OPPLÆRING: Stein Gorseth (t.h.) og kollega André Baraldsnes var til stades på Haaheim for å instruera Tysnes-skulane i Olweusprogrammet.
OPPLÆRING: Stein Gorseth (t.h.) og kollega André Baraldsnes var til stades på Haaheim for å instruera Tysnes-skulane i Olweusprogrammet.

I full gang med Olweus-opplæring

Representantar frå skulane på Tysnes var samla på Haaheim som ein del av innføringa i antimobbeprosjektet.
Publisert 09.10.2019 kl. 16.06.

– Olweusprogrammet er systemtiltak mot mobbing og antisosial åtferd, fortel André Baraldsnes.

Saman med kollega Stein Gorseth var han på Haaheim Gaard for to veker sidan som ein del av Tysnes-skulane si opplæring i Olweusprogrammet, eit program som handlar om å forebyggja og redusera mobbing i skulane.

Alle skulane på Tysnes er med i prosjektet, og hadde representantar til stades på Haaheim. Samlinga er ein del av ei tolvmånaders innføringstid, som skal gjera skulane klare til å utføra programmet i praksis. Tysnes-skulane er omtrent halvvegs i denne perioden.

– Ein kan seia at skulane no øver i tolv månader. Deretter har me fire rettleiingar året etter, og følgjer også opp skulane vidare, seier Baraldsnes.

– Skulane får mykje support heile vegen. Det er noko me forpliktar oss til, forklarar Gorseth.


Forskingsbasert

Baraldsnes og Gorseth jobbar i RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge), som er tilknytta forskningsinsituttet NORCE Research. Dei fortel at det mellom anna er den forskingsbaserte bakgrunnen som skil Olweusprogrammet frå andre mobbeprogram.

– Me bruker det me veit frå forsking. Det er det tiltaka i programmet baserer seg på. Det ligg 40 år med forsking bak, seier Baraldsnes, som fortel at det mellom anna vert brukt spørjeundersøkingar for å kartlegga mobbing ved skulane.

Å forhindra mobbing handlar til sjuande og sist om psykisk helse blant barn og unge.

– Dette er verksamt med tanke på psykisk helse hos barn. Mykje forsking viser at mobbing har ein sterk påverknad på den psykiske helsa, og viss ein vert mobba over lang tid, så vil det kunne ha ein veldig skadande effekt langt ut i vaksen alder, fortel Gorseth.


Tiltak på fleire nivå

Olweusprogrammet vart utvikla av den svensk-norske psykologen Dan Olweus. Han har forska på mobbing og aggresiv åtferd blant skuleelevar, og programmet han har utarbeidd vert brukt i fleire land.

– Det har eksistert lenge, og har vore brukt i heile verda, spesielt i USA, opplyser Gorseth.

Ifølgje han og Baraldsnes har programmet ein særskild heilskapleg innfallsmetode.

– Det er eit universelt program, som ikkje berre rettar seg mot elevane, men også heile organisasjonen, forklarar Baraldsnes, som utdjupar:

– Det handlar om å innføra tiltak på både system-, gruppe- og individnivå.

– Og det er summen av dei ulike tiltaka som gjev effekt, skyt Gorseth inn.

Blant tiltaka i programmet er spørjeundersøkingar, regelmessige klassemøte, forbetring av inspeksjonen og strukturerte samtalar og oppfølging med mobbarar og mobbeutsette.


Siste saker Gå til framsida

Deltok på høyring på Stortinget

Kåre Martin Kleppe fekk lufta tankar om ferjetilbodet i distrikta på Stortinget.– Det gjekk veldig bra, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.Tysdag var han i Oslo, med sjølvaste Stortinget som destinasjon. Kommunal- og forvaltningskomitéen hadde open høyring i saka «tiltak for ein bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge».Der fekk Kleppe og Austevoll-ordførar Morten Storebø...