HJARTESAK: Korleis kan Tysnes bli ein endå betre kommune å bu i for dei unge? I dette lesarbrevet set Kristi Pedersen (H) mellom anna søkjelys på helsetenester. (Arkivfoto)
HJARTESAK: Korleis kan Tysnes bli ein endå betre kommune å bu i for dei unge? I dette lesarbrevet set Kristi Pedersen (H) mellom anna søkjelys på helsetenester. (Arkivfoto)

Lesarbrev: Ein god kommune – også for unge

Publisert 08.09.2019 kl. 17.00.

For oss i Tysnes Høgre er det viktig at Tysnes er ein god plass å bu – også for unge. Dette betyr at kommunen må sørga for å tilby gode tenester i skulen, eit mangfald av kulturtilbod og gode helsetenester. Eit spesielt viktig tema i desse dagar, er tilbodet kommunen gir unge av helsetenester. Media belyser stadig korleis unge, i stor grad har eit større behov for helsetenester, enn det kommunar tilbyr i dag.

For Tysnes Høgre er det viktig å vera i forkant av desse problema. Me meiner det er nødvendig å sørga for at tysnesungdomen ikkje møter ei stengd dør, eller beskjeden «det er ikkje er ledig time, kom tilbake neste veke og prøv igjen» dersom dei oppsøker hjelp for fysiske eller psykiske problem.For at den lokale ungdomen skal oppleva å få hjelp med mindre og større utfordringar i kvardagen, vil Tysnes Høgre difor fokusera på psykisk helsearbeid for born og ungdom dei neste fira åra. Dette ynsker me å få til blant anna gjennom ein synleg og tilgjengeleg helsestasjon for ungdom, som er like sjølvsagt for både gutar og jenter å bruka. I tillegg meiner me det er avgjerande med ei god og tilgjengeleg skulehelseteneste.

Viktig for Tysnes Høgre er det også at ungdommen på Tysnes vil bli verande på øya, etter kvart som dei går frå å vera ungdommar til å bli unge vaksne. Også her meiner Tysnes Høgre at det er viktig å setta lys på eit godt helsetilbod.

For at unge skal sjå på det som ei mogelegheit å bli verande på øya, er det grunnleggande at tilbod som jordmorhelsetenesta er forsvarleg også her i kommunen. Som distriktskommune kan ikkje Tysnes konkurrera mot dei store byane, i å ha kortast avstand til sjukehus. Då er det desto viktigare at ein blir godt ivaretatt lokalt i alle livssituasjonar. For å kunna ivareta også gravide på ein fullgod måte på Tysnes, vil me i Tysnes Høgre dei fire neste åra jobba for å innføra følgjeteneste for gravide og fødande her i kommunen.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kva skjedde med jordmordebatten?

– Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar. Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me har gode nok retningsliner.Dette sa ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes» i juli, etter at

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...