NY AKTIVITET I SJUKEHEIMEN: Me gler oss over Mestringshusene sine offensive planar om å koma i gang med behandling i fyrste halvår 2020.
NY AKTIVITET I SJUKEHEIMEN: Me gler oss over Mestringshusene sine offensive planar om å koma i gang med behandling i fyrste halvår 2020.

Leiar: Kan gje Tysnes nye kjærkomne arbeidsplassar

Publisert 01.09.2019 kl. 06.00.

Ein historisk viktig avtale for Tysnes blei underteikna i Uggdal sist veke. Då signerte Tysnes kommune ein samarbeidsavtale med Mestringshusene om å oppretta ein rusbehandlingsinstitusjon i den gamle sjukeheimen i Uggdal. Mestringshusene sine planar kan gje Tysnes kring 30 nye, kjærkomne arbeidsplassar. Det er gull verd for ein liten kommune som Tysnes.

Det er halvtanna år sidan dei fyrste offisielle signala kom. Mestringshusene vurderte å etablera ei avdeling på Vestlandet, og Tysnes og Sauda var aktuelle plassar. Ordførar Kåre Martin Kleppe fortalde at kommunen hadde vore i samtalar med Mestringshusene, og at Mestringshusene også hadde vore på Tysnes. I mars 2019 kan me lesa i «Tysnes» at ei nyetablering vil kunna gje Tysnes mellom 30 og 35 arbeidsplassar, i tillegg til ein ny type fagmiljø med miljøarbeidarar, psykologar og sjukepleiarar. For Tysnes kommune vil det å vera positivt at ein kan fylla den gamle sjukeheimen med ny aktivitet. Eit bygg som i dag for det meste står tomt, vil kunna gje kommunen leigeinntekter.

Mestringshusene driv i dag rusbehandling på Bolkesjø i Telemark. Der tilbyr dei behandling av personar som er avhengige av alkohol, medikament og illegale rusmiddel, og rusavhengige med psykiatriske lidingar. Institusjonen i Telemark er godkjent av Helfo under ordninga Fritt behandlingsval for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB). Ifølgje verksemda si eiga nettside har dei fagkompetanse innan legespesialistar, psykologspesialistar, psykiske sjukepleiarar, sjukepleiarar, sosionomar, helsefagarbeidarar, miljøarbeidarar og alkohol- og rusmiddelterapeutar.

Ei etablering på Tysnes med behandling for same type lidingar vil kunna tilføra Tysnes kjærkomne arbeidsplassar for både folk som er busette i Tysnes i dag, for pendlarar frå nabokommunar, og kanskje også for nye tilflyttarar til Tysnes. I så fall vil etableringa kunna vera med å gje ein ny folkevekst i kommunen. Det er eit anna positivt element ved den planlagde etableringa.

Tysnes kommune skal ha ros for å ha stått på for å få i stand ein avtale med Mestringshusene. Det gjeld både administrasjonen med rådmannen i spissen, og det gjeld det politiske miljøet med ordføraren i spissen. Då saka blei handsama i formannskapet tidleg i mai, var det full politisk semje. I «Tysnes» kan me lesa at formannskapet sa «Rungande ja til Mestringshusene».

– Eg har opplevd at folk har klort på meg, og sagt at dette må me få til. Det som har vore interessant er at eg ikkje har fått nokon skeptiske førespurnader, fortalde Anne Merete Fjeldstad (Ap) i formannskapet.

Me gler oss over Mestringshusene sine offensive planar om å koma i gang med behandling i fyrste halvår 2020.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...