DEBATT: Magne Skartveit, Arne Leite og Anne Merete Fjeldstad var alle engasjerte i debatten om ny skulestruktur.
DEBATT: Magne Skartveit, Arne Leite og Anne Merete Fjeldstad var alle engasjerte i debatten om ny skulestruktur.

Usemje om skulestruktur

Debatten om framtidig skulestruktur hamna i fokus då ordførarkandidatane møttast til duell på Mandelhuset.
Publisert 31.08.2019 kl. 14.11. Oppdatert 01.09.2019 kl. 09.37.

Fredag ettermiddag var det duka for veldebatt mellom dei fem politiske toppkandidatane i kommunen. Magnar Solheim (FrP), Kåre Martin Kleppe (H), Anne Merete Fjeldstad (Ap), Arne Leite (Sp) og Magne Skartveit (KrF) var alle til stades for å debattera ulike tema som omsorgspolitikk, miljøutfordringar og kven som kan vera potensielle samarbeidspartnarar etter valet.

I tillegg vart det sett fokus på ei av sakene som skapar størst splid mellom partia, nemleg framtidig skulestruktur.


Skule på Reiso?

– Du, Anne Merete, er heilt klar på at framleis skal vera 1-4-skule på Reiso? spurde debattleiar Geir Rommetveit Arbeidarpartiet sin ordførarkandidat.

– Det er me heilt klare på. Det er bra at elevane får byta miljø i løpet skulegangen, svarte Fjeldstad.

Arbeidarpartiet er saman med Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti opptekne av å satsa vidare på skule på Reiso, medan Senterpartiet og Høgre vil satsa på å leggja til rette for 1-10-skule på Gjerstad, og byggja om skulen på Reiso til barnehage.

– For nokon vert det seks minutt lenger til skulen, medan det for andre vert seks minutt kortare. I tillegg er det mange fleire som kan gå til skulen viss den ligg på Gjerstad, og det må vera godt for miljøet, argumenterte Arne Leite, som samtidig peika på nærleik til mellom anna symjeopplæring og bibliotek som positivt for dei minste elevane.


Mobbing

Både Magne Skartveit og Magnar Solheim uttrykte støtte til Ap i saka.

– Skulen i Uggdal er velfungerande og bra, sa FrP-kandidat Solheim, som også trekte fram argumentet om mobbing.

– Ungane har det greitt der oppe, men så har ein dette med mobbing. Viss ein blir plaga og mobba, så har ein det heile vegen frå 1. til 10. trinn i ein 1-10-skule. Viss ein derimot får flytta miljøet, og komt inn eit anna miljø på ein annan skule, så kan det vera positivt for å redusera mobbing, sa han vidare.

Kåre Martin Kleppe i Høgre var den einaste som støtta Arne Leite i saka, og han kjøpte ikkje Solheim sitt mobbe-argument.

– Mobbing er eit problem i skulen, men det er dei same elevane ein møter på når ein kjem ned til Våge no, sa Kleppe.

– Me ser at med det nye mellomtrinnet på Gjerstad vert det kulturskule, nytt kjøkken og nytt opphaldsrom. Eg trur folk vil sjå at 1. til 4. trinn og vil ha nytte av å bruka det strålande bygget som me får der inne.

Anne Merete Fjeldstad gav på si side støtte til Solheim sin argumentasjon.

– Eg må berre kommentera det med mobbing. Mobbing skjer frå eldre til yngre elevar. Utdanningsdirektoratet anbefalar ingen strukturar framfor andre, bortsett frå det med mobbing, som kan vera eit problem i ein 1-10-skule, sa ho.

Det vert meir om valdebatten, og dei andre sakene som vart diskutert i papirutgåve fyrstkomande torsdag.


Kapasitet

– Ja, dei har det bra på Uggdal skule, og det er ein velfungerande skule. Men den er jo sprengt på kapasitet, og det er nett før me får ein klassedeling. Kva vil Arbeidarpartiet gjera då? kommenterte Leite.

– Viss det hastar så må ein sjølvsagt få ut ein modul for det klassetrinnet. Elles må ein på sikt sjå på utviklinga i elevtalet, og eventuelt utvida skulen, svarte Fjeldstad.

Kåre Martin Kleppe trekte inn det økonomiske aspektet i saka.

– Kvar får me mest igjen for pengane. Er det ved å byggja ut ein skule som eigentleg er gammal, eller byggja nytt som òg er tilrettelagd for det som vert bygd no på Gjerstad, sa han, og trekte samtidig inn barnehagediskusjonen i debatten.– Barnehagen som står i Uggdal er eit midlertidig bygg, og om åtte år er det gått ut på dato. Då må me investera i ny barnehage. Skal det vera ein ombygd skule, eller skal det vera eit nytt bygg der oppe saman med ein skule som er for liten, sa han.

Magne Skartveit påpeikte at barnehagestruktur er ei viktig sak for hans parti.

– Me ønskjer å fortsatt ha ein desentralisert barnehagestruktur, med barnehagar i dei bygdene me har no. Det nyttar ikkje å bu på Onarheim, pendla til Stord og samtidig måtte til Våge for å henta og levera barn i barnehagen, trekte han fram som eit eksempel.

– Barnehagedesentralisering er faktisk viktigare enn skuledesentralisering, sa han vidare.


Fullt hus

Debatten skifta deretter spor, og kom innom fleire andre tema. To timar til fulle gjekk den politiske diskusjonen for fullt på eit fullsett Mandelhus.

Debatten fredag er ein av tre lokale debattar på Tysnes før valet. Den fyrste arrangerte NRK tidlegare i månaden, medan den siste debatten vert arrangert i Grendatun fyrstkomande torsdag.

Denne debatten er det partia sjølv som arrangerer, og debattleiar vert BT-journalist Christian Nome Lepsøe.


SAMLA KANDIDATANE: Fredag inviterte Bladet Tysnes til valdebatt mellom dei fem ordførarkandidatane på Mandelhuset, med Geir Rommetveit som debattleiar.
SAMLA KANDIDATANE: Fredag inviterte Bladet Tysnes til valdebatt mellom dei fem ordførarkandidatane på Mandelhuset, med Geir Rommetveit som debattleiar.
FULLT HUS: Det var få ledige seter på Mandelhuset fredag.
FULLT HUS: Det var få ledige seter på Mandelhuset fredag.

Siste saker Gå til framsida