk/teknisk meiner Nils Kristian Berge i Fjord1 trør feil med sine utsegner om at kommunen har gjort teknisk bygg-saka til ei plasseringssak. Samtidig har Veritas kome med ei kritisk tilbakemelding på ROS-analysen, som mellom anna beskriv brann- og eksplosjonsfaren knytt til det tekniske anlegget.

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.