PRAKSIS: Jon Agnar Leirvik tok steget med å mellombels flytta til Tysnes for å vera praksisstudent i kommuneadministrasjonen det neste halve året, og han har allereie fått sitt eige kontor på rådhuset.
PRAKSIS: Jon Agnar Leirvik tok steget med å mellombels flytta til Tysnes for å vera praksisstudent i kommuneadministrasjonen det neste halve året, og han har allereie fått sitt eige kontor på rådhuset.

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.
Publisert 24.08.2019 kl. 06.00.

– Eg har blitt tatt godt imot, og det verkar som kommunen er interessert i å bruka meg som ein ressurs, fortel Jon Agnar Leirvik.

For ei veke sidan starta han eit nytt studiesemester som praksisstudent i Tysnes kommune. Det betyr leilegheit i Våge og eige kontor på rådhuset det neste halve året.

– Det har vore veldig spennande til no, fortel han.


Valde Tysnes

Det var i fjor haust at Tysnes kommune vart lansert som ein mogleg praksisplass for UIB-studentar i faget samanliknande politikk. Det inneber at studentar i faget kan få 30 studiepoeng ved å bu og arbeida på Tysnes, og i eit semester bli ein del av kommuneadministrasjonen.

I vår var det ingen studentar som valde Tysnes, men i haust er Jon Agnar komen på plass.

– Eg har lyst til å sjå korleis ein kommune fungerer frå innsida, seier han.

Praksisstudenten gler seg òg til å koma tettare innpå ein liten kommune som Tysnes.

– I Bergen vert ein gjerne berre plassert på ein enkelt etat, men her på Tysnes får ein eit meir heilskapleg bilete av korleis kommunen fungerer.

Han ser også fram til å følgja valet, og få eit innblikk i prosessane etter at valresultatet er klart, og eit nytt kommunestyre skal på plass.

– Det var heilt klart ein viktig grunn til at eg valde å koma hit på dette tidspunktet, fortel han.

Jon Agnar er fødd og oppvaksen i Bergen, men Tysnes er ikkje ein fullstendig ukjend kommune for han.

– Eg har familie som opphaveleg kjem frå Reksteren.


Skal enda i sluttrapport

– Til no har mykje handla om å følgja rådmannen og ordføraren, og vera med på ein del møte. I starten handlar mykje om at eg skal få ei oversikt over kva som kan vera interessant å setja seg nærare inn i, forklarar Jon Agnar.

I tillegg til å følgja kommunen og dei politiske prosessane tett, skal studenten i løpet av opphaldet setja seg inn i eit meir spesifikt prosjekt eller oppgåve, som skal resultera i ein sluttrapport.

– Det kan for eksempel vera ei undersøking og utgreiing der eg tek tak i nokre små eller store problemstillingar, og gjerne kan bruka kompetanse og metodebruk frå sampolstudiet. Og så skal det vera noko som kjem kommunen til nytte, fortel han.

Han trekker fram eksempel med praksisstudentar som i Bergen kommune har sett nærare på problemstillingar knytt til sykkelstiar og turområde.

– Eg står ganske fritt til å velja sjølv kva eg vil jobba med.

Jon Agnar håpar at han vil vera til nytte for kommunen det neste halve året.

– Kanskje eg kan koma med litt nye synsvinklar og perspektiv i ulike saker. Både med tanke på at eg kjem utanfrå, og at eg har den studiekompetansen som eg har.


Siste saker Gå til framsida