NASJONALPARK: Naturvernforbundet foreslår å gjera Reksteren om til nasjonalpark, og dermed setja ein stoppar for ny E39 over øya. (Illustrasjon: Statens vegvesen)
NASJONALPARK: Naturvernforbundet foreslår å gjera Reksteren om til nasjonalpark, og dermed setja ein stoppar for ny E39 over øya. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Vil hindra Hordfast med nasjonalpark på Reksteren

Naturvernforbundet har foreslått for Fylkesmannen i Vestland å oppretta «Søre Bjørnafjorden nasjonalpark».
Publisert 30.08.2019 kl. 13.00.

Onsdag fekk Fylkesmannen tilsendt eit forslag frå Natuvernforbundet Hordaland om å vurdera Reksteren og vestre del av Tysnesøy som kandidat for nasjonalparkområde. Naturvernforbundet er imot hordfastprosjektet og motorveg mellom Stord og Os, og ynskjer i staden at området på Tysnes som den planlagde europavegen skal gå gjennom, får status som nasjonalpark.

– Med ein nasjonalpark her vil me bevara ei perle på Vestlandet. Dette området har både fjord- og kystlandskap, ei rekkje utrydninstrua artar og naturtypar og dessutan regnskoglokalitetar som er unike i verdssamanheng, seiar leiar i Naturvernforbundet Hordaland, Gabriel Fliflet, i ei pressemelding.

Naturvernforbundet oppmodar dermed Fylkesmannen om å utgreia området som mogleg nasjonalpark. Det vert mellom anna argumentert med at området har fleira truga naturtypar, mellom anna kystmyr og sumpskogar, og at området inneheld fleire boreonemorale regnskogslokalitetar.

«Naturvernforbundet Hordaland meiner at naturverdiane me finn på Reksteren og vestre Tysnesøy, er så verdifulle og sjeldne at dei av omsyn til naturmangfald og klima må vernast som Søre Bjørnafjorden nasjonalpark», skriv Naturvernforbundet til Fylkesmannen.

Naturvernforbundet ynskjer at forslaget skal stoppa den nye europavegen som er planlagd gjennom Tysnes kommune.

– Å byggja firefelts motorveg gjennom dette området vil vera stikk i strid med styresmaktene sine vedtekne mål om å kutta klimagassutsleppa og stansa utryddinga av dyre- og planteartar, seier Fliflet.

Det er politisk usemje på fylkesnivå om hordfastprosjektet bør realiserast. Medan parti som Raudt og SV har fronta motstand mot vegutbygginga, er mellom anna FrP ein sterk forkjempar for prosjektet.

– Eg ser at Naturvernforbundet prøver å leggja ei hindring i vegen for realisering for eit av dei viktigaste vegprosjekta for Vestlandet, nemleg å binda saman nord og sør, og bu- og arbeidsmarknadane, seier Os-ordførar og fylkesordførarkandidat Terje Søviknes (FrP) til NRK.


Siste saker Gå til framsida