VEDTAK: Eit samla tenesteutval gjekk inn for femdagarsskule, med oppstart hausten 2020.
VEDTAK: Eit samla tenesteutval gjekk inn for femdagarsskule, med oppstart hausten 2020.

Gjekk inn for femdagarsskule

Tenesteutvalet vedtok å innføra femdagars skuleveke, trass varierande høyringsinnspel frå FAU ved dei ulike skulane.
Publisert 04.09.2019 kl. 14.07.

Allereie hausten 2018 vedtok kommunestyret å starta arbeidet med å leggja om til femdagarsskule i kommunen. Sidan den gongen har tenesteutvalet følgt opp saka, som etter planen skulle vedtakast i siste tenesteutvalsmøte før sommaren. Ein «teknisk svikt» gjorde den gongen at høyringsnotatet ikkje vart sendt ut til kvar enkelt skule, og saka mangla høyringsinnspel frå FAU ved dei ulike skulene, samt SU (samarbeidsutvalet).

Tysdag var tenesteutvalet samla for siste gong før kommunevalet, og saka om femdagarsskule vart på nytt teken opp, denne gong med dei ulike høyringsinnspela.


Varierande tilbakemeldingar

Medan både SU og FAU ved Onarheim skule stiller seg positive til å innføra femdagarsskule, viser høyringsinnspela at det er meir usikkerheit og delte meiningar hos FAU ved Tysnes skule og ved Uggdal skule. Ved Tysnes skule er foreldra splitta i synet på den nye strukturen.

– Halvparten er for femdagars skuleveke og den andre halvparten er imot, skriv FAU ved Tysnes skule i sitt høyringsinnspel.

Nokre av argumenta dei presenterer mot femdagarsskule er at det tvingar fleire til å ha SFO, og foreldra frykter at SFO dermed vert dyrare. Det vert også argumentert med at det er positivt for barna å få eit avbrekk frå skulen midt i veka, og at barn på 5. og 6. trinn må vera lengre aleine heime på ettermiddagane viss femdagarsskule vert innført.

Det siste argumentet kjøpte ikkje tenesteutvalsleiar Jannike Epland Dalland (H).

– Dei peikar på at barn i 5. og 6. klasse får meir tid aleine. Dei gjer jo eigentleg ikkje det. Dei får ein onsdag der dei er ferdig klokka 12, mot å ha hatt ein heil fridag tidlegare. Eg tenkjer at det å ikkje ha den fridagen nesten gjer det betre med tanke på aleinetida, sa utvalsleiaren.

Dei foreldra ved skulen som er for femdagarsskule argumenterer mellom anna med at kortare skuledagar vil vera positivt for elevane med tanke på konsentrasjon og læring.


Ynskjer meir informasjon

FAU ved Uggdal skule skriv i sitt innspel at dei saknar meir informasjon om korleis skulekvardagen vert med femdagarsskule, spesielt med tanke på SFO-tilbod. Dei konkluderer med at dei vil gå imot rådmannen si innstilling i saka.

– FAU saknar ein del opplysningar i saka slik saksutgreiinga ligg føre. Ein veit altfor lite om opplegg, innhald og pris i SFO, står det i innspelet.

Det vert også peikt på at dei fleste foreldra synest det er for tidleg å slutta av skuledagen klokka 12.00, og vil heller strekkja ut skuledagen med betre tid til matpause og friminutt, og moglegheit for å mellom anna innføra leksehjelp.


Vedtak fyrst

Oppvekstsjef Aud Kaldefoss fortalde at administrasjonen har vurdert det slik at dei fyrst vil ha eit vedtak på plass, før dei set seg ned og jobbar med opplegget kring omlegginga.

– Me har frå administrasjonen si side landa på at me innstiller på å utvida drifta til femdagarsveke, og at viss dette vert resultatet, så må me setja oss ned og sjå på SFO-tilbod og andre detaljar i gjennomføringa, sa Kaldefoss til politikarane.

Både Else Marit Særsten og Ingrid Tysnes Stue frå Arbeidarpartiet stilte spørsmål ved om det er nok tid til å få planlagt innføringa før skulestart om eitt år.

– Viss me skal gjera dette, så må me sikra at det vert bra, og at det ikkje vert gjort halvvegs. Er det tid nok til å få på plass ei god ordning? spurde Særsten.

– Dette vil ikkje setjast i verk før skulestart neste år, så ein har litt områdingstid, svarte rådmann Steinar Dalland, som samtidig peikte på at det er gode høve til å sjå til andre kommunar, og korleis dei løyser dette.

– Me er veldig opptekne av at tilbodet på SFO skal verta veldig godt, sa Kaldefoss.

Ordførar Kåre Martin Kleppe var til stades på møtet, og gav uttrykk for at det no var viktig å få vedtatt at ein skal innføra femdagarsskule.

– No har me eigentleg brukt eit halvt år på å koma hit som me er no, og det einaste me har bestemt oss for er at me vil gjera det som me bestemte oss for at me ville gjera for eit halvt år sidan. Viss me ikkje no berre skjer igjennom og seier at me vil dette, så trur eg berre det vil ta lengre tid å få det gjennomført. No seier me at me vil gjera det, og så har det kome opp ein del problemstillingar i høyringa. Men no veit me kven som meiner kva, og kan gå i dialog om det som gjeld SFO og oppdeling av dagane. Eg tenkjer at me må koma vidare, sa Kleppe.


Samrøystes

Saka enda med at eit samrøystes tenesteutval vedtok å innføra femdagarsskule frå skuleåret 2020/21. Det vart samtidig vedteke at det skal arbeidast vidare med SFO-tilbod og detaljar i gjennomføringa.

Det vart også implementert eit ekstra punkt i vedtaket som sikrar at tenesteutvalet har kontroll på utviklinga i arbeidet.

– No har ikkje eg noko forslagsrett i utvalet, men det ein kan gjera er å gå for dette her, og be om at ein til neste tenesteutvalsmøte får ein framdriftsplan som viser kva som skal vera på plass og ferdig planlagt til ein kvar tid, sa han.Det ekstra punktet i vedtaket seier at tenesteutvalet skal ha løypemelding og oppfølging i kvart møte fram til gjennomføring av vedtaket.

Neste steg i retning femdagars skuleveke, er å endeleg vedta saka i kommunestyret.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.