FORKLARAR: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) meiner at Rolf Simonsen (Ap) har gitt ei feilaktig gjenfortelling av korleis vikarpool-prosjektet blei til. (Arkivfoto)
FORKLARAR: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) meiner at Rolf Simonsen (Ap) har gitt ei feilaktig gjenfortelling av korleis vikarpool-prosjektet blei til. (Arkivfoto)

Lesarbrev: Me må vera ærlege, også i valkampen

Publisert 22.08.2019 kl. 12.00. Oppdatert kl. 12.43.

I førre utgåve av bladet Tysnes hadde Rolf Simonsen eit lesarinnlegg som representant for Tysnes Arbeidarparti, og tok for seg korleis ein no jobbar med å auka stillingane til dei tilsette ved omsorgssenteret og i open omsorg. Eg er glad for at me har starta dette arbeidet, og eg deler Rolf sine tankar om kva positive effektar dette kan ha for både dei tilsette, og for brukarane av tenestane. Eg må likevel få kommentera korleis Rolf fortel historia om korleis dette har gått seg til.

I korte trekk blir det skrive at dette arbeidet vart starta av at Tysnes Arbeidarparti gjekk ut i avisa i fjor haust og adresserte problematikken med uønskt deltid i kommunen, og sette det opp mot bruk av vikarbyrå. Etter dette fatta, i følgje Rolf Simonsen, Fagforbundet i Tysnes og administrasjonen i Tysnes kommune interesse for dette, og etter at det kom gode resultat frå Sveio kommune som hadde testa dette ut, blei også dei andre partia i kommunestyret med på at kommunen måtte jobba med dette. Dette er ikkje heilt sanninga, og det er ei historieforteljing eg, som ordførar, har behov for å kommentera.

Arbeidet med å redusera uønskt deltid i kommunen starta i administrasjonsutvalet 2. oktober 2018. I denne kommunestyreperioden er det underteikna, varaordførar Kristin Gjerstad Kleppe, og gruppeleiar i Arbeidarpartiet, Anne Merete Fjeldstad, som har utgjort den politiske delen av utvalet. I dette møtet fekk me framlagt ein rapport som viste oversikt over kor mange tilsette i kommunen som ynskja høgare stilling, og difor hadde det me kallar for uønskt deltidsstilling. I dette møtet er også Fagforbundet representert, og det var representanten frå Fagforbundet i Tysnes som tok opp at ei løysing med «vikarpool», der me nytta eigne tilsette som vikarar framfor å bruka vikarbyrå, kunne nyttast for å auka opp stillingar til eigne tilsette. Dette syntest me var ein god idé, og det vart samrøystes vedtatt i administrasjonsutvalet at ein ville finna kommunar som hadde jobba med dette, som me kunne læra av, for å innføra dette.

Ein og ein halv månad etterpå, 15. november, var Arbeidarpartiet ute i avisa og etterlyste «vikarpool» i Tysnes. Då var det allereie vedtatt å starta dette abeidet. Kommunestyret gjorde 12. desember 2018 eit samrøystes vedtak i budsjettarbeidet om at ein skulle gå vidare med å etablera «vikarpool», og 13. mai var me ein delegasjon med politikarar, leiarar i kommunen, og representantar frå organisasjonane frå Tysnes på besøk i Sveio, og høyrde om deira prosjekt. 29. mai 2019 vart prosjektgruppa som skal jobba med å innføra prosjektet i Tysnes kommune formelt etablert av administrasjonsutvalet.

Eg er stolt over at me endeleg er komne i gang med eit konkret prosjekt for å redusera uønskt deltid, og kutta ut bruk av vikarbyrå i eldreomsorga i Tysnes. Eg er stolt over at dette starta opp i mi tid som ordførar, og at eg får ta del i dette. Men dette har vore eit lagspel, der alle parti i Tysnes har stått saman, som har gjort at me med full kraft kan gå inn for dette. No er det valkamp, og det er viktig å setta fokus på det som er partia sin politikk. Men slik eg les innlegget til Rolf Simonsen frå Arbeidarpartiet, er det ei feilaktig gjenfortelling av historia, for å gje sitt eige parti æra for det arbeidet som er gjort.

Dette er ikkje berre dårleg gjort ovanfor dei andre partia, men det er også dårleg gjort ovanfor alle som er interessert i dette arbeidet, og korleis det har vore jobba med. Me må kunna vera ærlege, også i valkampen. Eg håper eg får fortsetta som ordførar, slik at eg at kan følgja dette vidare, og sørgja for at dette blir ein suksess. Det trur eg det blir, viss me fortset å «dra i lag».


Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.