STOR ARBEIDSGJEVAR: «Kommunen lyt ha ein god arbeidsgjevarstrategi og tydelege overordna retningslinjer for personalpolitikk», skriv Tysnes Senterparti i dette lesarbrevet. (Foto: Camilla Korsnes)
STOR ARBEIDSGJEVAR: «Kommunen lyt ha ein god arbeidsgjevarstrategi og tydelege overordna retningslinjer for personalpolitikk», skriv Tysnes Senterparti i dette lesarbrevet. (Foto: Camilla Korsnes)

Debatt: Personalpolitikk i Tysnes kommune

Publisert 19.08.2019 kl. 11.00.

Det er problem dersom det er slik at kommunen ikkje klarar å rekruttera og, ikkje minst, halda på, høgt kompetente medarbeidarar. På spørsmål om me kan dokumentera at dette er tilfellet, er svaret diverre nei. Men som ombodskvinner og menn, lyttar me på mange folk som opplever denne tendensen. Det kan me rett og slett ikkje kan sjå vekk i frå, og noko må i så fall gjerast!

Men, kven har ansvar for personalpolitikken i Tysnes kommune? Senterpartiet står ved at kommunestyret har det øvste politiske ansvaret for personalpolitikken. Adminstrasjonsutvalet bind saman det politiske ansvaret og den daglege leiinga i kommunen som rådmannen styrer.

Kommunestyre og rådmann har som felles mål å utvikla Tysnes kommune som ein attraktiv arbeidsgjevar. Me opplever at rådmannen vår både treng og set pris på tydelege folkevalde som gjev han gode vedtak og verktøy som bidreg til å oppnå dette målet.

Tysnes Senterparti meiner at det trengst betre politisk involvering i kommunen sine prossessar som arbeidsgjevar. Dette skjer i eit samarbeid med rådmann. Kommunen lyt ha ein god arbeidsgjevarstrategi og tydelege overordna retningslinjer for personalpolitikk. Nøkkelord her er: godt definerte ansvarsområde, gjensidig respekt og tillitt, motivasjon og lagarbeid, konkurransedyktige vilkår, inkludering av tillitsvalde, lyttande leiing og gode kommunikasjonskanalar. Mykje av det formelle er allereie på plass, medan utøving, endringar og nye arbeidsmetodar tek tid og kan stadig forbetrast.

Kommunen vår har levert godt økonomisk overskot dei siste åra, og det er viktig å driva økonomisk forsvarleg. Men det blir ikkje utbetalt utbytte til innbyggjarane ved til dømes innsparingar for vakante stillingar. Avkastninga til folk er kvaliteten på tenestene. Gode tenester blir best levert av kompetente tilsette som trivst i arbeidet.

Me driv ikkje berre butikk, me driv eit heilt samfunn!


Siste saker Gå til framsida

– Det var ein spelemessig god kamp

Trenar Terje Sløgedal skrytte av spelarane sjølv om det blei tap for Viking TIF 2 i Tysneshallen fredag.– Me møtte eit godt lag i dag, fortel trenar Terje Sløgedal.