SPURDE OM PENGAR TIL EL-FERJER: Stortingsrepresentant Magne Rommetveit, som vitja Tysnes skule i valkampen, har spurt kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland om ekstra økonomisk støtte til el-ferje-satsinga i Vestland fylkeskommune. (Foto: Camilla Korsnes)
SPURDE OM PENGAR TIL EL-FERJER: Stortingsrepresentant Magne Rommetveit, som vitja Tysnes skule i valkampen, har spurt kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland om ekstra økonomisk støtte til el-ferje-satsinga i Vestland fylkeskommune. (Foto: Camilla Korsnes)

Spurde statsråden om pengar til el-ferjene – fekk ingen lovnad

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) frå Stord har stilt spørsmål om staten vil gje tilskot til el-ferje-satsinga på Vestlandet. Statsråden vil ikkje lova pengar no.
Publisert 14.09.2019 kl. 15.00.

Spørsmålet som Rommetveit sende til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i slutten av august lydde slik:

– Vil statsråden sikra kompensasjon for Vestland fylkeskommune sine auka kostnader knytt til regjeringa og Stortinget sine krav om bruk av null- og lågutsleppsteknologi i nye ferjekontraktar, og då på eit nivå som sikrar kravet om utslepp og samtidig sikrar ein tenleg rutestruktur for pendlarar og skuleelevar?


Må investera 670 millionar

Som bakgrunnsinfo til spørsmålet skriv Rommetveit at Hordaland fylkeskommune har fått mykje velfortent heider for ferjefornyinga og elektrifisering av ferjeflåten.

– Hordaland er eit føregangsfylke og har gjort vedtak om at alle dei 17 fylkesvegferjene skal drivast elektrisk innan 2020. I nye Vestland fylke vil samla salderingsutfordringar på drift vera på mellom 350 og 400 millionar kroner. Av dette vil driftskostnadane på ferje vera 300 millionar kroner, skriv Rommetveit i spørjebrevet.Vidare peikar han på at investeringskostnadane på land er rekna til om lag 670 millionar og at Enova har løyvt 270 millionar i tilskot til prosjektet.


Rask teknologiutvikling

Rommetveit nemner også at det er nokre år sidan ferjekontraktane blei inngått, og at teknologiutviklinga har gått raskt framover etter den tid, med endå betre batteriteknologi.

– På grunn av liggjetid ved kai for lading, er det derfor vanskeleg på fleire av sambanda å halda same rutemønser som med dei gamle dieselferjene. Dette skapar sjølvsagt vanskar i «rushtida» for arbeidspendlarar og skuleelevar. For å halda på den høge miljøstandarden elektrisk batteridrift inneber og samtidig kunna gje dei reisande eit tenleg tilbod, er det naudsynt med statleg kompensasjon for å oppgradera ferjene reint batteriteknisk, eller kompensasjon som på anna vis ivaretek omsynet til både utslepp og bevaring av gjeldande rutestruktur, skriv Rommetveit.


Fylket sitt ansvar

Statsråd Monica Mæland (H) lovar ikkje direkte pengestøtte til elektrifiseringa av ferjene.

– Det er fylkeskommunane som har ansvaret for dei fylkeskommunale ferjesambanda, og som har dei beste føresetnadane for å leggja opp ein tenleg rutestruktur etter dei lokale forholda. Fylkeskommunane må finansiera ferjedrifta innafor dei tilgjengelege økonomiske rammene, heiter det i svaret.

Mæland peikar på at det er positivt at fylkeskommunane nyttar innkjøpsmakta si til å fremja miljøvenlege og innovative løysingar. Det kan gje auka kostnader, men Mæland meiner det er uvisst kor mykje som skuldast statlege miljøkrav og fylkeskommunane sine eigne prioriteringar.

– Ein eventuell kompensasjon til Vestland fylkeskommune til miljøkrav i nye ferjekontraktar, må vurderast som ein del av budsjettprosessen på vanleg måte, heiter det i svaret.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?

I sist veke skjedde det igjen, for n’te gong. Ein fritidsbåt grunnstøytte på skjeret Horso, ved Gjerslingane, nord for ferjekaien i Våge. Fritidsbåten Risøy frå Varaldsøy med tre familiemedlemer Årvik om bord var dei uheldige denne gongen. Dei skulle frå Varaldsøy til Fitjar, og var innom Våge éi natt. Smellen førte...

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...