NYTT AUTOPASS-VEDTAK: Silja Ekeland Bjørkly (H) la i fylkesutvalet torsdag fram forslaget om å setja tak på talet på passeringar i månaden, for å redusera Autopass-kostnaden for pendlarar.
NYTT AUTOPASS-VEDTAK: Silja Ekeland Bjørkly (H) la i fylkesutvalet torsdag fram forslaget om å setja tak på talet på passeringar i månaden, for å redusera Autopass-kostnaden for pendlarar.

Føreslår Autopass-tak

Eit samrøystes fylkesutval ynskjer å sjå på moglegheitene for eit kostnadstak for dei som vert råka av høgare utgiftar ved Autopass-innføringa.
Publisert 24.09.2019 kl. 06.30.

Det har vore mykje debatt kring innføringa av Autopass på fylkesvegferjene, og saka har fleire gonger vore oppe til politisk handsaming på fylkesnivå. Medan eit fleirtal i fylkesutvalet i juni gjekk inn for å gjeninnføra passasjerbetaling i kombinasjon med Autopass-systemet, valde fylkestinget to veker seinare å utsetja saka til neste fylkestingsmøte i oktober.

I mellomtida skulle saka mellom anna drøftast med dei andre fylka i Vestlandsrådet. Vestlandsrådet gjorde i sitt møte eit vedtak der dei «ber om at det vert laga ei felles saksutgreiing til fylkestinga i oktober».

Torsdag var fylkesutvalet samla på nytt, og Autopass-saka var sett opp som ei referatsak til møtet. Silja Ekeland Bjørkly (H) føreslo derimot å løfta saka opp som ei vedtakssak, og fekk med seg resten av politikarane på det.

Høgre-representanten la deretter fram eit framlegg til vedtak, som vart samrøystes vedteke av politikarane i utvalet. Vedtaket inneber at fylkesrådmannen skal koma tilbake med sak om gjeninnføring av passasjerbetaling, for å redusera betalinga for personbilar. Fylkesrådmannen vert også beden om å gå i dialog med andre relevante fylkeskommunar for å drøfta felles innkrevjingssystem for passasjerbetaling.

I tillegg la Ekeland Bjørkly fram eit punkt i vedtaket som skal sikra at kostnadane ikkje vert for høge for dei som bruker ferjene oftast.

«Dersom innkrevjingskostnadane vert vesentlege, slik at reduksjonen i betaling for bilistar vert marginale, ber fylkesutvalet om at det også vert lagt fram sak der det vert sett eit tak på talet passeringar per kalendermånad. Taket kan til dømes vere tilsvarande dagens kostnadar for dagpendlarar», heiter det i vedtaket.

Fylkesutvalet gjekk inn for alle punkta, og ynskjer dermed å sjå på moglegheiten for både å gjeninnføra passasjerbetaling, samt setja eit kostnadstak for dei som reiser mest med ferjene, med hensikta om at pendlarar ikkje skal ha større utgifter enn i dag.


Siste saker Gå til framsida