MEIR INFO: Arne Leite (Sp) fremma forslag om å venta med å vedta innføringa av femdagarsskule til meir informasjon kjem på bordet.
MEIR INFO: Arne Leite (Sp) fremma forslag om å venta med å vedta innføringa av femdagarsskule til meir informasjon kjem på bordet.

Avventa endeleg vedtak om femdagarsskule

Kommunestyret ynskjer meir informasjon om korleis ein femdagars skulekvardag vert, før dei vil endeleg vedta endringa.
Publisert 26.09.2019 kl. 15.00.

– Når det gjeld saka om femdagarsskule, så føler eg at den ikkje er klar for eit vedtak i dag. Grunnlaget er at utgreiinga som er sendt på høyring, og som ligg ved saka, er veldig mangelfull.

Slik innleia Arve Belt (V) sitt innlegg om femdagarsskule, då han gjekk på talarstolen i kommunestyremøtet tysdag.

For fyrste gong etter sommaren var kommunestyret samla til møte, som også var det siste møtet med dei politikarane som har styrt kommunen dei siste fire åra.


Tenesteuvalet gjekk inn for saka

Ein av politikarane som trer ut av kommunestyret er Arve Belt frå Venstre, som nytta sitt siste møte til å argumentera for ei nøyare utgreiing i saka om femdagarsskule.

– Eg vil be om at denne saka går tilbake til rådmannen, og får ei betre utgreiing. Me har god tid i denne saka, sa Belt vidare.

I fjor haust vedtok kommunestyret å starta arbeidet med å innføra skule fem dagar i veka, og i starten av september handsama tenesteutvalet saka, etter at den hadde vore på høyring mellom anna hos FAU ved dei ulike skulane. Høyringsinnspela var varierande, og gav uttrykk for at det er splitting blant skuleforeldre om det er ynskjeleg å innføra femdagarsskule. Det kom også tilbakemeldingar på at ein ynskjer meir informasjon kring korleis skulekvardagen vert for elevane, mellom anna med tanke på SFO-tilbod og skuleskyss.

Politikarane i tenesteutvalet valde å gå inn for å innføra femdagars skuleveke, for så å la administrasjonen arbeida vidare med SFO-tilbodet og andre detaljar kring den nye skulekvardagen. Dette vedtaket vart derimot ikkje støtta av kommunestyret tysdag, som ynskte fleire av detaljane på plass før dei ville gjera eit endeleg vedtak.


Saknar info

– Det er ikkje rekna på kva økonomiske konsekvensar dette vil ha for familiane og kommunen, og korleis skuleskyssen vert gjennomført. Så vidt eg ser det, er det berre synsing frå rådmannen, sa Belt om saksutgreiinga.

Han tok også opp problemstillingar knytt til SFO-tilbodet. Ei omlegging til femdagars skuleveke vil bety nye SFO-behov ved skulane.

– Innhaldet i SFO har vore tema i fleire av høyringsinnstansane. Her burde rådmannen visa til kva konkret rådmannen har tenkt til å gjera, og eg har snakka med fleire som ikkje nyttar SFO fordi dei ikkje er nøgd med kvaliteten i tilbodet, sa Belt vidare.

I tillegg til å sakna betre utgreiing, fremma også Belt sin generelle motstand mot innføring av femdagarsskule.

– Nokon har brukt argumentet om at femdagarsskule må me ha, fordi alle andre har det. Det er ikkje eit argument. Eg har snakka med mange som har barn i femdagarsskule som misunner oss den fridagen. Eigentleg ynskjer eg å behalda skulen som i dag, men eg synest at me skal senda saka tilbake til rådmannen, og få ei betre og breiare utgreiing, og ut igjen på høyring slik at høyringsinstansane får eit meir detaljert grunnlag, sa Belt.

Sp fremma vedtak

– Me i Senterpartiet har lyst på denne femdagarsskulen. Me trur det vert betre for skulekvardagen til elevane våre, sa Arne Leite (Sp), då han gjekk på talarstolen.

Han støtta likevel Belt sitt innspel om å få saka betre utgreidd før ein endeleg vedtar femdagarsskule.

– Me må gjera det grundig, og ha gode svar til det foreldra spør og tenkjer om denne saka. Me ynskjer, som Arve Belt, ei betre utgreiing og meir innsats for å få på plass desse svara som foreldra etterspør, og ein må sjå det i samanheng med SFO, sa Leite.

Han la fram eit nytt framlegg til vedtak.

«Tysnes kommune iverkset utgreiing av femdagarsskule og tilhøyrande SFO-tenester, med målsetting om å innføra femdagars skuleveke frå skuleåret 2020/21», heiter det i vedtaket.

Det står også at rådmannen får fullmakt til å utvida arbeidsgruppa til utgreiinga for å nå målsettinga, og at tenesteutvalet skal ha løypemelding om status i arbeidet i kvart møte fram til ny skulerute er vedteken.

Det siste punktet i vedtaket seier noko om kva som skal greiast ut før eit endeleg vedtak i saka.

«Nye hovudprinsipp for lengde på skuledag og antal friminutt, innhald og prissetting for SFO, og opplegg for skuleskyss skal leggjast fram for endeleg vedtak av kommunestyret», står det i vedtaket.

Leite presiserte frå talarstolen at dei ynskjer oppstart som planlagd neste haust.

– Me vil ha som mål å ha det klart til oppstart hausten 2020.


Samrøystes vedtak

Handsaminga av saka enda med at framlegget til Arne Leite vart samrøystes vedteke, også av Arve Belt, som presiserte at han i utgangspunktet ikkje ynskjer å innføra femdagarsskule, men støtter vedtaket av respekt for fleirtalet.

Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) har vore engasjert i saka, og uttalte i førre tenesteutvalsmøte at han ynskte at politikarane skulle skjera igjennom og få eit endeleg vedtak om å innføra femdagarsskule. Han er likevel godt nøgd med utfallet av kommunestyremøtet tysdag.

– Eg synest vedtaket i dag er endå betre enn det som vart gjort i tenesteutvalet. Eg synest det er eit godt vedtak. Det legg opp til at ein del problemstillingar må takast seriøst, og at me få finna løysingar på det, fortel han.

Kleppe meiner ikkje dette er eit tilbakeslag for planane om å innføra femdagars skuleveke.

– Det er framleis ambisjonar om å innføra femdagarsskule, men me får no ei meir presisert bestilling av kva som må på plass før ein kan akseptera femdagarsskule, seier han.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?

I sist veke skjedde det igjen, for n’te gong. Ein fritidsbåt grunnstøytte på skjeret Horso, ved Gjerslingane, nord for ferjekaien i Våge. Fritidsbåten Risøy frå Varaldsøy med tre familiemedlemer Årvik om bord var dei uheldige denne gongen. Dei skulle frå Varaldsøy til Fitjar, og var innom Våge éi natt. Smellen førte...

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...