PÅ SYNFARING: Landbruk/teknisk var sist veke på synfaring til området på Langeland der det er søkt om dispensasjon frå plan- og bygningslova for oppføring av bustadhus. F.v. Øystein Dalland (med ryggen til), utvalsleiar Egil Berge, Gjermund Lygre Kongsvik, Arve Belt og tiltakshavar Nils Flakke.
PÅ SYNFARING: Landbruk/teknisk var sist veke på synfaring til området på Langeland der det er søkt om dispensasjon frå plan- og bygningslova for oppføring av bustadhus. F.v. Øystein Dalland (med ryggen til), utvalsleiar Egil Berge, Gjermund Lygre Kongsvik, Arve Belt og tiltakshavar Nils Flakke.

Politisk usemje om bustadtomt

Tre var for og tre var mot då politikarane handsama ei klagesak om eit bustadhus på garden Langeland i utval for landbruk/teknisk. Utvalsleiar si dobbeltstemme avgjorde saka.
Publisert 12.09.2019 kl. 09.55.

Utvalsleiar Egil Berge (H) var positiv til klagen frå Nils Flakke om å få dispensasjon frå plan- og bygningslova til bygging av bustadhus på gnr. 154, bnr. 15, ei tidlegare fråskilt tomt på gnr. 154, bnr. 1. Dei to andre som var positive til søknaden var Arve Belt (V) og Gjermund Lygre Kongsvik (Ap). Magne Skartveit (KrF), Øystein Dalland (Sp) og Grethe Barmen (Sp) var skeptiske til å gje dispensasjon, og røysta mot.

Det var fjerde gongen denne saka var oppe til handsaming i utvalet på møtet sist veke, fyrste gongen var i januar i år. Då var utvalet positive. Etter det sa Fylkesmannen nei. Då saka kom opp i mars, sa to av medlemene ja og fire sa nei. Då saka var opp for tredje gong i juni, blei saka utsett for synfaring. I innstillinga frå rådmannen til møtet denne gongen heiter det: «Landbruk/ teknisk kan ikkje sjå at det i klagen frå Nils Flakke har kome fram nye eller vesentlege moment som kan føra til ei endring av tidlegare vedtak». Rådmannen innstilte på at 4-2-vedtaket frå møtet i mars blei oppretthalde. Etter synfaring på tomta var Arve Belt klar i sin kommentar:

– Eg er ikkje mindre positiv når det er opparbeidd veg allereie. Eg går for å oppretthalda vedtaket frå fyrste gongen, sa Belt.Gjermund Lygre Kongsvik syntest det er positivt at nokon vil busetja seg i området og halda orden på strandsona, og at ei bustadtomt vil vera positivt for eit lite lokalsamfunn.

Magne Skartveit meinte ein skulle ha gode grunnar for å punktera eit nytt område, sjølv om det førebels er slekta som eig der.

– Eg er nøydd å røysta imot, sa Skartveit.

– Me ynskjer at unge skal få byggja, men innanfor nokre grenser. Det er problematisk å gje løyve til ei fritt omsetjeleg tomt midt i eit landbruksområde, påpeika Grethe Barmen.

Ho fekk støtte av partikollega Øystein Dalland.

– Hadde tiltakshavar ynskt å byggja hus på ei anna tomt i nærare tilknytning til anna busetjing på eigedomen, då hadde dette vore ei ikkje-sak for oss, sa Dalland.

Utvalsleiar Egil Berge var positiv.

– Eg føreslår at klagen blir teken til følgje. Landbruk/teknisk har vore på synfaring, og der fekk me sjå at strandsona ikkje blir vesentleg sett til side. Ut frå ei samla vurdering er fordelane klart større enn ulempene, påpeika Berge, då han la fram eit nytt og positivt framlegg i saka. Saka enda 3-3, og blei vedteken med utvalsleiar si dobbeltrøyst.

Saka går no til uttale til Fylkesmannen og fylkeskommunen.


Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...