FLEST ENKELTRØYSTER: Kåre Martin Kleppe var den mest populære partikandidaten ved valet i Tysnes. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
FLEST ENKELTRØYSTER: Kåre Martin Kleppe var den mest populære partikandidaten ved valet i Tysnes. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Ingen fekk fleire slengjarar og personrøyster enn ordføraren

Ikkje berre vart Høgre den store valvinnaren i Tysnes kommune, men ordførar Kåre Martin Kleppe vart også den mest populære enkeltkandidaten på vallistene.
Publisert 20.09.2019 kl. 12.00.

Det syner valprotokollen som viser oversikt over talet på personrøyster og slengjarar på dei ulike partilistene. Personrøyster vert gjevne til kandidatar på vallista ein sjølv røystar på, medan slengjarar er kandidatar frå andre parti som ein fører opp på røystesetelen. Når ein fører opp slengjarar er det samtidig med på å svekka røysta til den lista ein har valt ut.

Valprotokollen frå Tysnes kommune viser mellom anna at det er store skilnader på kva parti som fekk flest slengjarar under valet.


Ordføraren mest populær

Av dei totalt 88 kandidatane fordelt på dei fem partia som stilte til val, var det ingen som fekk fleire slengjarar enn ordførar Kåre Martin Kleppe. Han fekk heile 93 slengjarar, noko som er nesten tre gongar så mykje som nestemann på slengjarlista. Nummer to vart Inge Malkenes frå Senterpartiet, med 34 slengjarar.

Ordføraren sitt slengjartal betyr at nesten ti prosent av alle som ikkje stemte på Høgre ved valet, likevel førte Kleppe sitt namn opp på slengjarlista. Kleppe fekk også klart flest personrøyster av alle partikandidatane. Av Høgre-veljarane var det 328 veljarar som gav ordføraren ei personrøyst. Av dei andre Høgre-kandidatane var det Kristi Sandvik Pedersen som fekk nest mest, med 61 personrøyster, medan Jannike Epland Dalland fekk tredje mest, med 59 personrøyster.

Ein annan som plukka mange personrøyster på Høgre-lista var Sigvard Madsen. Han var opphaveleg sett opp på 13. plass på lista, men med 55 personrøyster og tolv slengjarar enda han til slutt på fjerdeplass, og kan gjera seg klar for fire nye år i kommunestyret.


Sp fekk flest slengjarar totalt

Sjølv om Kåre Martin Kleppe åleine fekk 93 slengjarar, fekk likevel Senterpartiet fleire slengjarar totalt sett enn Høgre. Medan Senterpartiet sanka 219 slengjarar totalt, sanka Høgre 202 slengjarar. Deretter er det eit stort sprang ned til Arbeidarpartiet, som fekk 114 slengjarar. FrP fekk 65 slengjarar, medan KrF hamna nedst med 41 slengjarar.

Senterpartiet enda også med det største slengjaroverskotet. Partiet fekk 219 slengjarar frå andre parti, og Sp-veljarane delte sjølv berre ut 197 slengjarar til kandidatar i andre parti. På Sp si liste var det som nemnt Inge Malkenes som fekk flest slengjarar med 34 stykk, rett framfor Beate Storesætre som fekk 32 slengjarar. Øystein Dalland følgde på med 24 slengjarar, medan ordførarkandidat Arne Leite fekk 21. Kristin T. Gjerstad Kleppe, Ole Christian Kjerrgård og Heidi Renate Røssland fekk også eit anstendig tal med slengjarar, høvesvis 19, 17 og 15 stykk.

Blant Senterpartiet sine personrøyster var det Arne Leite som trekte det lengste strået. Han fekk 113 personrøyster, medan Inge Malkenes fekk 90. Beate Storesætre og Øystein Dalland enda opp med 51 personrøyster kvar. Sistnemnde stod i utgangspunktet på 9. plass på lista, men gjorde eit stort sprang og kom seg inn blant Sp sin seks kommunestyrerepresentantar i komande periode.

Den som klatra mest blant Sp-kandidatane, var tidlegare ordførar Helge Hauge, som gjekk frå 25. plass til 14. plass, og dermed fekk ein varaplass i kommunestyret.


Ap med slengjarunderskot

Medan Senterpartiet fekk fleire slengjarar enn deira veljarar gav frå seg, var stoda motsett hos Arbeidarpartiet. Partiet fekk totalt 114 slengjarar frå andre veljarar, medan eigne veljarar gav vekk 127 slengjarar.

Slengjarforholdet mellom Ap og Sp kunne potensielt vore med å forandra på antal representantar i kommunestyret. Dersom Ap hadde fått Sp sitt slengjaroverskot på 22 slengjarar, og Sp hadde fått Ap sitt underskot på 13 slengjarar, hadde Arbeidarpartiet tatt ein av Senterpartiet sine plassar i kommunestyret, og dermed fått like mange kommunestyrerepresentantar som Sp.

På Arbeidarpartiet sin liste var det Anne Merete Fjeldstad som fekk flest personrøyster, medan Patrick Madsen fekk flest slengjarar. Sistnemnde var i utgangspunktet på 2. plass på Ap-lista, men dei 22 slengjarane var ikkje nok til å halda han inne blant dei fire kandidatane som fekk plass i kommunestyret. Både Asbjørn Myklestad, Ingrid Restad og Else Marit Særsten fekk fleire personrøyster frå eigne Ap-veljarar enn Madsen. Myklestad fekk 66 personrøyster, medan Restad 63 og Særsten fekk 48. Madsen sjølv enda opp med 29 personrøyster.

Den som klatra aller mest på Ap-lista var Gerhard Stoltz, som klatra frå 19. plass til 11. plass, og dermed fekk plass som vara i kommunestyret.


Store utslag hos FrP

Blant dei ti kandidatane til Framstegspartiet, var det ingen tvil om kven både eigne og andre parti sine veljarar ville ha som dei to øvste kandidatane. Toppkandidat Magnar Solheim fekk 37 personrøyster og 24 slengjarar, medan sjettekandidat Eirik Sandtorv Wilhelmsen fekk 36 personrøyster og 25 slengjarar. Sandtorv Wilhelmsen er dermed klar for sin fyrste periode som kommunestyrerepresentant i Tysnes. Totalt sett gjekk også FrP med slengjaroverskot. Partiet fekk totalt 65 slengjarar, og veljarane deira gav vekk 40.

I tillegg til at Sandtorv Wilhelmsen gjorde eit kraftig byks på lista, klatra også Bjørn Magne Haugland og Bjørn Tore Malkenes mykje på lista. Haugland klatra frå åttande- til fjerdeplass, medan Malkenes klatra frå tiande- til femteplass på lista, og begge sikra dermed ein varaplass i kommunestyret.

Med berre åtte kandidatar var det Kristeleg Folkeparti som stilte med den minste lista til valet. Totalt sett fekk partiet 41 slengjarar, og gav frå seg det same talet. KrF gjorde eit dårlegare val enn for fire år sidan, og går frå to til ein kandidat i kommunestyret. Det var likevel tydeleg at toppkandidat Magne Skartveit var mest populær hos både eigne og andre veljarar. Han fekk 32 personrøyster og 19 slengjarar. Nummer to på lista var Åse Enes, som fekk 19 personrøyster og ni slengjarar.

Resultatet til KrF var prega av få endringar. Den som klatra mest var Harald Heie, som gjekk frå åttandeplass til femteplass, og dermed inn på varalista til KrF.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?

I sist veke skjedde det igjen, for n’te gong. Ein fritidsbåt grunnstøytte på skjeret Horso, ved Gjerslingane, nord for ferjekaien i Våge. Fritidsbåten Risøy frå Varaldsøy med tre familiemedlemer Årvik om bord var dei uheldige denne gongen. Dei skulle frå Varaldsøy til Fitjar, og var innom Våge éi natt. Smellen førte...

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...