HÅPEFULL: Kåre Martin Kleppe er meir enn klar for ein ny periode som Tysnes sin ordførar. Her frå valfrukosten hos «Tysnes» nyleg. (Foto: Camilla Korsnes)
HÅPEFULL: Kåre Martin Kleppe er meir enn klar for ein ny periode som Tysnes sin ordførar. Her frå valfrukosten hos «Tysnes» nyleg. (Foto: Camilla Korsnes)

Lesarbrev: Med ynskje om fire nye år

Publisert 07.09.2019 kl. 06.00.

Det er fire år sidan sist kommuneval. Fire år sidan eg tok over ordførarstolen i Tysnes kommune, og med det vart den yngste ordføraren i Norge, 22 år gamal. Oppgåva som låg framfor meg var formidabel, men med god hjelp rundt meg, og eit parti i Tysnes Høgre som støtta meg heile vegen, var eg klar for å ta på meg vervet. I etterkant av valet vart det klart at Venstre, Frp og Senterpartiet inngjekk i eit samarbeid med oss, og støtta meg som ordførar. Det var eit modig val, og fire år etter kan eg ikkje gjera anna enn å takka alle dei tre partia for samarbeidet me har hatt i dei åra som har gått.

Det har vore utruleg kjekt, givande og spennande å vera ordførar i Tysnes. Det skjer veldig mykje i Tysnes, og som ordførar har eg vore så heldig å bli invitert rundt på store og små arrangement, møte med bygdelag, kunstutstillingar, idrettsarrangement, synfaringar, opningar, middagar og samtalar rundt om kring i kommunen. Eg har blitt kjent med heimplassen min på ein heilt ny måte, og eg har blitt kjent med så mange fine folk i alle moglege forskjellige settingar. Eg har hatt eit verv der eg får lov til å ha meiningsutvekslingar med folk kvar dag. På kontoret, på butikken, på sosiale arrangement, eller i offisielle møte. Nokre gongar møter eg folk som er einig med meg. Andre gongar møter eg folk som er ueinig.

Det har blitt gjort mykje i perioden som har vore. Nye arbeidsplassar har blitt etablert, og fleire kjem. Omsorgssenteret vart ferdigstilt. Samfunnsdelen i kommuneplanen er rullert, og har lagt føringar for korleis me skal utvikla kommunen vår dei neste 12 åra. Reguleringsplanar for bustadfelt og næringsområdet er ferdigstilt, og ein har lagt til rette for vidare vekst for både næringsliv og bustadområde. Byggefeltet Krokjen-Lande vart endeleg starta.

Sentrumsplanen i Våge vart endeleg vedtatt, etter kamp mot fylkesmannen. Eg kan nemna mange fleire lokale saker, men denne perioden har også vore prega av kampar mot fylkesmann og fylkeskommunen. Me har kjempa for ferjetilbodet vårt, og me har kjempa mot regionale planar, som bandlegg store delar av kommunen vår. Me har kjempa mot motsegn frå fylkesmannen, og jobba for at det er politikarane i Tysnes som bestemmer i Tysnes. Me har jobba for å få E39 Hordfast inn i Nasjonal transportplan, og for å få til sørleg kryssing av Langenuen. Det har vore mykje jobb mot ytre myndigheiter, og eg har gjort det eg kan for å representera Tysnes på ein god måte.

Eg synest det har skjedd mykje bra desse fire åra, og eg ynskjer å vera med i fire nye år. Eg ynskjer å vera med å jobba for levande lokalsamfunn, endå betre kommunale tenester, og vekst og utvikling i heile kommunen tufta på ein god og trygg kommuneøkonomi. Me skal endeleg gjera noko med uønskt deltid i kommunen, og me skal endeleg bygga nytt mellomtrinn på Gjerstad, og ny barnehage på Onarheim. Eg vil vera med å kjempa vidare for betre ferjetilbod til Tysnes, og for oppstart på E39 Hordfast i 2022.

Eg vonar de synest eg har gjort meg tilliten verdig, og eg vonar eg får tillit frå dykk til å fortsetta vidare, og at eg får vera ordførar i Tysnes dei neste fire åra. Godt val.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kva skjedde med jordmordebatten?

– Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar. Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me har gode nok retningsliner.Dette sa ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes» i juli, etter at

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...