ORDSTYRARAR: Hanna Langballe og Daniel Bjoarvik heldt kontroll på politikarane sin tidsbruk, og passa på at alle som ville fekk stilla spørsmål. (Alle foto: Camilla Korsnes)
ORDSTYRARAR: Hanna Langballe og Daniel Bjoarvik heldt kontroll på politikarane sin tidsbruk, og passa på at alle som ville fekk stilla spørsmål. (Alle foto: Camilla Korsnes)

Hanna og Daniel fekk grilla lokalpolitikarane

Nervane var i heilspenn då Hanna Langballe og Daniel Bjoarvik tok rolla som debattleiarar på skuledebatten måndag.
Publisert 05.09.2019 kl. 06.00.

Då ungdomstrinnet ved Tysnes skule arrangerte debatt, måtte tiandeklassingane dykka ut i dei politiske temaa som klassen hadde førebudd om skule, miljøvenleg transport, klima, busstilbod og fritidstilbod.

– Det er vanskeleg å læra seg å vera debattleiar på éin dag, men me har fått ei god innføring, sa dei før dei skulle i elden.

Tysnes er éin av fem kommunar som har fått vera med i prosjektet, som er eit samarbeid mellom skulen, biblioteket og framtida.no. Sistnemnde er hovudansvarleg, og har halde kurs for ungdomstrinna, med støtte frå Utdanningsdirektoratet.

– Formålet er å høyra om kva dei ulike politikarane meiner om ulike saker. Det trur eg er viktig så me kan diskutera ting heime før valet, og at me gjer oss kjent med politikarane og får eit betre bilete av politikken til me skal stemma i framtida, seier Daniel.

Daniel har vore leiar i elevrådet, og er veldig oppteken av korleis buss- og transporttilbodet blir på Tysnes i framtida.

– Eg vil at det skal bli enklare for ungdom å komma seg rundt på Tysnes, og har tenkt å spørja politikarane om dette, sa han.

Frå kvart sitt parti kom Anne Merete Fjeldstad (Ap), Magnar Solheim (FrP), Arne Leite (Sp), Kåre Martin Kleppe (H) og Øyvind Skartveit (KrF).

Hanna såg fram til å spørja politikarane om korleis dei ser for seg å byggja det nye bygget til mellomtrinnet, og hjelpa elevane til å oppretthalda arbeidsro.


Arbeidsro ved bygging

Etter at kvar partirepresentant fekk presentert seg, blei det opna for spørsmål frå salen, og Hanna hoppa i det.

– Det vil bli bygd eit nytt mellomtrinn her. Då lurer eg på korleis de skal oppretthalda arbeidsro, spesielt på tentamen og i eksamenstida, spurde ho.

– Det er ikkje nokon hemmelegheit at når me byggjer skule, blir det ein ny kvardag for både elevar og lærarar, og det vil vera brakker som klasserom, sa Kåre Martin Kleppe, som tok ordet først.

– Det er ulike selskap som skal konkurrera om å byggja skulen. Dei må levera på pris, og på gjennomføring av bygginga, ved å gjera det på best mogleg måte utan å forstyrra i kvardagen.

– De vil faktisk risikera at brakkene har større klasserom enn i dag, la Anne Merethe Fjelstad til.


Hurtigbåt til Fusa

Daniel retta spørsmålet sitt om transport til Tysnes Høgre, og spurde om det ikkje hadde vore enklare om hurtigbåten tok ein svipptur innom Fusa for elevane som går på skule der.

– Hurtigbåten går på anbod som varer i nokre år. Neste gong rutene skal på anbod er om nokre år, så det blir ikkje store endringar der før fylkeskommunen skal ut med nye konkurranser, svara Kleppe.

– Vår moglegheit er å komma med innspel om korleis me vil at båten skal gå. Hurtigbåtane som går i området vårt har veldig store klimautslepp. Fylkeskommunen kjem nok til å bestemma at me kjem til å gå på anna framdrift enn diesel. Difor er det viktig å vera tidleg ute og spela inn til dei at viss dei skal ha båtar på straum eller hydrogen, er det kanskje moglegheit for fleire avgangar og mindre utslepp. Då bør me oppmoda dei om at båten bør gå til ferjekaia i Fusa, og at det går buss vidare derifrå.


Ferjeruter

Mathias Bakke kom òg med eit spørsmål til politikarane om transport.

– Korleis er tankane dykkar om korleis ferja skal gå i framtida?

Svaret var einstemt om at partia vil jobba for å oppretthalda dagens tilbod, og aller helst utvida rutetilbodet.


Nei til vindturbinar på Tysnes

Andre spørsmål som blei stilt, var kva som vil skje med fritida til ungdommen viss det blir heildagsskule, politikarane si meining om vindturbinutbygging på Tysnes, og kva partia kan gjera for at ungdom skal få lyst til å busetja seg på Tysnes. Til spørsmålet om vindturbinar var svaret einstemt om at det er noko politikarane ikkje vil ha i Tysnesfjella.

– Vindturbinar gir store inngrep i naturen, og ein vindturbin i Tysnesfjella vil vera like høg som Ramnanuten, sa Arne Leite.

Både KrF, H, Ap og FrP stilte seg bak dette. Kåre Martin Kleppe føreslo å heller oppgradera vasskraftanlegga, og flytta vindturbinane ut i havet. Det fekk støtte av Ap og Sp.


Usemje om heildagsskule

– Me ønskjer meir tid til lekser på skulen, og å kopla heildagsskulen opp mot fritidsaktivitetar, og kanskje leggja til rette for eit varmt måltid. Me ser på det som ei god moglegheit for å laga ein komplett og innhaldsrik arbeidsdag for skuleungdom, sa Leite.

– Me meiner at de er lenge nok på skulen som det er, sa Øyvind Skartveit.

På vegner av Ap argumenterte Fjeldstad for at ein vil få tilfredsstilt behovet for å vera med andre, og behovet for fysisk aktivitet på ein betre måte med heildagsskule.


Korleis halda dei unge på Tysnes

Då partia fekk spørsmål om kva dei kan gjera for at ungdom vil busetja seg på Tysnes i framtida, tok Fjeldstad til orde for at barnehagetilbodet må prioriterast, for å skapa eit miljø rundt barnefamiliar. Ho sa òg at moglegheita for å pendla er veldig viktig. Dei jobbar òg for å utvida sykkelstiar og turløypar, og tilrettelegjja meir for barnefamiliar og eldre.

– Eg er veldig einig i at me må ha ei pakke. Er det noko KrF vil løfta opp i den samanheng er det jordmor og følgjetenester. Mange unge mødrer har følt seg utelatne, og skal me få til befolkningsvekst må me satsa på at folk føler seg trygge på å stifta familie her, sa Skartveit.

Han vil òg ha fleire lærlingplassar.

– Viss ikkje ein kjem seg inn i arbeidsmarknaden er det lite vits i å bli buande her.

Kleppe heldt fram med at det er eit godt samarbeid mellom kommunen og ulike frivillige lag på Tysnes om å vidareutvikla kommunen vår.


Stortingsbesøk

Heilt til slutt i programmet fekk Magne Rommetveit ordet. Han er tilsett på Stortinget, og vitja skuledebatten for å snakka om #Seiifrå-kampanjen til presidentskapen på Stortinget.

– Her kom det fram veldig mange gode spørsmål, og nokså gode svar, sa han.

Rolla han har på Stortinget er å syta for at alle partia får sagt si meining, og at ingen skal seia noko stygt om andre. Rommetveit presenterte fem køyrereglar frå #Seiifrå-kampanjen, som Stortinget har utarbeidd i lag med dei politiske ungdomsorganisasjonane og landslaget for ungdomsorganisasjonane. Køyrereglane handla om å våga å seia di meining, engasjera deg i lag og organisasjonar tilknytt saker du brenn for, førebu deg på kritikk, læra å kjenna triksa politikarane bruker når dei diskuterer, og å gje beskjed til vaksne dersom du får ubehagelege tilbakemeldingar eller hets.

– Det var ingen som sa noko stygt om kvarandre her, og det var veldig god møteleiing, skrytte han.


Fekk meir innblikk

– Det gjekk mykje betre enn forventa, seier Hanne etter debatten.

– Ja, det var ikkje så gale som eg først trudde. Det var litt skummelt til å byrja med, men det gjekk veldig fint etter kvart, seier Daniel.

Han synest det var kjekt å få eit større innblikk i kva dei ulike partia meinte om dei ulike sakene.

– Eg fekk diverre ikkje så mykje ut av spørsmålet mitt om transport, anna enn at dei jobbar for framtida. Men eg er veldig oppteken av at det bør komma ein båt frå Tysnes til Fusa. Det er ein veldig lang busstur til Fusa, så dette kjem eg til å ha i bakhovudet framover, seier han. Hanna er òg litt skuffa over at ting ligg langt fram i tid.

– Eg forstod at det hadde med kven som vinn på anbod, så det ligg meir fram i tid enn eg trudde. Eg visste jo at bygget ligg ute på anbod, men eg trudde at eg skulle få litt meir svar, smiler ho.


FRAMTIDIGE VELJARAR: Heile ungdomsskuletrinnet var samla i musikkrommet for å få høyra på debatten.
FRAMTIDIGE VELJARAR: Heile ungdomsskuletrinnet var samla i musikkrommet for å få høyra på debatten.
FØLGDE GODT MED: Det er framleis nokre år til desse ungdomane kan bruka stemmeretten, men måndag fekk dei garantert gjort seg opp ei meining om dei ulike partia på Tysnes. F.v. Faustas Jocius, Oliver Fagerbakk, Håkon Leite Kjøndal og Elise Sørhus Dalen.
FØLGDE GODT MED: Det er framleis nokre år til desse ungdomane kan bruka stemmeretten, men måndag fekk dei garantert gjort seg opp ei meining om dei ulike partia på Tysnes. F.v. Faustas Jocius, Oliver Fagerbakk, Håkon Leite Kjøndal og Elise Sørhus Dalen.
GREIP MIKROFONEN: Brita Austvik utfordra politikarane på kva som må til for å få ungdomane til å busetja seg på Tysnes.
GREIP MIKROFONEN: Brita Austvik utfordra politikarane på kva som må til for å få ungdomane til å busetja seg på Tysnes.
MÅTTE SVARA FOR SEG: Alle partia stilte med toppkandidatane sine til debatten, med unnatak av KrF, som hadde hanka inn Øyvind Skartveit (t.v.). Til høgre for han sit Magnar Solheim (Frp), Anne Merete Fjeldstad (Ap), Arne Leite (Sp) og Kåre Martin Kleppe (H).
MÅTTE SVARA FOR SEG: Alle partia stilte med toppkandidatane sine til debatten, med unnatak av KrF, som hadde hanka inn Øyvind Skartveit (t.v.). Til høgre for han sit Magnar Solheim (Frp), Anne Merete Fjeldstad (Ap), Arne Leite (Sp) og Kåre Martin Kleppe (H).
ENGASJERT: Mathias Bakke stilte spørsmål om både ferje og dårlege garderobar.
ENGASJERT: Mathias Bakke stilte spørsmål om både ferje og dårlege garderobar.
PÅ BESØK: Her viser stortingsmann og Ap-politikar Magne Rommetveit fram kortet han fekk i prinsesse Ingrid Alexandra sin konfirmasjon.
PÅ BESØK: Her viser stortingsmann og Ap-politikar Magne Rommetveit fram kortet han fekk i prinsesse Ingrid Alexandra sin konfirmasjon.

Siste saker Gå til framsida