NYTT AUTOPASS-VEDTAK: Silja Ekeland Bjørkly (H) la i fylkesutvalet torsdag fram forslaget om å setja tak på talet på passeringar i månaden, for å redusera Autopass-kostnaden for pendlarar.
NYTT AUTOPASS-VEDTAK: Silja Ekeland Bjørkly (H) la i fylkesutvalet torsdag fram forslaget om å setja tak på talet på passeringar i månaden, for å redusera Autopass-kostnaden for pendlarar.

Føreslår Autopass-tak

Eit samrøystes fylkesutval ynskjer å sjå på moglegheitene for eit kostnadstak for dei som vert råka av høgare utgiftar ved Autopass-innføringa.
Publisert 24.09.2019 kl. 06.30.

Det har vore mykje debatt kring innføringa av Autopass på fylkesvegferjene, og saka har fleire gonger vore oppe til politisk handsaming på fylkesnivå. Medan eit fleirtal i fylkesutvalet i juni gjekk inn for å gjeninnføra passasjerbetaling i kombinasjon med Autopass-systemet, valde fylkestinget to veker seinare å utsetja saka til neste fylkestingsmøte i oktober.

I mellomtida skulle saka mellom anna drøftast med dei andre fylka i Vestlandsrådet. Vestlandsrådet gjorde i sitt møte eit vedtak der dei «ber om at det vert laga ei felles saksutgreiing til fylkestinga i oktober».

Torsdag var fylkesutvalet samla på nytt, og Autopass-saka var sett opp som ei referatsak til møtet. Silja Ekeland Bjørkly (H) føreslo derimot å løfta saka opp som ei vedtakssak, og fekk med seg resten av politikarane på det.

Høgre-representanten la deretter fram eit framlegg til vedtak, som vart samrøystes vedteke av politikarane i utvalet. Vedtaket inneber at fylkesrådmannen skal koma tilbake med sak om gjeninnføring av passasjerbetaling, for å redusera betalinga for personbilar. Fylkesrådmannen vert også beden om å gå i dialog med andre relevante fylkeskommunar for å drøfta felles innkrevjingssystem for passasjerbetaling.

I tillegg la Ekeland Bjørkly fram eit punkt i vedtaket som skal sikra at kostnadane ikkje vert for høge for dei som bruker ferjene oftast.

«Dersom innkrevjingskostnadane vert vesentlege, slik at reduksjonen i betaling for bilistar vert marginale, ber fylkesutvalet om at det også vert lagt fram sak der det vert sett eit tak på talet passeringar per kalendermånad. Taket kan til dømes vere tilsvarande dagens kostnadar for dagpendlarar», heiter det i vedtaket.

Fylkesutvalet gjekk inn for alle punkta, og ynskjer dermed å sjå på moglegheiten for både å gjeninnføra passasjerbetaling, samt setja eit kostnadstak for dei som reiser mest med ferjene, med hensikta om at pendlarar ikkje skal ha større utgifter enn i dag.


Siste saker Gå til framsida

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.

23 fleire tysnesingar i 2019

Ifølgje SSB sin statistikk var folketalet i Tysnes kommune 2.869 ved starten av 2020. Det betyr at folketalet har auka med 23 personar sidan starten på 2019. I løpet av det siste kvartalet har det blitt sju fleire tysnesingar.I løpet av 2019 blei det fødd 34 personar på Tysnes, noko som er tre meir enn i både 2018 og 2017. Dette fødselstalet er det nest høgste i kommunen i løpet av dei...

Vil du læra meir om andelslandbruk?

Laurdag blir det open gard på Nedre Helland Gard, og Anne-Grete Nedrebø og Vegard Helland har planlagt hyggelege aktivitetar for heile familien. Alle som er interesserte i å vita meir om kva som skjer på det nystarta andelslandbruket i Nordbustaddalen er hjarteleg velkomne til å ta turen. Dei vaksne kan...