GODT FRAMMØTE: Kring 90 personar tok turen til Grendatun torsdag kveld for å få med seg partidebatten i Grendatun. (Alle foto: Øyvind Bjerkestrand)
GODT FRAMMØTE: Kring 90 personar tok turen til Grendatun torsdag kveld for å få med seg partidebatten i Grendatun. (Alle foto: Øyvind Bjerkestrand)

Pendlartilskot, skuleutbygging og Tysnes som eigen kommune var tema på partidebatten

Høgre i Tysnes har tidlegare signalisert at dei vil at Tysnes skal gå inn i ein større kommune. I valdebatten i år har kommunesamanslåing ikkje vore tema frå Høgre. Det var derimot tema frå både Arbeidarpartiet og Senterpartiet i Grendatun.
Publisert 06.09.2019 kl. 15.50. Oppdatert kl. 17.26.

Det kom fram i partidebatten i torsdag kveld.

Heile debatten vart innleia med eit treminuttar innlegg frå kvart parti. Arbeidarpartiet sin ordførarkandidat, Anne Merete Fjeldstad, var fyrst ute. Og ho var tydeleg i innleiinga:

– Ap vil ha Tysnes som eigen kommune, det er like positivt å vera herre i eige hus også etter E39, med folkevekst, opna Fjeldstad.

Ho fekk full støtte frå Arne Leite. I Senterpartiet si innleiing sa Leite:

– Me er garantist for at Tysnes skal vera ein sjølvstendig kommune dei neste fire åra.

Høgre kommenterte ikkje innspela frå Ap og Sp. Det gjorde heller ikkje FrP eller KrF.


FrP og Sp går for pendlartilskot

Både Magnar Solheim frå FrP og Arne Leite (Sp) poengterte i innleiinga at dei vil innføra pendlartilskot, utan at dei gjekk i detaljar om ei slik nyordning.

Det ville Ingrid Restad vita meir om. Ho er nummer tre på Ap-lista til kommunevalet og var blant tilhøyrarane i Grendatun.

– Eg lurer på kor mykje Senterpartiet meiner det er verd å gje og kor mykje pendlarane kan venta å få i tilskot, spurde ho.

Ho peika på at at det blei innført pendlartilskot i Tysnes på slutten av 80-talet, og at det då låg mellom 3.000 og 7.000 kroner, men at folk den gongen blei overraska over at tilskotet var skattepliktig.

– Eg er redd for at dette kan bli ei veldig belastning for kommunen, og at det ikkje vil monna så mykje for pendlarane, poengterte Restad.

Leite meinte det burde bli nokre tusenlappar, så mykje at det monnar.

– Kor mykje ein bør kunna søkja om, har eg ikkje føresetnad til å seia. Me seier at me vil føreslå dette og be om ei sak på det, la han til.

Kåre Martin Kleppe poengterte at Høgre ikkje har lova pendlartilskot.

Frå salen stilte Audun Eik spørsmål om kvifor pendlarane i alle verdas dagar skal få tilskot. Han meinte det vil vera feil å premiera dei i staden for dei som vil utvikla eiga næring i kommunen.

Beate Storesætre (Sp) meinte at dei som pendlar ut har ei stor belastning. Ho fekk støtte av Magnar Solheim (FrP). Solheim var oppteken av at eit slikt tilskot må vera for å få familiar som pendlar til å bli buande i Tysnes i staden for å flytta.

Anne Merete Fjeldstad var samd i at pendlartilskot kunne høyrast ut som ein god plan, men at det er eit komplisert spørsmål og at det blir komplisert å få det til å treffa.

– Skal me ta inn skattepengar frå nokon for å gje til andre? Me må tenkja nøye gjennom dette før me går inn på det, konkluderte ho.

Åse Enes (KrF) var for.

– Me har bruk for innbyggjarane i kommunen, eit slikt tilskot må vera for å unngå at folk flyttar, kommenterte ho.


På ny usamde om skule

Skulepolitikk er eitt av punkta der partia ikkje er samde. Det kom også klart fram i debatten i Grendatun.

– Me vil ha 1-10-skule på Gjerstad og 1-7-skule på Onarheim, poengterte Kåre Martin Kleppe i Høgre.

Det same signaliserte Arne Leite i Sp.

Det var ikkje KrF og Magne Skartveit samd i.

– No må me fyrst fullføra nytt mellomtrinn på Tysnes skule, så må me byggja ny barnehage på Onarheim slik at barnehagen og skulen på Onarheim får tenlege lokale og etter det sjå på barnehage på Reiso. 1-10 skule på Gjerstad er ikkje valkampsak no, sa Skartveit.

– Skulen i Uggdal er full. Skal ikkje KrF ta stilling til skulestruktur i neste perioden, spurde Kåre Martin Kleppe i eit direkte spørsmål til KrF.

Han fekk svar frå Åse Enes, KrF sin andrekandidat på vallista.

– Skulestruktur er me nøydde til å ta stilling til, men i denne perioden vil me behalda 1-4-skule i Uggdal, sa Enes, og la til:

– Det høyrest lettvint ut å flytta barnehagen inn i skulebygget, me må sjå på kva det vil kosta og kor mykje plass som 70, 80 og 90 barnehageborn treng.

Magnar Solheim er klar på at FrP vil ha Uggdal skule som eigen 1-4-skule vidare, og at det vil vera positivt med det nærmiljøanlegget ein har kring skulen.

– I vårt program har me og sagt at me vil ha ny barnehage på Onarheim og i Våge, sa Solheim.

Frå salen spurde Rolf Simonsen (nr 17 på Ap-lista) kvifor Senterpartiet vil leggja ned Uggdal skule.

– Det er sentraliseringspolitikk. Uggdal kan bli eit vekstsenter med E39, sa Simonsen.

Han fekk svar frå Arne Leite.

– Dette er korkje bygdepolitikk eller sentralisering. Dette handlar om kvalitet i skulen for oss, kommenterte Leite.

– I dag er det omtrent to born som går til skulen i Uggdal. Eg trur ikkje det er noko stor sak om dei køyrer fem minutt ekstra til Våge. Då kan dei i Lunde også få fem minutt mindre, la Leite til.

Han gjorde og eit nummer av at det er så kort avstand mellom Våge og Uggdal at ein no vil planleggja sykkelsti mellom dei to bygdene.

Leite fekk ikkje støtte av Anne Merete Fjeldstad (Ap).

– Ap står for at me skal ha eit miljøskifte i skulegangen, fyrst ein mindre skule og så ein større, sa Fjeldstad, og ho la til:

– Det gjorde inntrykk på meg i skuledebatten på Tysnes at ein massiv gjeng stod fram og sa at dei ynskte fyrst å gå på ein liten skule og så på Tysnes skule. Eg synest og det er modig av ein elev på skulen å stå fram med denne meininga i eit lesarbrev i «Tysnes» i dag. For Ap er det skulekvardagen til kvar enkelt som betyr noko når skulebruksplanen snart skal rullerast.


Skule og E39

Frå salen stilte Lars Enes spørsmål til Høgre og Senterpartiet.

– De er ivrige på 1-10-skule på Gjerstad. Kor stor skal skulen vera etter gladmeldinga i dag om E39?

Og han la til:

– Viss de skal byggja no, vil de heilt sikkert byggja for lite.

Han fekk svar både frå Arne Leite og Kåre Martin Kleppe.

– Det er viktig å sjå inn i framtida, det må byggjast, men det skal ikkje skje no. Me har ikkje hastverk. Me har rikeleg arbeid dei neste fire åra. Me synest me har ein god skulebruksplan, den går til 2026, kommenterte Leite.

– Me må byggja stort nok. Mellomtrinnet som no skal byggjast blir større enn det er behov for i dag. Viss det blir ein større folkevekst i Uggdal, må me sjå på bygging av ny skule i Uggdal og, sa Kleppe.

– Det som er viktig for meg, er at alle ungdomane får gå på same ungdomsskulen, kommenterte Anne Merete Fjeldstad.

Frå salen kom høgretilhengjar Audun Magnussen med eit klart råd til lokalpolitikarane:

– Eg trur det no er lurt å venta med 1-10-skule i Våge, og ha is i magen i fire eller åtte år. Då trur eg me veit endeleg kor E39 vil liggja.

– Betraktninga er motteken, svarte Leite.


Mange andre saker

Også ei rekkje andre saker var tema i Grendatun, med kring 90 personar i salen.

Frå salen utfordra Øystein Dalland FrP og Magnar Solheim på eigedomsskatt. Og han fekk svar. Solheim vil fjerna eigedomsskatten.

– Det skal gjerast over tid, kommenterte han.

Han kalla det politisk latskap å ikkje snu kvar ein stein før ein skattlegg folk.

Lorentz Lunde peika på at det er ganske alvorleg at det ikkje har skjedd noko med fylkesvegane i kommunen heile den siste fireårsperioden. Han fekk svar frå både Kleppe, Leite, Skartveit og Fjeldstad, utan at nokon av dei kunne visa til store utbetringar.

Henrik Aakre lurte på lokalt engasjement om vindkraft i Tysnesfjella, og fekk svar at alle er imot.

Olav Andersen var skuffa over ein lite utviklande politikk, som han uttrykte seg.

– Eg har budd i Tønsberg. Eg trur det er ein styrke at Tysnes har ganske edruelege politikarar og parti med program som er mogeleg å gjennomføra, og at det ein styrke at ein kan dra lasset saman.

Sykkelsti mellom Uggdal og Våge, betre mobildekning, areal og næringsutvikling, reiseliv, fordeler og ulemper med E39 og klima og miljø var også tema som ein var innom.

DEBATTLEIAR: Hytteeigar Christian Nome Lepsøe var debattleiar.
DEBATTLEIAR: Hytteeigar Christian Nome Lepsøe var debattleiar.
IVRIG: Noverande ordførar Kåre Martin Kleppe var ein ivrig debattant i partidebatten.
IVRIG: Noverande ordførar Kåre Martin Kleppe var ein ivrig debattant i partidebatten.
UTFORDRAR: Senterpartiet og Arne Leite er utfordrar til ordførarvalet.
UTFORDRAR: Senterpartiet og Arne Leite er utfordrar til ordførarvalet.
UTFORDRAR: Anne Merete Fjeldstad er Arbeidarpartiet sin ordførarkandidat.
UTFORDRAR: Anne Merete Fjeldstad er Arbeidarpartiet sin ordførarkandidat.
PENDLARTILSKOT: Ingrid Restad utfordra Senterpartiet og Framstegspartiet på forslaget om å innføra pendlartilskot.
PENDLARTILSKOT: Ingrid Restad utfordra Senterpartiet og Framstegspartiet på forslaget om å innføra pendlartilskot.
VENT MED SKULEUTBYGGING: Høgretilhengjar Audun Magnussen råda politikarane til å venta med utbygging av 1-10-skule på Gjerstad til E39 er meir avklara.
VENT MED SKULEUTBYGGING: Høgretilhengjar Audun Magnussen råda politikarane til å venta med utbygging av 1-10-skule på Gjerstad til E39 er meir avklara.
UGGDAL SKULE: – Det høyrest lettvint ut å flytta barnehagen inn i skulebygget, me må sjå kva det vil kosta, påpeika Åse Enes (KrF).
UGGDAL SKULE: – Det høyrest lettvint ut å flytta barnehagen inn i skulebygget, me må sjå kva det vil kosta, påpeika Åse Enes (KrF).
EIGEDOMSSKATT: Øystein Dalland utfordra Magnar Solheim på eigedomsskatt.
EIGEDOMSSKATT: Øystein Dalland utfordra Magnar Solheim på eigedomsskatt.

Siste saker Gå til framsida