SENTRUMSPARTI: «KrF ynskjer å bidra til at partia arbeider saman for vårt felles beste», skriv Magne Hauge Skartveit (KrF). Her frå valfrukosten hos bladet Tysnes. (Foto: Camilla Korsnes)
SENTRUMSPARTI: «KrF ynskjer å bidra til at partia arbeider saman for vårt felles beste», skriv Magne Hauge Skartveit (KrF). Her frå valfrukosten hos bladet Tysnes. (Foto: Camilla Korsnes)

Lesarbrev: Tysnes KrF – eit sentrumsalternativ

Publisert 01.09.2019 kl. 14.00.

I «Tysnes» 22. august stiller John Martin Dale spørsmål om kva dei ulike partia står for. Han har rett i at det er stor grad av felles politikk hos partia som stiller i Tysnes. Dette har delvis si årsak i at dei mest utprega fløypartia – både ytre høgre og ytre venstre – ikkje stiller til val i Tysnes.


Felles interesser for partia – ein styrke for Tysnes

KrF er eit sentrumsparti. Det betyr at me i dei fleste saker kan samarbeida både til høgre og venstre side. I Tysnes har det vore felles ynskje partia i mellom om å skapa gode oppvekstmiljø, god helse- og sosialpolitikk, sikra offentleg kommunikasjon og bevara/skapa arbeidsplassar. For fire år sidan var det uro ved konstitueringa av kommunestyret etter valet. KrF støtta den gong Arbeidarpartiet, fordi me syntest Kjetil Hestad fortente fire nye år. Alle dei andre partia valde å satsa på Kåre Martin Kleppe, som den gong var heilt utan politisk erfaring.

Når det er sagt, legg me ikkje skjul på at Kåre Martin har vore ein god ordførar for kommunen. Det er viktig at formannskapet blir eit arbeidsutval som drar lasset saman for innbyggjarane si interesser. KrF ynskjer å bidra til at partia arbeider saman for vårt felles beste. Når me les om intriger i andre kommunar, tenkjer eg ofte på at me er heldige på Tysnes.


Bygder kontra sentralisering

KrF ynskjer levande bygder. Me ser aktive grendalag som arbeider i Hålandsneset, Kongsvik, Flatråker, Skorpo, Flakkavåg/Onarheim, Tveit og Reksteren. Dette bidrar i stor grad til lokalt fellesskap. Bygdestriden mellom Uggdal og Våge er svært lite synleg i dag. Då eg fyrst kom inn i kommunestyret i 1979, var denne konflikten bitter og destruktiv.Sjølv om Våge er blitt dominerande handelsstad, ser ein at Uggdal er blitt veldig mykje trivelegare nærmiljø/bumiljø etter ein fekk bygd fortau og tofelts veg i Uggdal sentrum.

Onarheim har – med Alsakerkonsernet som drivmotor – utvikla seg til eit frodig lokalsamfunn. Lunde har også eit godt grendefellesskap. Det er viktig med byggefelt i dei folkerike bygdene, men me ynskjer også at det skal vera mogleg med spreidde bustadar/husklynger i dei mindre bygdene. Strandsona er pålagt restriksjonar i sentralt lovverk, men me må stå på for fornuftige dispensasjonar for næringsliv og bustadar. I noverande fireårsperiode opplevte me at fylkesmannen stansa ei lita fiskerihamn som skulle gje næringsgrunnlag for lokal fiskar. Arealplanen blir veldig viktig i denne fireårsperioden.


Næringspolitikk

Me ynskjer næringsutval i kommunen. Det er kome spennande utspel frå Tysnes Kraftlag om økonomisk bidrag. Kommunen og næringslivet må jobba saman. Samarbeid med fylkeskommunen må til for å sikra dei unge yrkesutdanning/fag som gjer det mogleg å bu/arbeida i Tysnes.


Skjenkepolitikk – eit folkehelsespørsmål?

«Alkohol er ei lovleg vare» vert det argumentert nok. Det er korrekt. Men eit langt liv som helsearbeidar har vist meg at det er mange som altfor tidleg har mista liv og helse på grunn av alkohol. I vår opplevte me at KrF vart ståande aleine i spørsmål om skjenking av vin/brennevin på gateplan i Våge. Som einaste parti fylgde me politiet si tilråding i saka. Me toler godt å verta nedstemt 2 : 18, men er skuffa over at me ikkje fekk nokon av dei andre med oss.

Me vil arbeida på to felt: For det første avgrensa tilgang. Me er pragmatisk nok til å innsjå at me ikkje kan seia nei til skjenking dersom eit hotell etablerer seg. Men me vil markera med skjenketider at det kan skapast alkoholfrie soner/tider. Og me vil arbeida med haldningsskaping. Ikkje minst gjeld dette rusfrie ungdomsklubbar, der dei unge kan lærast opp til at dei kan ha det triveleg saman utan alkohol.

Eg oppfordrar også sterkt til rusfrie samankomstar i grendelaga i staden for pubkveldar. Dette vil ha ein læringseffekt for nye generasjonar. Eg drøymer av og til om at alkoholkonsumet på Tysnesfest kunne blitt halvert! Eg vart imponert over at Sandnes idrettslag no i august greidde å arrangera EM for landslag (friidrett) alkoholfritt. Først og fremst er dette eit haldningsspørsmål – vilje til å arbeida for folkehelsa!


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...