NEI TIL PASSAJERBETALING: Fylkestinget vedtok å gjennomføra Autopass-innføringa slik den opphaveleg var planlagd. (Arkivfoto)
NEI TIL PASSAJERBETALING: Fylkestinget vedtok å gjennomføra Autopass-innføringa slik den opphaveleg var planlagd. (Arkivfoto)

Fylkestinget sa nei til passasjerbetaling

Politikarane i fylkestinget gjekk imot to vedtak frå fylkesutvalet, og sa med det nei til å gjeninnføra passasjerbetaling på fylkesvegferjene.
Publisert 03.10.2019 kl. 09.24. Oppdatert kl. 09.37.

Tysdag var politikarane i fylkestinget samla, og Autopass-saka stod igjen på sakskartet. Fylkerådmannen hadde til møtet rekna på kostnadar, kompleksitet og risiko for inntektstap ved ulike betalingsløysingar. Den einaste løysinga som ikkje hadde store utfordringar knytt til kompleksitet og risiko for inntektstap, var ei løysing der mannskapet billetterer. Dette vart derimot rekna på å villa kosta 20 millionar kroner i årleg kompensasjonskrav frå ferjeoperatørane.

Innstillinga som følgde med saka var basert på eit vedtak i fylkesutvalet tilbake i mai. Då gjekk fleirtalet inn for å gjeninnføra passasjerbetaling i kombinasjon med Autopass-systemet. I det påfølgjande fylkestingsmøtet valde derimot politikarane å utsetja saka til neste møte, nemleg møtet på tysdag.

I mellomtida var saka oppe som orienteringssak i fylkesutvalsmøtet i september, men politikarane løfta då saka til vedtakssak, og gjekk einstemmig inn for eit vedtak om at fylkesrådmannen skulle koma tilbake med ei sak om innføring av passasjerbetaling. Dette vedtaket inkluderte òg eit punkt om å sjå på moglegheitene for eit kostnadstak for dagpendlarar.

– No må jo det samrøystes vedtaket frå fylkesutvalet løftast opp igjen her, sa Benthe Bondhus (Sp) frå talarstolen.

Dette vedtaksframlegget vart formelt løfta opp igjen av Høgre sin representant Silja Ekeland Bjørkly.

I tillegg til framlegga frå dei to ulike møta i fylkesutvalet, la Marthe Hammer (SV) fram eit vedtaksforslag basert på fylkesrådmannen si opphavelege innstilling i saka, nemleg at ein held fram med implementeringa av Autopass-regulativet, utan at passasjerbetaling vert innført på nytt. Hammer la også fram eit ekstra punkt, som inneber å senka minsteinnbetalinga til Autopass-kontoen frå 3.500 kroner til 1.500 kroner.

– Den runden me no har hatt i forhold til å gjeninnføra passasjerbetaling, viser at det ikkje er noko enkelt å få det til på ein god og hensiktsmessig måte, argumenterte Hammer i møtet.

Då dei ulike punkta og framlegga skulle røystast over, fekk innstillinga om å gjeninnføra passasjerbetaling, som fylkesutvalet vedtok i mai, ingen røyster. Innstillinga frå fylkesutvalsmøtet i september, som då vart samrøystes vedteke, fekk berre røystene til Høgre, Senterpartiet, FrP og to av fem KrF-representantar, og dermed ikkje fleirtal.

Det fekk derimot SV sitt framlegg om å behalda den opphavelege innstillinga til fylkesrådmannen. Det vart også samrøystes vedteke at fylkestinget ber om at minstebetalinga vert senka til 1.500 kroner.


Siste saker Gå til framsida

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.

23 fleire tysnesingar i 2019

Ifølgje SSB sin statistikk var folketalet i Tysnes kommune 2.869 ved starten av 2020. Det betyr at folketalet har auka med 23 personar sidan starten på 2019. I løpet av det siste kvartalet har det blitt sju fleire tysnesingar.I løpet av 2019 blei det fødd 34 personar på Tysnes, noko som er tre meir enn i både 2018 og 2017. Dette fødselstalet er det nest høgste i kommunen i løpet av dei...

Vil du læra meir om andelslandbruk?

Laurdag blir det open gard på Nedre Helland Gard, og Anne-Grete Nedrebø og Vegard Helland har planlagt hyggelege aktivitetar for heile familien. Alle som er interesserte i å vita meir om kva som skjer på det nystarta andelslandbruket i Nordbustaddalen er hjarteleg velkomne til å ta turen. Dei vaksne kan...