KOMMUNAL OVERTAKING AV DRIFTA: Formannskapet har vedtatt å signera avtale med Uggdal Vasslag om kommunal overtaking av drifta, og målet er at overtakinga finn stad 2. januar 2020.
KOMMUNAL OVERTAKING AV DRIFTA: Formannskapet har vedtatt å signera avtale med Uggdal Vasslag om kommunal overtaking av drifta, og målet er at overtakinga finn stad 2. januar 2020.

Semje om overtaking av Uggdal Vasslag

Formannskapet vedtok torsdag å signera avtale med Uggdal Vasslag om kommunal overtaking av drifta.
Publisert 07.09.2019 kl. 10.00.

Det var semje om å vedta den endelege avtalen med vassverket då saka om overtaking av Uggdal Vasslag kom opp i formannskapsmøtet torsdag.

Før avtalen blir signert av ordførar og rådmann, må Uggdal Vasslag fatta eit vedtak om å inngå avtalen på sitt årsmøte. Det gjenstår òg noko arbeid med klargjering av vedlegga til avtalen. I saksutgreiinga står det at dersom avtalen blir vedteke av kommunestyret, er det eit felles mål for begge partar at ei overtaking finn stad 2. januar 2020. Kommunen har allereie avtalt med Tysnes Vassverk at dei tek over drifta frå 2. januar 2020.


Avgift er enno uklar

Frå administrasjonen si side er tanken å organisera drifta gjennom å tilsetja ein ekstra ingeniør, som har femti prosent av stillinga knytt til investeringsprosent, og femti prosent av stillinga knytt til vatn og avløp.

– Dette for å sikra internkontroll, oppfølgjing og at ein klarer å få vass- og avløpsmrådet tydeleggjort i investeringane, sa rådmannen.

Det er ikkje enno gjort spesifikke vurderingar på kor høg avgifta for vatn og avløp kjem til å bli for brukarane.

– Dette er eit område som er spanande å jobba med, som me tidlegare ikkje har hatt i vår drift. Det er viktig at me har gebyr som gjer at me klarar å gjennomføra dei nødvendige investeringar, og at det er trygt drikkevatn, sa Kleppe.


Smertegrense på beløp

Det vil bli lagt fram eit budsjett for vidare drift i haust, og etter rådmannen sitt syn bør ikkje kommunen leggja opp store investeringar frå år éin, men vidareføra drifta som i dag.

– Det vidare løpet må me sjå meir på. Men statsministeren har vore klar på at prisen på vatn må opp, etter Askøy-saka, sa han.

– Med investeringane som Askøy har gjort, burde dei hatt ei vassavgift på 30.000 i året. Det er klart at det er ei smertegrense på kor mykje du kan påleggja innbyggjarane å betala for vatn. Samstundes må folk ha tilgang på vatn som er trygt og reint, heldt rådmannen fram.


Investert fornuftig

Asbjørn Myklestad (Ap), varamedlem i formannskapet, poengterte at det er veldig ulikt frå kommune til kommune kor mykje ein vel å prioritera den sektoren, og at Askøy er eit dårleg eksempel på nettopp slike prioriteringar. Etter Myklestad sitt syn har Uggdal Vasslag investert fornuftig heile tida.

– Dei har hatt veldig god kontroll på økonomien, og eg trur ikkje dei har sett for seg store investeringar framover. Dei ligg på eit veldig godt nivå, sa han.

Etter det Myklestad veit, har årsavgifta til vasslaget gått svakt ned år etter år. For kommunen sin del vil drifta truleg bli dyrare etter kommunal overtaking. Ifølgje rådmannen har vasslaga hatt ein svært høg grad av dugnadsarbeid, og rådmannen hadde ikkje trua på at kommunen vil få den same dugnadsmobiliseringa som vasslaget.

Kva som vil vera fornuftige driftsinvesteringar, vil bli diskutert vidare under budsjettforhandlingane seinare i haust.


Siste saker Gå til framsida

– Humor er snarvegen inn i følelsane våre

Dei alvorlege poenga til føredragshaldar, motivator og psykolog Trond Haukedal var mange i Tysneshallen fredag kveld. Måten han blanda alvor med humoristiske innslag gjorde arrangementet «Gje deg sjølv tid» til ein vellukka kveld.