BØR VERA LIKT FOR ALLE: «For å sikra betre folkehelse og sosial utjamning i skulen, må ein ta grep», meiner bygdekvinnelaget. (Arkivfoto frå Uggdal skule)
BØR VERA LIKT FOR ALLE: «For å sikra betre folkehelse og sosial utjamning i skulen, må ein ta grep», meiner bygdekvinnelaget. (Arkivfoto frå Uggdal skule)

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Publisert 20.08.2019 kl. 06.00.

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?

Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn skulemat heimanfrå. Om lag ti prosent av elevar i grunnskulen har ikkje med seg matpakke. I tillegg er det mange elevar som ikkje et frukost. Meir enn halvparten av lærarane i grunnskulen opplever dagleg eller fleire gonger i veka at elevar er ukonsentrerte fordi dei ikkje har ete nok i løpet av skuledagen. Dette fører til uro og lav energi i klassen. Riktig mat kan bidra til at borna lærer meir og får betre føresetnader for å klara seg vidare i livet. Dette er noko av det viktigaste me kan gjera for sosial utjamning. Det er og noko av det viktigaste me kan gjera for folkehelsa. Mange kommunar har fått forståing for kor mykje sunn mat har å seia for helse og læring. Likevel er det lite handling på nasjonalt nivå. I 2013 fjerna regjeringa tilbodet om gratis frukt til alle skular med ungdomstrinn, til trass for at forsking viste at ordninga hadde ein utjamnande effekt. Etter dette har eting av frukt i skulen minka kraftig.

Den manglande viljen til tiltak nasjonalt gjer at kommunepolitikarane må starta med lokale tiltak fram til Stortinget fattar vedtak om nasjonale tiltak. Talet på kommunar som tar ansvar for å skapa skulemiljø som fremmar trivsel, helse og læring, er aukande. Nokre stader er det innført skulemåltid i grunnskulen, gjerne i samarbeid med organisasjonar, næringsliv eller NAV. I Vinje har ein hatt eit gratis skulemåltid i ti år, medan Vega i Nordland var fyrste kommunen som innførte dagleg gratis varm lunsj. Det skjedde hausten 2017.

Erfaringane viser at det er mogeleg om det blir prioritert av politikarane i kommunen og fylket. For å sikra betre folkehelse og sosial utjamning i skulen, må ein ta grep. Alle skuleborn bør få eit godt skulemat-tilbod. Det må vera gratis, slik at ingen fell utanfor. Me spør alle som stiller til val i Tysnes kommune: kva vil de gjera for å sikra dette? Tysnes Bygdekvinnelag vil svært gjerne at vår kommune vil jobba for å innføra skulematordning i Tysnes.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...