SET FOKUS PÅ ARBEIDSMILJØ: «Me må heile tida vera open for å ta med oss innspel på korleis me kan gjera ting betre», skriv Jannike Epland Dalland og ordførar Kåre Martin Kleppe i Høgre.
SET FOKUS PÅ ARBEIDSMILJØ: «Me må heile tida vera open for å ta med oss innspel på korleis me kan gjera ting betre», skriv Jannike Epland Dalland og ordførar Kåre Martin Kleppe i Høgre.

Lesarbrev: Eit godt arbeidsmiljø sikrar gode tenester

Publisert 31.08.2019 kl. 14.00.

Det har i den siste tida, og i løpet av valkampen, vore fokus på arbeidsmiljø i Tysnes kommune, og på arbeidstilhøva til dei tilsette. Det er forståeleg. Viss me skal levera gode tenester til innbyggjarane i Tysnes, er det viktig at me har fornøgde og motiverte tilsette, og eit arbeidsmiljø som gjer at fagpersonell ynskjer å jobba i Tysnes kommune.

Det vil alltid vera nokon som ynskjer å slutta i kommunen, og søker seg til andre plassar. Dette er ikkje nødvendigvis berre negativt. Det kan henda personen ynskjer å prøva noko nytt ein annan plass, for å få nye utfordringar og utvikla seg vidare fagleg. Det fører også til at kommunen må tilsetja nokre nye, som kjem med nye impulsar, og gjerne nye idéar om korleis me skal driva tenestene våre.

Det er likevel utfordrande viss det er slik at tilsette sluttar i kommunen fordi dei rett og slett ikkje trivst, eller sit igjen med opplevingar at dei ikkje blir høyrt. Tysnes Høgre ynskjer difor å gjennomføra fleire tiltak for å gjera det det meir attraktivt å vera tilsett i Tysnes kommune, og for å sikra at dei tilsette vert høyrt, og at me nyttar deira kompetanse på best mogeleg måte. Nokre av tiltaka er:

- Me vil syta for at prosjektet med å innføra årsturnus, og auka stillingsbrøkar i eldreomsorga, vert gjennomført. I tillegg vil me jobba for å kunne tilby langturnus til alle tilsette innanfor helse og omsorg.

- Me vil auka satsinga på internkontroll i kommunen. Me må ha nytt varslingssystem for avvik, slik at det blir lettare å varsla om manglar og om uønskte hendingar. Anten det gjeld mangel på ressursar og utstyr eller mangel på planar og rutinar. Eller om det gjeld andre forhold som skapar utfordringar eller misnøye i arbeidsdagen.

- Me vil innføra 10-faktor undersøkingar i kommunen, for å få regelmessige arbeidsmiljøundersøkingar med påfølgande oppfølging av resultata som kjem fram i kvar undersøking.

- Me vil få på plass intranett til alle tilsette i kommunen.

- Me vil innføra ei fadderordning for alle nye leiarar i kommunen, for at nye leiarar får god oppfølging i starten, med opplæring i godt leiarskap og personaloppfølging.

Tiltaka me ynskjer å gjera er ikkje verdt noko, om me ikkje klarar å følgja dette opp i praksis. Me må heile tida vera open for å ta med oss innspel på korleis me kan gjera ting betre. Me må legga til rette for ein openheitskultur, der alle i kommunen er villig til å jobba for endringar, for å gjera både tenestene, og arbeidsdagen betre. Me er avhengige av eit tett og godt samarbeid mellom arbeidstakarar, arbeidsgivar, verneombod, organisasjonane og politikarane. Me har dyktige tilsette i alle ledd i kommunen. Dette er vår viktigaste ressurs. Me må difor syta for å gje alle dei beste føresetnadar og verktøy for å gjera ein så god jobb som mogeleg. Me må skapa ein kultur for endring og utvikling. Dette blir kanskje den viktigaste jobben me gjer i åra som kjem.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...