SAMRØYSTES: Kommunestyret vedtok tysdag at dei vil ha ei grundigare utgreiing før dei gjer endeleg vedtak om skule fem dagar i veka. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
SAMRØYSTES: Kommunestyret vedtok tysdag at dei vil ha ei grundigare utgreiing før dei gjer endeleg vedtak om skule fem dagar i veka. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)

Leiar: Fornuftig vedtak om femdagarsskule

Publisert 28.09.2019 kl. 12.00.

Kommunestyret i Tysnes vil ha alle fakta på bordet før dei gjer eit endeleg vedtak om å innføra femdagarsskule i Tysnes. Det er fornuftig.

Vedtaket i kommunestyret tysdag set dermed til sides vedtaket i tenesteutvalet for nokre veker sidan. I tenesteutvalet gjekk dei folkevalde inn for at femdagarsskule skal innførast i Tysnes frå og med neste skuleår utan å ana dei økonomiske konsekvensane for eit slikt vedtak. Korleis skuleskyss og SFO-tilbodet skal løysast, er heller ikkje klarlagt.

Me er heilt samde med Arve Belt (V) når han i kommunestyret seier at saka ikkje er klar for eit vedtak enno.

I fjor haust vedtok kommunestyret å starta arbeidet med å innføra skule fem dagar i veka. Etter det har saka vore på høyring hjå dei ulike skulane. Her kjem det klart fram at foreldra ved dei tre skulane på langt nær er så samstemte om å innføra femdagarsskule som det synest å vera i kommunestyret. Eit av ankepunkta går fyrst og fremst på at foreldre ynskjer konkret informasjon om korleis skulekvardagen til elevane blir, før dei vil gjera seg opp ei endeleg meining om ei så pass dramatisk endring som det er å gå frå firedagars skuleveke for dei yngste elevane til femdagarsskule. Kanskje er det ei naturleg samfunnsutvikling også i distriktskommunen Tysnes, med skule alle dagar også for dei minste elevane. Men ein bør i alle fall ha med seg i saksutgreiinga vidare at det er foreldre som ynskjer at noverande ordning med onsdagsfri skal halda fram. Ifølgje Belt så har han snakka med foreldre som misunner Tysnes den ordninga ein har her i kommunen med ein skulefridag i veka.

Det er heilt klart at ei omlegging til femdagars skuleveke vil føra til nye SFO-behov ved alle skulane. Før ein skal gjera endeleg vedtak i kommunestyret, må det leggjast fram konkrete løysingar på korleis SFO-ordninga er tenkt ved dei ulike skulane, kva tilbodet skal gå ut på, og ikkje minst; kva det vil kosta å bruka SFO.

Kvaliteten på SFO er og eit viktig moment i saka. Det kom tydeleg fram i kommunestyredebatten der representanten Belt poengterte at han hadde snakka med fleire som ikkje nyttar seg av SFO i dag fordi dei ikkje er nøgde med kvaliteten på tilbodet.

Korleis ein skal løysa skuleskyssen for eit nytt opplegg med skule fem dagar i veka, må også koma endeleg på plass, før saka kjem til endeleg handsaming.

Belt var den einaste som snakka varmt om firedagarsskule. Dei andre partia vil ha femdagars skuleveke. Arne Leite og Senterpartiet sitt framlegg om femdagars skuleveke blei samrøystes vedteke. Leite gjorde det klart at Senterpartiet har som mål å få oppstart av femdagarsskule alt neste haust. Men han og var klar på at saka må vera betre utgreidd og at ein må ha gode svar til det foreldra spør og tenkjer om denne saka. Det er fornuftig.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...