HÅP: Stein Aanesen har jobba aktivt i Tysnes Symjeklubb sidan 1979. Han håpar at symjebassenget kan komma meir til sin rett, og er glad for at rådmannen no skal sjå på moglegheiter for utvida opningstider og for ei abonnementsordning. Per no står bassenget tomt for vatn grunna skifte av ljosarmaturar. Arbeidet er ferdig veka etter haustferien. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
HÅP: Stein Aanesen har jobba aktivt i Tysnes Symjeklubb sidan 1979. Han håpar at symjebassenget kan komma meir til sin rett, og er glad for at rådmannen no skal sjå på moglegheiter for utvida opningstider og for ei abonnementsordning. Per no står bassenget tomt for vatn grunna skifte av ljosarmaturar. Arbeidet er ferdig veka etter haustferien. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Jublar over meir satsing på symjetilbodet

Politikarane ønskjer å sjå på moglegheitene for utviding av opningstidene i bassenget på Gjerstad, innføring av abonnementsordning og auka aktivitet i bassenget.
Publisert 07.10.2019 kl. 12.00.

– Det er veldig positivt at opningstider blei teke opp som ei formannskapssak. Tydelegvis ser ordføraren behovet. Eg synest det har vore veldig trist at bassenget har vore stengt i så lange periodar, seier Aanesen, som er kasserar i Tysnes Symjeklubb.

På bakgrunn av ei samtale mellom ordførar Kåre Martin Kleppe og Aanesen, tok ordføraren opp saka i formannskapet i byrjinga av september. Politikarane blei einige om at rådmannen skulle vurdera utviding av opningstider, innføring av abonnementsordning og auka aktivitet.


Lengre ope i året

Symjeklubben har lenge hatt eit ønske om at symjebassenget på Gjerstad blir brukt meir. Hovudønsket er at bassenget opnar når skulen startar om hausten, og stengjer når skulen sluttar i juni. Minimumsønsket er å ha bassenget ope frå ei månads tid før haustferien og fram til 1. mai.

– Utover lengre opningstider reint kalendermessig, har ikkje symjeklubben nokon primære ønske, seier Aanesen.

Han fortel at dei har vore i god dialog med Tysnes skule, som har sagt klart ifrå at dei òg er interessert i utvida opningstider.

– Tanken er at bassenget blir ope i heile skuletida, slik at det kan nyttast meir av elevane og av symjeklubben.


Avhengig av frivillige

Formannskapet vil òg sjå på kostnaden ved å auka opningsperioden med to månader i året; éin månad på våren og éin månad på hausten. Det skal òg utarbeidast ei skisse til plan for finansiering av utvida opningstider, der inntekter frå Tysnes Symjeklubb, brukarbetaling og eventuell ekstra kommunal finansiering tas med i reknestykket.

– For tida har du anten moglegheita til å bli medlem av symjeklubben eller å vera med på den offentlege badinga på måndager og fredager. Dei siste åra har me hatt hjelp av 9. og 10. klasse som har hjelpt til med å ta imot pengar i luka medan me har vore badevakter. Viss ikkje me får elevane med i haust, blir det kroken på døra, seier Aanesen.

Han fortel at det ikkje alltid har vore like lett å mobilisera folk til dugnad.

– I fjor var det såvidt me fekk det til å gå i hop, først og fremst fordi det var tre stykk som delte vaktene. Det blei ganske mange kveldar på kvar. Viss me er heldige får me kanskje fem badevakter i haust, seier Aanesen, som håpar på eit positivt utfall når rådmannen vurderer ei eventuell kommunal finansiering av symjetilbodet.


Fleire idear

Vidare ønskjer formannskapet at rådmannen ser på moglegheitene for å innføra abonnementsordning i bassenget på Gjerstad. Tanken er at abonnentar skal kunna låsa seg inn og nytta bassenget utanfor organiserte treningstider, og formannskapet er ope for at det blir vurdert om det kan vera aktuelt med gratis bruk eller redusert pris for kommunalt tilsette.

Til sist ønskjer formannskapet at ein undersøkjer potensialet for å auka aktiviteten i bassenget. Då er det tenkt å tilby treningstider for barnehagar og for brukarar i helse- og omsorgstenestene. Her må ein vurdera kostnadane til opplæring av personale og til eventuelle tilpassingar av bassenget.


Siste saker Gå til framsida

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...