BYGGINGA I GANG: Den fyrste tomannsbustaden i det nye feltet Krokjen-Lande er under oppføring. Huset skal vera klart til innflytting til våren.
BYGGINGA I GANG: Den fyrste tomannsbustaden i det nye feltet Krokjen-Lande er under oppføring. Huset skal vera klart til innflytting til våren.

Anne-Marit og Svenn Audun blir dei fyrste innflyttarane i det nye byggjefeltet Krokjen-Lande

– Ja, me er klare til å flytta inn. Me har allereie selt huset vårt i Vågsmarka, seier ekteparet Anne-Marit og Svenn Audun Frugård.
Publisert 06.10.2019 kl. 06.00.

Det er over eitt år sidan dei bestemte seg for å kjøpa seg nytt husvære i det nye byggjefeltet Krokjen-Lande.

Dei to skal flytta inn i det fyrste huset som er under oppføring i det nye feltet. Dei har kjøpt den eine delen av tomannsbustaden. I alt er det tre tomannsbustader som skal byggjast på rekkje og rad, på same staden i feltet.


Flyttar inn til våren

– Planen er at me skal flytta inn til våren, forklarar ekteparet.

Dei har allereie både selt og flytta ut av huset som dei bygde i Vågsmarka kring 1980.

– No er me huslause. Me bur mellombels hos dottera vår i Vågsmarka, forklarar dei.

Huset som dei skal flytta inn i, er stort sett ferdig utvending. Det er på 96 kvadratmeter på to plan. I fyrste etasje er det open løysing med kjøken og stove, eit soverom og bad.

– Det er slik at me kan bu på eitt plan, om nødvendig, forklarar dei.

I andre etasje var det opphaveleg loftstove og to soverom. Det har dei endra til ei stor loftstove og eitt soverom.


Gler seg

Dei gler seg til å flytta.

– Var det eit vanskeleg val å ta?

– Nei, det har på ein måte vore ein prosess. Me ville ha det enklare rett og slett, me blir ikkje yngre, seier dei.

Dei vurderte å kjøpa i det nye feltet i Peralio også, men der blei husa selde før dei bestemte seg.

I det nye huset blir det terrasse på framsida, men dei skal ikkje ha hage. Dei har selt hagen for godt.

– Me hadde god utsikt frå huset vårt i Vågsmarka også. Der me skal flytta til blir det veldig flott. Me ser både utover sjøen, og innover og oppover bygda, seier dei.


68 bueiningar

Sigvard Madsen i Tysnes Bolig AS er glad for at bygginga i Krokjen og på Lande er i gang.

– Det har vore ein lang prosess. Det er over ti år sidan me starta med reguleringsplanprosessen, seier han.

Feltet er no ferdig tilrettelagt med veg, vatn og kloakk. Bilvegar og gangvegar er asfalterte. Vegljosa er alt komne opp.

Utbygginga på Krokjen og Lande omfattar både tomannsbustader og firemannsbustader. Det er og regulert tre einebustader i feltet. To av tre er alt selde. Totalt er det lagt opp til 68 bueiningar i feltet ved maksimal utnytting. Tysnes Bolig AS eig halvparten av feltet, medan Karl Aage Tvedt gjennom selskapet Nøttveit Boligpark eig andre halvparten. Det er inngått utbyggingsavtale med kommunen for prosjektet.


For framtida

Dei tre tomannsbustadane er dei fyrste som skal byggjast. Desse tre er ifølgje Madsen fyrst og fremst retta mot til eldre bustadkjøparar. Madsen håpar at det vil føra til sal av eldre hus, som kan bli selde til barnefamiliar.

På Lande er det tilrettelagt for sju firemannsbustadar. Det er husvære som er tenkt for alle aldersgrupper. Dei billegaste husværa blir under to millionar kroner.

– Det er utruleg kjekt at me får dette til. Me tenkjer samfunnsutvikling på Tysnes, og er opptekne av å tilby rimelege husvære til unge slik at me får tilflytting til Tysnes, seier Madsen.

Grunnarbeidet er allereie i gang på tre av firemannsbustadane. Madsen reknar med at dei sju firemannsbustadane vil kunna dekka Tysnes Bolig sitt behov for denne type bustader i fleire år framover.


STORT FELT: 68 bueiningar er planlagt på det nye feltet Krokjen-Lande. Det er etter det «Tysnes» kjenner til, det største feltet i Tysnes. (Privat foto)
STORT FELT: 68 bueiningar er planlagt på det nye feltet Krokjen-Lande. Det er etter det «Tysnes» kjenner til, det største feltet i Tysnes. (Privat foto)

Siste saker Gå til framsida

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...