NEI TIL PASSAJERBETALING: Fylkestinget vedtok å gjennomføra Autopass-innføringa slik den opphaveleg var planlagd. (Arkivfoto)
NEI TIL PASSAJERBETALING: Fylkestinget vedtok å gjennomføra Autopass-innføringa slik den opphaveleg var planlagd. (Arkivfoto)

Fylkestinget sa nei til passasjerbetaling

Politikarane i fylkestinget gjekk imot to vedtak frå fylkesutvalet, og sa med det nei til å gjeninnføra passasjerbetaling på fylkesvegferjene.
Publisert 03.10.2019 kl. 09.24. Oppdatert kl. 09.37.

Tysdag var politikarane i fylkestinget samla, og Autopass-saka stod igjen på sakskartet. Fylkerådmannen hadde til møtet rekna på kostnadar, kompleksitet og risiko for inntektstap ved ulike betalingsløysingar. Den einaste løysinga som ikkje hadde store utfordringar knytt til kompleksitet og risiko for inntektstap, var ei løysing der mannskapet billetterer. Dette vart derimot rekna på å villa kosta 20 millionar kroner i årleg kompensasjonskrav frå ferjeoperatørane.

Innstillinga som følgde med saka var basert på eit vedtak i fylkesutvalet tilbake i mai. Då gjekk fleirtalet inn for å gjeninnføra passasjerbetaling i kombinasjon med Autopass-systemet. I det påfølgjande fylkestingsmøtet valde derimot politikarane å utsetja saka til neste møte, nemleg møtet på tysdag.

I mellomtida var saka oppe som orienteringssak i fylkesutvalsmøtet i september, men politikarane løfta då saka til vedtakssak, og gjekk einstemmig inn for eit vedtak om at fylkesrådmannen skulle koma tilbake med ei sak om innføring av passasjerbetaling. Dette vedtaket inkluderte òg eit punkt om å sjå på moglegheitene for eit kostnadstak for dagpendlarar.

– No må jo det samrøystes vedtaket frå fylkesutvalet løftast opp igjen her, sa Benthe Bondhus (Sp) frå talarstolen.

Dette vedtaksframlegget vart formelt løfta opp igjen av Høgre sin representant Silja Ekeland Bjørkly.

I tillegg til framlegga frå dei to ulike møta i fylkesutvalet, la Marthe Hammer (SV) fram eit vedtaksforslag basert på fylkesrådmannen si opphavelege innstilling i saka, nemleg at ein held fram med implementeringa av Autopass-regulativet, utan at passasjerbetaling vert innført på nytt. Hammer la også fram eit ekstra punkt, som inneber å senka minsteinnbetalinga til Autopass-kontoen frå 3.500 kroner til 1.500 kroner.

– Den runden me no har hatt i forhold til å gjeninnføra passasjerbetaling, viser at det ikkje er noko enkelt å få det til på ein god og hensiktsmessig måte, argumenterte Hammer i møtet.

Då dei ulike punkta og framlegga skulle røystast over, fekk innstillinga om å gjeninnføra passasjerbetaling, som fylkesutvalet vedtok i mai, ingen røyster. Innstillinga frå fylkesutvalsmøtet i september, som då vart samrøystes vedteke, fekk berre røystene til Høgre, Senterpartiet, FrP og to av fem KrF-representantar, og dermed ikkje fleirtal.

Det fekk derimot SV sitt framlegg om å behalda den opphavelege innstillinga til fylkesrådmannen. Det vart også samrøystes vedteke at fylkestinget ber om at minstebetalinga vert senka til 1.500 kroner.


Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...