FÅR KJØPA: Politikarane i landbruk/teknisk gjekk tysdag inn for at Gerhard Meidell Alsaker får kjøpa garden på Sletteskog. Garden er 548 dekar.
FÅR KJØPA: Politikarane i landbruk/teknisk gjekk tysdag inn for at Gerhard Meidell Alsaker får kjøpa garden på Sletteskog. Garden er 548 dekar.

Alsaker får konsesjon på garden Sletteskog

Gerhard Meidell Alsaker får kjøpa ytterlegare ein ny gard på Onarheim. Tysdag gav landbruk/teknisk Alsaker konsesjon til å kjøpa garden Sletteskog.
Publisert 04.09.2019 kl. 14.19.

Det var eit samrøystes utval som sa ja til at Alsaker får konsesjon til å ta over gnr. 157, bnr. 1.

I saksutgreiinga heiter det at gnr. 157, bnr. 1, skal leggjast til landbrukseigedomen gnr. 153, bnr. 1. Alsaker er busett på gnr. 153, bnr. 1.


Endra søknad

Ein søknad frå Alsaker om å ta over garden på Sletteskog har vore handsama fleire gonger i landbruk/teknisk. Løysinga som blei vurdert sist saka var føre, var å dela eigedomen opp i tre delar: At størsteparten av arealet, totalt 548 dekar skulle leggjast til landbrukseigedomen til Alsaker (153/1), og at bustadhuset og tunet på garden, totalt om lag fem dekar, skulle delast frå som ei eiga bustadtomt der ein namngitt person skulle busetja seg. I tillegg blei det søkt om å dela frå 4,8 dekar som tilleggsareal til ei tidlegare frådelt tomt.

I konsesjonsøknaden som blei handsama i utvalet tysdag, har seljar valt ei anna løysing. Alsaker har no søkt om konsesjon for heile garden, utan oppdeling.

Det er ei løysing som landbrukssjef Øystein Svalheim har stilt seg positiv til, og tilrådd. Det sa også politikarane i landbruk/teknisk ja til.


Får buplikt

Søknaden som er godkjent inneber at Alsaker får upersonleg buplikt på eigedomen. Fristen på busetjinga er eitt år frå erverv. Buplikta skal vara i fem år.

Upersonleg buplikt tyder at nokon må bu på eigedomen og vera registrert busett på eigedomen i Folkeregisteret, men at dette ikkje treng å vera ervervar sjølv.

Ifølgje sakspapira har Alsaker opplyst at han vil setja i stand bygningane i tunet og vidare sikra at tunet vert busett.

Ifølgje sakspapira er husa på eigedomen våningshus, løe og uthus. Våningshuset er frå 1920 og i middels teknisk stand, medan løa er frå 1950 og i middels til dårleg stand. Uthuset er frå 1920. Eigedomen har ikkje vore i drift i seinare tid.

Grethe Barmen sa seg ugild i saka.


Siste saker Gå til framsida