VIL HA FORBETRING: Tysnes Høgre har mange tankar om korleis kommunen kan bli meir servicevenleg. (Arkivfoto)
VIL HA FORBETRING: Tysnes Høgre har mange tankar om korleis kommunen kan bli meir servicevenleg. (Arkivfoto)

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Publisert 25.08.2019 kl. 11.00.

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.

Tysnes Høgre vil i neste periode gå inn for å fornya nettstaden til kommunen, og sørgja for at nettstaden inneheld lett tilgjengeleg og relevant informasjon. Nettstaden må tilpassast både mobil, nettbrett og PC, og vera vesentleg enklare å bruka for publikum enn dagens.

Me ynskjer at kommunen tar del i digitaliseringsprosjekt saman med andre kommunar, som gjer det mogeleg for innbyggjarane å enkelt søkja til kommunen gjennom digitale løysingar på internett. Dette kan gjelda alt frå søknad om byggjesak til søknad om sosial stønad. Det er viktig at det også i den samanheng vert gjennomført kursing for dei som har behov for ekstra hjelp for å læra seg å bruka nye digitale hjelpemiddel som kommunen innfører. Dette gjer det enklare for både publikum, og for kommunen, og gjer at ein kan driva meir effektivt.

Samstundes får ein frigjort kapasitet til dei som ikkje ynskjer å nytta seg av digitale hjelpemiddel, men som ynskjer å kontakta kommunen på telefon, eller ved å møta opp på kommunehuset. Me må ha ein kommune som er tilpassa alle, og der tenestene er tilgjengeleg uansett interesse, alder eller tekniske ferdigheiter. Tysnes Høgre ynskjer i tillegg å innføra system som gjer det mogeleg for innbyggjarane å gje tilbakemelding på korleis ein har opplevd kontakten med kommunen. Det er viktig med brukarundersøkingar for å få tilbakemeldingar, noko kommunen er avhengig av for å kunna betra servicenivået.

Til slutt ynskjer Tysnes Høgre at kommunen vert endå flinkare i kommunikasjonsarbeidet ut mot innbyggjarane. Det skjer mykje bra i Tysnes kommune, og kvar einaste dag jobbar dei tilsette i kommunen med å utvikla tenestene til innbyggjarane. Det er difor viktig at me nyttar kanalane våre til å også visa innbyggjarane kva me har å tilby, og visa innbyggjarane den gode jobben dei tilsette i kommunen gjer kvar dag.


Siste saker Gå til framsida

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...

Debatt: Tilsvar til rådmann Steinar Dalland

Torsdag 19. mars publiserte bladet Tysnes et intervju med undertegnede i forbindelse med en journalistisk oppfølgning av samme bladets reportasje torsdag 12. mars hvor man kunne lese at: «Frustrerte politikarar sa samrøystes ja til nytt bustadshus...