SKULEMAT: Anne Merete Fjeldstad (Ap) lovar gratis skulefrukost viss Ap får makta i Tysnes. (Alle foto: Camilla Korsnes)
SKULEMAT: Anne Merete Fjeldstad (Ap) lovar gratis skulefrukost viss Ap får makta i Tysnes. (Alle foto: Camilla Korsnes)

Toppkandidatane opnar for ulike partisamarbeid

Kåre Martin Kleppe (H), Arne Leite (Sp) og Anne Merete Fjeldstad (Ap) kjempar alle om ein plass i ordførarstolen. Under valfrukosten i redaksjonslokala til «Tysnes» måndag var det ingen som ville røpa konkrete samarbeidsløysingar.
Publisert 30.08.2019 kl. 06.00.

Ordførarval og politisk samarbeid, skule og barnehagar, saksbehandlingstid for byggjesaker og ny kommunal arealplan, lokalt vegnett og kommunal personalpolitikk var mellom sakene som blei drøfta då bladet Tysnes inviterte dei lokale partitoppane til valfrukost og laus politisk diskusjon måndag. Alle dei fem listetoppane stilte: Anne Merete Fjeldstad (Ap), Magnar Solheim (FrP), Kåre Martin Kleppe (H), Magne Skartveit (KrF) og Arne Leite (Sp).

• Les også: Klart for valdebatt


Ingen ordføraravtale før valet

Sitjande ordførar Kåre Martin Kleppe er tydeleg på at Høgre ikkje har gjort avtalar med andre parti om kven dei vil samarbeida med for å sikra seg ordføraren også dei komande fire åra. Utfordrarane Arne Leite (Sp) og Anne Merete Fjeldstad (Ap) har heller ikkje gjort avtale med andre parti.

– Me kan samarbeida med alle. Målet er ei plattform med mest mogeleg høgrepolitikk, uttrykte Kleppe.

– Det er politikken til Senterpartiet me går til val på, målet er å få gjennomslag for mest mogeleg av politikken vår, la Arne Leite til.

Journalist Øyvind Bjerkestrand i «Tysnes» utfordra Magnar Solheim på om FrP kan bli ein joker når ordførarkabalen skal leggjast.

– Me går i den retning som me har mest igjen for, men talet på stemmer og medlemer i kommunestyret vil avgjera i forhandlingane og politikken neste periode, meinte Solheim.

Han fekk støtte av Magne Skartveit.

– Får KrF inn to representantar, vil me kjempa om ein plass i formannskapet, uttalte Skartveit.

Anne Merete Fjeldstad gav tydeleg uttrykk for at Ap har mål om å bli det største partiet i Tysnes, slik dei var ved valet for fire år sidan.

– Klarar me det, har me mest kort å forhandla med for å få ordføraren. Eg kan samarbeida med Høgre og Kåre Martin, og eg har heller ikkje problem med å samarbeida med Arne Leite. Eg går til val på å bli ordførar. Det er mitt utgangspunkt, men programmet vårt er enormt viktig for meg, poengterte Fjeldstad.

– Kåre Martin har utvikla eit samarbeidsklima i Tysnes som gjer det mogeleg at Ap kan samarbeida med både Høgre og Senterpartiet, la ho til.


Usamde om skule

Politikarane er ikkje usamde om den planlagde investeringa med å byggja ut Tysnes skule med ny avdeling for 5. til 7. klasse. Det er ei sak som alle partia går inn for. Derimot er dei usamde om framtida til Uggdal skule. Både Arne Leite og Kåre Martin Kleppe vil flytta barneskulen i Uggdal til Tysnes skule, slik at det blir 1-10-skule på Gjerstad. Men i det sitjande kommunestyret vil ikkje Senterpartiet og Høgre få fleirtal for dette. Både Anne Merete Fjeldstad, Magnar Solheim og Magne Skartveit er pr i dag imot å leggja ned barneskulen i Uggdal og byggja den om til barnehage.

– 1-10-skule treng ikkje vera positivt på alle plan. Eg trur småskulane i Tysnes vil gjera bygdene levande. Me ynskjer ikkje å leggja ned skular, kommenterte Magnar Solheim.

Magne Skartveit meinte at den løysinga ein har i dag fungerer bra, og at ein har ein velfungerande skule i Uggdal.

– Brakkebyen for barnehagen er ikkje så dårleg som enkelte framstiller det. 1-10-utbygging vil bli veldig kostbar, og vil ikkje vera det viktigaste for Tysnes på kort sikt, la han til.

– Modulbarnehagen er allereie begynt å bli dårleg, kommenterte Arne Leite.

– Barnehagen har ei levetid på 15 år, no har me allereie hatt den i sju år, la Kåre Martin Kleppe til.

Anne Merete Fjeldstad var oppteken av innhaldet i skulen og vidareutvikling av dette.

– Med den planlangde utbygginga for nytt mellomtrinn på Tysnes skule kan me for å få eit moderne innhald i skulen, i dag er skulen styrt av Skyss sine busstider, poengterte Fjeldstad.

– Me vil planleggja for 1-10-skule med tilgang til bibliotek og symjebasseng. Å flytta fire klassar i seks minutt til Våge gjer at born kan spasera til skulen, kommenterte Arne Leite.

– Eg trur ikkje flytting av 1-4-skule kan skje i neste fireårsperiode. Det me må gjera i den komande perioden er å vedta ein skulebruksplan der dette ligg inne. Me har ikkje pengar nok til investeringa no. Det trur eg alle er innforstått med, la Kåre Martin Kleppe til.


Barnehage på Onarheim

Alle partia synest å vera samde om at den neste store investeringa etter nytt mellomtrinn på Tysnes skule, er ny barnehage på Onarheim.

– Det ligg inne i økonomiplanen som blei vedteken i fjor. I haust startar me prosessen med å kjøpa grunn. I planen ligg det inne ein million til planlegging neste år, med utbygging i 2021, informerte Kåre Martin Kleppe.

– Den einaste usemja om denne, er at Framstegspartiet ville framskunda utbygginga på Onarheim. Men det fekk me ikkje fleirtal for, kommenterte Magnar Solheim.

– Det er viktig å oppretthalda ein desentralisert barnehagestruktur i kommunen viss foreldrekabalen skal gå opp, kommenterte Magne Skartveit.


Usamde om gratis skulemat og SFO

Det synest å vera stor semje mellom partitoppane om innføring av femdagarsskule, og likeeins eit utvida SFO-tilbod som eit resultat av femdagarsskule. Finansiering av SFO er det derimot delte meiningar om.

Anne Merete Fjeldstad er klar på at SFO må bli billegare.

– SFO kostar ein haug i dag, uttalte ho.

Kåre Martin Kleppe: – Billegare SFO, ja, men kor billeg må det vera? Me må ha midlar til å fylla SFO med gode tilbod. Rabattar er ein god ting, men det kostar å driva SFO.

Magne Skartveit: – Kven som skal ha rett på subsidiering og eventuell gratis SFO må løysast.

Både Anne Merete Fjeldstad og Arne Leite er tydelege på at dei ynskjer gratis skulemat.

– Me lovar ikkje meir enn eitt måltid; gratis skulefrukost. Det er sosialt utjamnande, borna lærer betre. Eg jobbar i skulen der me har gratis frukt, det reddar ettermiddagen, uttalte Fjeldstad.

– Det er gode erfaringar med gratis skulefrukost, la Arne Leite til.

– FrP meiner at elevane må kunna ha niste med heimanfrå, kommenterte Magnar Solheim.

Gratis skulemat er ikkje KrF sitt fyrsteval, men dei er positive til gratis frukt og grønsaker.

– I eit mangfaldig samfunn der familiar har kvar sin diett, kan det bli praktiske gjennomføringsproblem med gratis skulemat, poengterte Magne Skartveit.

Kåre Martin Kleppe er klar på at Høgre ikkje vil ha gratis skulemat. Då må ein ha eigenbetaling. Han trur det vil bli eit kostbart tilbod, med mykje matsvinn.

– Får me heildagsskule, må me nok sjå på om me skal ha eit varmt måltid, la han til.


Raskare byggjesaksbehandling

Magnar Solheim sitt forslag om å leggja ned utval for landbruk/teknisk fekk han ikkje støtte for.

– Eg reagerer på forslaget. Dette handlar om folkestyre, kommenterte Anne Merete Fjeldstad.

– Me vil sjølvsagt ha landbruk/teknisk, la Arne Leite til.

Solheim fekk derimot støtte for å få til raskare saksbehandling.

– Saksbehandlingstida er for lang, dei får ikkje behandla nok saker, og avdelinga går i minus, påpeika Solheim.

– Me må effektivisera søknadsprosessen og satsa på moderne teknologi. Digitale søknader kan gjera mykje. Det må me få til, påpeika Arne Leite.

Kleppe peika på at ein betre arealplan og fleire reguleringsplanar vil gjera det enklare å handsama saker raskare.

– Ein ny arealplan med nærings- og bustadområde må me prioritera i haust, kommenterte Solheim.

Han var tydeleg på at noverande plan er for dårleg, og at arbeidet hastar.


Lite til vegutbetring

Det var ingen som tok til motmæle mot «Tysnes» sin påstand om at det har skjedd lite på vegsektoren, korkje på asfaltering eller på utbetring av fylkesvegane, i siste periode.

– Skal me få gjennomslag hos vegvesenet, krev det eit enormt trykk, konstaterte Fjeldstad.

– Infrastruktur er ei sak som Sp har flagga. Vegane kan bli utruleg mykje betre med relativt liten innsats, poengterte Leite og såg føre seg eit samarbeid med kraftlaget for å få det til, både på veg, mobildekning, internett og vatn.

– Kløvbrekka er ein ting, forbikøyringar mellom Lunde og Skaret er ei anna sak. Eg blir gjerne med Sp ein tur rundt Tysnes, kommenterte Skartveit.


Kommunal personalpolitikk

Personalpolitikk og arbeidsmiljø engasjerer toppkandidatane. Det same gjeld temaet om Tysnes kommune sin bruk av vikarbyrå i helse- og omsorg.

– Skal me bestå som eigen kommune, er me nøydde å lukkast i å halda på kompetansen i kommunen. Det gjer inntrykk på meg å bli oppringt av personar som eg ikkje veit kven er og som ikkje har det greitt som tilsett i Tysnes kommune, sa Fjeldstad.

– Når me får så pass mykje innspel som me får, då er det alvorleg, kommenterte Leite.

Han fortalde om gode sjukepleiarar i Tysnes som pendlar med ferje eller køyrer 50 minutt på jobb.

– Viss nokon sluttar på grunn av dårleg arbeidsmiljø, så er det uheldig. Ja, me høyrer at folk ikkje har det kjekt på jobb, men dei aller fleste trivst på jobb, konstaterte Kleppe, og la til at intensjonen til Høgre er at ein ikkje skal bruka vikarar frå vikarbyrå.

– Å gå for ei vikarpoolordning med heile stillingar i Tysnes er ein ting, men me må ha folk som vil ha desse stillingane. Me må utvikla den, me skal vera best på tilsette, poengterte Leite.

– Den politiske bestillinga me står for må vera tydeleg, og så må administrasjonen jobba ut frå våre bestillingar, la Fjeldstad til.


SKULEUTBYGGING: Kåre Martin Kleppe (H) seier ja til 1-10-skule på Gjerstad, men trur 1-4-skulen i Uggdal vil halda fram som eigen skule i den komande fireårsperioden.
SKULEUTBYGGING: Kåre Martin Kleppe (H) seier ja til 1-10-skule på Gjerstad, men trur 1-4-skulen i Uggdal vil halda fram som eigen skule i den komande fireårsperioden.
MODULBARNEHAGEN: Magne Skartveit (KrF) meiner at barnehagen i Uggdal ikkje er så dårleg stand som enkelte framstiller det, og at ein i dag har ein velfungerande 1-4-skule på Reiso.
MODULBARNEHAGEN: Magne Skartveit (KrF) meiner at barnehagen i Uggdal ikkje er så dårleg stand som enkelte framstiller det, og at ein i dag har ein velfungerande 1-4-skule på Reiso.
RASKARE BYGGJESAKSBEHANDLING: Magnar Solheim (FrP) brenn for raskare byggjesaksbehandling, og at ny arealplan blir prioritert høgt.
RASKARE BYGGJESAKSBEHANDLING: Magnar Solheim (FrP) brenn for raskare byggjesaksbehandling, og at ny arealplan blir prioritert høgt.
SAMFERDSLE: Satsing på infrastruktur og utbetring av vegnettet er ei av flaggsakene til Arne Leite (Sp).
SAMFERDSLE: Satsing på infrastruktur og utbetring av vegnettet er ei av flaggsakene til Arne Leite (Sp).
RØPTE IKKJE NYTT SAMARBEID: Dei fem politikarane ville ikkje røpa kven som skal samarbeida med kven for å sikra seg ordføraren dei komande fire åra. F.v. Arne Leite, Anne-Merete Fjeldstad, Kåre Martin Kleppe, Magnar Solheim og Magne Skartveit.
RØPTE IKKJE NYTT SAMARBEID: Dei fem politikarane ville ikkje røpa kven som skal samarbeida med kven for å sikra seg ordføraren dei komande fire åra. F.v. Arne Leite, Anne-Merete Fjeldstad, Kåre Martin Kleppe, Magnar Solheim og Magne Skartveit.

Siste saker Gå til framsida