KLART POLITISK MÅL: Det vil styrkja Tysnes kommune som seriøs arbeidsgjevar å bruka lokal arbeidskraft. Her frå omsorgssenteret. (Arkivfoto)
KLART POLITISK MÅL: Det vil styrkja Tysnes kommune som seriøs arbeidsgjevar å bruka lokal arbeidskraft. Her frå omsorgssenteret. (Arkivfoto)

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Publisert 23.08.2019 kl. 13.00.

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.

Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe Dale (81) har fått er eit døme på det. Det som starta som eit lite sår på leggen blei til eit stort sår som dekkjer mykje av leggen. Sju gonger blei ho operert på sjukehuset på Stord. Ein klage på feildiagnostisering ligg no hjå Fylkesmannen. Då ho kom til Haukeland, blei det betre.

Vel heime på Tysnes får ho hjelp til sårstell og husarbeid gjennom heimesjukepleien i kommunen. Det er tenester som ho stort sett er veldig godt nøgd med. Spesielt skryter ho av dei faste tilsette i helsevesenet i kommunen, og legg til at nokre er pertentlege til fingerspissane. Det er god reklame for dei faste tilsette i heimesjukepleien i Tysnes.

Det som ikkje er god reklame, er den kritikken som den same pasienten rettar mot vikarar i heimesjukepleien som kommunen leiger inn frå eit vikarbyrå. To vikarar frå eit utleigebyrå skal ha opptredd på ein krenkande måte mot den same pasienten. Pasienten fortel om pleiarar som ikkje har følgt oppsett prosedyre frå heimesjukepleien, om psykisk krenking og om manglande hygiene ved å ha brukt dei same hanskane på leggsåret etter å ha vore borti toalettet. Ein vikar skal til og med ha fortalt at han var lege, sjølv om han var legestudent.

Om det er andre pasientar som har opplevd avvik eller krenkande oppførsel av vikarar frå vikarbyrå som Tysnes kommune leiger inn, veit me ikkje. Derimot får me frå tid til annan høyra om tilsette i Tysnes kommune som er misnøgde med at kommunen brukar vikarbyrå for å dekka opp stillingar i helsevesenet i staden for å tilby utvida stillingar til folk som bur i Tysnes og som kanskje har ein deltidsjobb i kommunen.

I eit lesarbrev i «Tysnes» sist veke skriv Rolf Simonsen i Tysnes Arbeidarparti om ufriviljug deltid og bruk av vikarbyrå – og å tilby heile stillingar til dei deltidstilsette som ynskjer det. Ifølgje Simonsen har dette fungert godt i Sveio, og ei slik løysing har brei oppslutnad frå alle politikarane i Tysnes.

Viss det er eit klart politisk mål i Tysnes om å tilsetja fleire lokale personar i helsevesenet i staden for å bruka vikarbyrå, så bør kanskje dei som styrer bruken av vikarbyrå fanga opp dette signalet.

Me trur at det vil styrkja Tysnes kommune som ein seriøs arbeidsgjevar å bruka lokal arbeidskraft, og oppretta flest mogeleg heile stillingar for dei som ynskjer å gå i full jobb. For pasientane vil det også vera ein fordel at pleiarane snakkar norsk. Det er heilt naturleg at det kan oppstå uheldige situasjonar mellom pleiar og pasient når pleiaren ikkje snakkar norsk.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.