KULTURHUS: Leiar i Lunde bedehuslag, Marit Humlevik, er ikkje fornøgd med at bedehuslaget fell utanfor prinsippa for tildeling av midlar til allment kulturarbeid. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
KULTURHUS: Leiar i Lunde bedehuslag, Marit Humlevik, er ikkje fornøgd med at bedehuslaget fell utanfor prinsippa for tildeling av midlar til allment kulturarbeid. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Usemje om tildeling av kulturmidlar

Det er usemje kring formuleringane som ligg til grunn for tildeling av midlar til allment kulturarbeid.
Publisert 03.10.2019 kl. 14.00.

Eit vedtak frå 2014 set ein brems for tilskot til bedehus og bedehuslag i kommunen.

Då Lunde bedehuslag søkte om tildeling av midlar til allment kulturarbeid tidlegare i år, blei søknaden avvist, på lik linje med søknadane som kom inn frå Tysnes bedehuslag og Tysnes sokneråd. Tilskotsordningane til Tysnes kommune femnar om fire ulike postar. Midlar frå kommunen kan bli tildelt idrettslag, musikklag og korps, ungdomslag og lag som driv med allment kulturarbeid. Eit vedtak frå 2014 har stramma inn definisjonane for kven som kan få tildelt midlar til allment kulturarbeid.


Ueinig i avslag

Lunde bedehuslag har søkt om midlar til allment kulturarbeid i ei årrekkje. Men etter kommunen sine nye kriterium for tildeling av støtte i 2014, har laget fått avslag på søknadane om tilskot til kulturarbeid.

– Styret går inn for å driva dette huset kulturelt, seier Marit Humlevik, leiar i Lunde bedehuslag.

– Styret har sagt i fleire samanhengar at me er her for å ta vare på huset, slik at det kan vera eit hus som alle i bygda kan bruka. Føremålet er å ha iallfall to arrangement i året, juletrefest og basar. Arrangementa til bedehuset er ein viktig del av det kulturelle livet i Lundebygda, fortel ho.

I søknaden om støtte til kulturmidlar i mars i år, skreiv bedehuslaget at dei ser på det som svært viktig å vidareføra dei gamle tradisjonane med juletrefest og basar til born og unge i bygda, og på den måten driva kulturformidling til nye generasjonar. Svaret frå kommunen var at søknaden fell utanfor kriteria for tildeling av kulturmidlar.


Nye prinsipp

Det var i 2013 at formannskapet fremja eit ønskje om ein gjennomgang av prinsippa for tildeling av kulturmidlar, og ba administrasjonen om å «vurdera å la ein større del av tilskotspotten gå til meir spissa einskilde satsingar».

I dei nye kriteria for utdeling av kulturmidlar står det at «Grunnstønad til aktive lag med lagshus vert som før kr 1.200». Det har vore praksis at lag med eige hus har fått eit tilskot på minimum 1.200 kroner. I kriteria heiter det òg at lag og organisasjonar som hovudsakleg har vaksne medlemar, og som ikkje har barne- og ungdomsarbeid eller kulturformidling som hovudføremål i arbeidet, ikkje kvalifiserer seg til å få innvilga kulturmidlar. Dei nye retningslinjene for tildeling av midlar til allment kulturarbeid blei vedtatt i 2014. I saksutgreiinga på kommunestyremøtet i 2014 heitte det at viss ein skal ta kriteria bokstaveleg, fell bedehus, bedehuslag, bygdalag og grendalag utanfor ordninga.


Ba om ei klargjering

Lunde bedehuslag er ikkje dei einaste som har reagert på vedtaket frå 2014. På kommunestyremøtet 14. mai i år, tok Magne Hauge Skartveit i Tysnes KrF opp problemstillinga om bedehus og kulturmidlar.

Han ba kommunen om å klargjera kvifor bedehuslaga er definert utanfor kulturomgrepet, og om ein vil kunna vurdera dette annleis ved utdeling av kulturmidlar kommande år.

– Eg registrerer at for ein mannsalder sidan fekk Endre Gjerstad kulturprisen for sitt arbeid på bedehuset, spesielt på søndagsskulen, og no blir det definert utanfor kultur. Om ikkje det er ukultur, så er det i alle fall ikkje innanfor kulturbegrepet, sa Skartveit.


Spissa mot einskilde satsingar

Rådmann Steinar Dalland presiserte i svaret til Skartveit at administrasjonen ikkje har handla på eiga hand når det gjeld kriteriar og justering av kriterium i utdeling av almenne kulturmidlar.

– Dette går tilbake til 2013 då administrasjonen og rådmannen blei beden om å leggja fram ei sak knytta til ny kriterierordning for utdeling av allmenne kulturmidlar. Fram til då har me premiert all akvititet knytt til eigen bygd med 1.200 i årlege kulturmidlar. Det formannskapet då hadde eit ønske om, var at ein skulle prøva å spissa det meir opp mot einskilde satsingar, sa Dalland.

– Det førte til at i 2014 blei det lagt fram sak for kommunestyret der kriterier for utdeling av allmenne kulturmidlar blei gjennomgått. Det førte til at ein del av ordninga me hadde fram til då blei tatt vekk, og det bygde på at ein i større grad skulle løna aktivitet, forklarte han.


Skapar misnøye

Leiaren i Lunde bedehuslag er ikkje einig i at ein løner aktivitet, ved å ta vekk 1.200 kroner.

– Ved å ta vekk kulturmidlane skapar det meir misnøye. Det er kanskje lite for nokre, men for oss har dei stor verdi, seier ho.

– 1.200 kroner er eit lite beløp i den store samanhengen. Men dei pengane betyr at det er nokon som ser oss, og ser at me gjer noko.

Humlevik meiner bedehuset er ein stor skatt, og at dei må prøva å ivareta det og visa det fram på best mogleg vis.


Vil ta ein samla gjennomgang

I sitt tilsvar til om han synest retningslinjene er rettferdige, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe at det er fornuftig at kriteria er formulert slik at midlane går til dei som har kulturarbeid som sitt hovudvirke.

– Etter 2013 har nokre bedehuslag, i alle fall Tysnes bedehuslag, fått midlar fordi dei har drive med kor og song, seier han.

Sjølv om ein ikkje kan få støtte gjennom allmenne kulturmidlar, kan ein søkja om støtte gjennom andre ordningar. Kleppe har forståing for at det kan vera usemje kring kva som er kriteria for å ha kulturarbeid som hovudvirke.

– Det som er sagt etter tildelinga i vår, er at me i budsjettrunden i haust ønskjer å sjå samla på alle utdelingane til idrett og kultur, kor mykje me har delt ut dei siste åra og kva som er kriteria for dei ulike utdelingane, for å få ein samla oversikt, seier han.

– Det er seks år sidan sist kriteria blei justert, så det kan vera modent for å justera dei igjen, og justera summane, som har stått i ro i nokre år, seier han.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?

I sist veke skjedde det igjen, for n’te gong. Ein fritidsbåt grunnstøytte på skjeret Horso, ved Gjerslingane, nord for ferjekaien i Våge. Fritidsbåten Risøy frå Varaldsøy med tre familiemedlemer Årvik om bord var dei uheldige denne gongen. Dei skulle frå Varaldsøy til Fitjar, og var innom Våge éi natt. Smellen førte...

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...