OPPTEKEN AV VEGSTANDARD: "Me må jobba for å få utbetra dei dårlege fylkesvegane på øya", skriv Kåre Haugland (FrP). (Arkivfoto)
OPPTEKEN AV VEGSTANDARD: "Me må jobba for å få utbetra dei dårlege fylkesvegane på øya", skriv Kåre Haugland (FrP). (Arkivfoto)

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Publisert 24.08.2019 kl. 10.00.

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.

Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå kommunen. Me er ein kommune der mange pendlar til og frå, og det må me nok leva med ei tid. Dette på grunn av arbeidsmarknaden på Tysnes, og den geografiske plasseringa vår. Tysnes FrP ser seg sjølv som pendlarane sitt parti, og derfor vil me jobba for å innføra pendlartilskot frå nyttår.

Tysnes FrP er for at brua over Langenuen (E39) MÅ plasserast mellom Jektevik og Hodnanes.

Tysnes kommune er ein god kommune å bu i, men me må jobba for å få utbetra dei dårlege fylkesvegane på øya. Standarden ligg langt under snitt i Vestland fylke. Tysnes FrP vil jobba for ny og sikrare veg, og gang- og sykkelveg mellom Uggdal og Våge. Følgjeleg vil dei to bygdene «flyta» saman, og det vil vera eit kommunalt og sosialt gode.

Vidare vil Tysnes FrP jobba for å betra vegstandarden frå Hodnanes til Lunde, gjennom Onarheim. Det er forkasteleg at tungtransport til Onarheim berre så vidt kjem fram mellom Hodnanes og Onarheim. Vegen over fjellet mellom Uggdal og Onarheim må også utbetrast. Dette for at bussar og langtransport kan køyra over, utan å risikera liv og helse.

Elles vil FrP at skulestrukturen i Tysnes blir slik den er i dag. Me meiner at det er god bygdeutvikling å behalda dei skulane me har per i dag. Me går også inn for å byggja nye barnehagar, på Onarheim og i Våge.

Tysnes Frp er også svært opptatt av korleis dei eldre i kommunen har det. Me har klart å byggja eit fint og godt omsorgssenter, men på visse område fungerer det ikkje helt optimalt. Dette vil Tysnes FrP jobba for å få retta opp.

Kjære veljarar, eg skal ikkje trøytta Dykk med fleire detaljar. Tysnes FrP har eit godt program. Les det, og sjå kva me jobbar for.

På toppen har me ein god ordførarkandidat i Magnar Solheim.

Gå og stem den 9. september. Me håpar at di stemme då går til Tysnes FrP.

Husk òg å stemma på fylkestingsvalet. Det kan få stor betydning for ferjetrafikken, å få dei rette personane inn på fylkestinget.

Lukke til med eit godt val.


Siste saker Gå til framsida

Små skattar

Stundom kjem fortida ganske nær, i form av ein personleg utforma reidskap, eit kledestykke eller eit par briller frå slutten av 1800-talet. Det er nesten som me har det mennesket som har brukt desse tinga i kvardagen ein gong for lenge sidan like framfor oss.