STOLT OVER ORDFØRAREN: Kåre Martin Kleppe får mykje ros frå partikollega Bjørn Lande i dette lesarbrevet. Her frå TV-innspeling på E-brygga tidlegare i sommar. (Arkivfoto)
STOLT OVER ORDFØRAREN: Kåre Martin Kleppe får mykje ros frå partikollega Bjørn Lande i dette lesarbrevet. Her frå TV-innspeling på E-brygga tidlegare i sommar. (Arkivfoto)

Lesarbrev: Kåre Martin som ordførar i fire nye år

Publisert 02.09.2019 kl. 06.00.

Det nærmar seg valdagen, og me er i ein prosess med å gjera oss opp ei meining basert på å evaluera dei ulike lokale partilistene. Program blir gjennomgått, og det blir gjerne slått av ein liten prat med politikarar på stand i bygdene.

Eg vil med dette kort få selja inn nokre argument på kvifor eg meiner Kåre Martin Kleppe og Tysnes Høgre bør få di stemme ved kommunevalet, og Vestland Høgre ved fylkestingsvalet.

• Kåre Martin Kleppe er ein ung, frisk, populær og nytenkande politikar, som no har fått hausta monaleg med politisk erfaring i kraft av sin posisjon som ordførar i fire år.

• I desse fire åra har me fått mykje gode tilbakemeldingar på ordføraren vår frå røynde politikarar, frå fjern og nær, på tvers av partigrenser. Tilbakemeldingane går på at han er dyktig og kunnskapsrik, godt førebudd, samlande og diplomatisk. Det er lagt godt merke til Kåre Martin Kleppe, den unge sindige ordføraren frå Tysnes, langt inn i Stortinget. Han hadde blankt politisk rulleblad då han overtok ordførarvervet, men han har openbert vist talent for posisjonen.

• Kåre Martin har vore samlande som ordførar innanfor kommunen, og samla brei støtte til vedtak i formannskap og kommunestyre.

• Kåre Martin har god kontakt med ungdom og unge barnefamiliar, og er godt kjent med kva dei meiner er viktig for å få til naudsynt folketalsvekst og auka barnetal i bygdene.

• Ordføraren vår har hatt god kontakt inn mot regjeringa, og det viste seg tydeleg då ein fastlåst prosess med reguleringsplanen i Våge vart løyst av kommunal og moderniserings minister Jan Tore Sanner (H).

• Kåre Martin har og jobba hardt med å løysa den relativt fastlåste ferjesaka, som han fekk i fanget då han overtok som ordførar. Han har i heile perioden hatt tett dialog med Silja Ekeland Bjørkly i Høgre si gruppe på fylket, og pressa hardt på alle fylkespolitikarane frå alle parti i denne saka. Alle er vel godt kjende med kor dårleg eit Arbeidarparti-leia fylkesting i Hordaland har handsama denne saka på Tysnes sin vegner, og fylkesordførar Hestetun og Ap-leiar Kvamme har vist tydeleg at dei ikkje er Tysnes-vener, og at dei ikkje har tysnesingar høgt på prioriteringslista.

Tidlegare ordførar i Tysnes, Kjetil Hestad, fekk tydeleg merka kor lite Tysnes betydde for Ap på fylket under handsaminga av kystsoneplanen hausten 2017. Eg vil på det sterkaste hevda at ei stemme til Ap på fylket er ei stemme mot Tysnes sine interesser. I skrivande stund har fleire parti i fylket signalisert at dei vil sikra at Tysnes ikkje mister nokon ferjeavgangar etter 1. januar, så då vonar me dei held det også etter valet 9. september.

• Ordførar Kleppe har vore aktiv i prosessen med å få på plass avtale med Mestringhusene, og sist veke kunne me lesa at avtalen var underteikna, og Tysnes kommune får tilvekst av mange nye arbeidsplasser i det gamle kommunale sjukeheimsbygget.

• Av dei store sakene i økonomiplanen, er til dømes det nye omsorgssenteret og omsorg+-bustadar ferdigstilt og tatt i bruk. Prosess med å realisera nytt skulebygg på Gjerstad er godt i gang. Nytt bustadfelt er snart ferdigstilt, med sikra og utbetra tilkomst til Lande/Krokjen. Reguleringsplan er gjort for bustadfelt ved Heningen i Uggdal. Henningshagen på Onarheim vart ferdigstilt i byrjinga av perioden. Reguleringsplan er gjort for næring ved Skår på Reksteren.

• Ordførar Kleppe har fått styreverv i Hordfast, og det gjev Tysnes ei «hand på rattet» i arbeidet med å få realisert ny veg med bru både til Os/Bergen og Stord. Eg treng ikkje bruka meir spalteplass på kor stort potensiale denne vegen, nye E39, har for Tysnes, men me er sjølvsagt utolmodige på at Hordfast må fullfinansierast i NTP og at anleggsarbeidet kjem i gang. Tysnes Høgre, Vestland Høgre og Høgre i regjering er fortsatt største garanti for oss på Tysnes for å få på plass denne vegen. Roald Kvamme og gruppa til Arbeidarpartiet i Vestland fylke er kanskje dei som aller mest kan skada tysnesingane sine interesser i målet om å få bru over Bjørnefjorden til Reksteren og vidare over Langenuen til Stord.

Eg har vore veldig stolt av ordføraren vår i desse fire åra. Eg veit ikkje kva folk flest i kommunen tenkte då Tysnes Høgre lanserte sin unge og politisk uerfaren kandidat på topp før kommune- og fylkestingvalet for fire år sidan, men i Tysnes Høgre var me aldri i tvil om at me hadde ein svært sterk kandidat på topp.

I tillegg til det han hadde med seg i 2015, så har han no god kontakt inn mot regjering og storting. Han har betydeleg politisk rutine og røynsle, og veit godt korleis han skal ta tak i dei utfordringar vår kommune måtte koma opp i, i komande år. Det har vore særs god reklame for Tysnes at me har kunna senda ein av landets yngste ordførarar rundt i landet til å representera oss så godt. God reklame for ungdommen i kommunen. Finaste ungdommen i landet.

Bruk stemmeretten!


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...