NOKO MÅ SKJE: «Det bør greiast ut kva som skal til for å oppgradera batteri- og ladeteknologi for å minimera ladetid», skriv Bladet Tysnes på leiarplass.
NOKO MÅ SKJE: «Det bør greiast ut kva som skal til for å oppgradera batteri- og ladeteknologi for å minimera ladetid», skriv Bladet Tysnes på leiarplass.

Leiar: Fylkespolitikarane må ta ansvar

Publisert 19.08.2019 kl. 06.00.

Valkampen er i full gang, og det et ingen saker som vert diskutert så mykje som ferjesaka. Meir eller mindre heile Tysnes kommune, både politikarar og innbyggjarar, verkar å stå samla: Rutetilbodet skal ikkje reduserast.

Tysnesingane har vorte godt kjend med kva saka handlar om. Innføring av elferjer og ladetid fører til færre avgangar både på sambandet Våge-Halhjem og Hodnanes-Jektavik. Aller verst går det kanskje ut over sistnemnde samband, som i det siste ruteforslaget frå Skyss mister fleire av sine viktige pendlaravganger. For dei som jobbar kveldsskift på Stord vert rutene såpass forskyvde at det gjev direkte problem med å koma seg heim innan skapeleg tid, medan pendlarar på dagtid må sikta seg inn på éin avgang, der dei har vorte vane til å ha to avgangar å velja i. Dette vil igjen kunna by på utfordringar med å få med alle pendlarane på den eine ferjeavgangen.

• Les også: Åpent brev til fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune og Skyss

Våge-Halhjem ligg også an til å få redusert rutetilbod, men her har i alle fall Skyss lansert ei redning for dei viktigaste pendlaravgangane. Det er likevel ikkje godt nok når innbyggjarane på Tysnes i prinsippet ynskjer seg fleire avgangar til og frå øya, og endar opp med færre. I prat med ungdomar frå Tysnes, vert det ofte nemnt at dei har eit stort ynskje om å få ein ekstra avgang på kvelds-/nattestid frå Halhjem til Våge. Det vil mellom anna auka ungdomane sine moglegheiter for å delta sosialt på andre sida av Bjørnafjorden. I det nyaste ruteforslaget vert den siste avgangen frå Halhjem derimot flytta ti minutt fram.

Det er viktig å presisera at ein ikkje er imot innføringa av elferjer i fylket. Klima og miljø må takast på alvor, og det er flott å sjå at Hordaland fylkeskommune har lyst til å vera eit føregangsfylke når det gjeld miljøtiltak. Problema dukkar derimot opp når distrikta vert råka slik som dei vert med eit redusert rutetilbod. Det er å gå bakover i tid. Viss me faktisk vil ha levedyktige bygder på Vestlandet, så er det skandaløst å gjera tilkomsten vanskelegare ved å minska talet på ferjeavgangar. Og det gjeld mange fleire kommunar enn berre Tysnes.

I førre veke sende ordførar Kåre Martin Kleppe eit brev til politikarane i fylkesutvalet. Kleppe skriv i brevet at han er lei av diskusjoner om kven som har skulda for situasjonen, og at han ynskjer eit klart politisk vedtak som reddar rutetilbodet. Han har sjølv formulert eit vedtaksframlegg som han håpar fylkesutvalet vil bruka som utgangspunkt i møtet 30. august.

Det er flott å sjå ein ordførar som verkeleg prøver å ta grep om saka, og det er no opp til fylkespolitikarane å følgja opp. Det er fylket som har vedteke elektrifiseringa av fylkesvegsferjene, og politikarane sit òg med makta til å redda rutetilbodet. Det bør greiast ut kva som skal til for å oppgradera batteri- og ladeteknologi for å minimera ladetid, og eventuelt bør det opnast for at ein kan kjøra ferjene delvis på diesel til ein får høve til å oppgradera teknologien. Ferjeselskapa må truleg kompenserast, men det er ein liten pris å betala for å redda rutene.

Finansieringa av elferjeinnføringa var uansett ikkje på plass då vedtaket vart fatta i fylkestinget, og det vil berre gjera vondt verre om distriktskommunane i fylket i tillegg skal få eit dårlegare ferjetilbod enn det dei har i dag. Dette har fylkespolitikarane ansvaret for å ordna opp i.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...