BEKYMRA: Forelder Jurgita Bubilaite (t.v.) og FAU-leiar ved Onarheim skule, Lea Rehling Qvistgaard, reagerer på at kommunen endå ikkje har fått på plass ein faglært vikar for fyrste- og andreklassingane på skulen.
BEKYMRA: Forelder Jurgita Bubilaite (t.v.) og FAU-leiar ved Onarheim skule, Lea Rehling Qvistgaard, reagerer på at kommunen endå ikkje har fått på plass ein faglært vikar for fyrste- og andreklassingane på skulen.

Reagerer på vikarmangel

Før haustferien gjekk 1. og 2. klasselæraren ved Onarheim skule ut i permisjon, men kommunen har endå ikkje fått ein vikar på plass. FAU ved skulen fryktar no at elevane må klara seg utan faglært kompetanse resten av skuleåret.
Publisert 10.10.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.02.

– Me reagerer på mangel på organisasjonsevner i kommunen, seier Lea Rehling Qvistgaard.

Ho er leiar for FAU ved Onarheim skule, og reagerer sterkt på at kommunen ikkje har klart å få inn ein faglært lærarvikar for fyrste- og andreklassingane ved skulen på Onarheim.

– Det hadde vore heilt naturleg å få dette klart før sommarferien, fortel ho vidare.


Permisjon

Saka handlar om dei yngste klassetrinna på skulen. 1. og 2. klasse er slått saman til éin klasse, og læraren for klassen gjekk før haustferien ut i permisjon. Då det vart klart for Qvistgaard og resten av FAU at det ikkje var på plass ein faglært vikar, såg dei sitt snitt til å senda eit brev til oppvekstsjef Aud Kaldefoss, der dei fekk utløp for frustrasjonen sin.

– Me fekk beskjed allereie i mars at læraren skulle ut i permisjon, så det burde ha gått fint å få ein vikar på plass, seier Qvistgaard.

I brevet vert det reagert på at det tok lang tid før stillinga vart lyst ut. Qvistgaard og FAU er ikkje nøgd med at stillinga først vart lyst ut i august, når ein allereie på våren visste om permisjonen.

– Dei fleste lærarar har sikra seg jobb for neste skuleår før sommaren. Det er for seint å lysa ut stilling i august, seier Qvistgaard. Det er framleis ingen «permanent» vikar på plass, og stillinga vart nyleg lyst ut for andre gong, med søknadsfrist 17. oktober. Ifølgje Qvistgaard har kommunen fått inn ein mellombels vikar som inntil vidare skal ta over 1. og 2. klasse.

– Me har fått opplyst at denne vikaren skal vera inne i tre veker, seier ho, og fortel at ho også reagerer på treig informasjon frå kommunen.

– Dette vart me informert om fyrst på foreldremøtet no like før haustferien, fortel ho.


Bekymra

Qvistgaard har lite tru på at kommunen får tak i faglært kompetanse no som skuleåret allereie er godt i gang.

– Det er ikkje sannsynleg at nokon vil si opp jobben dei har no for å ta over ein annan klasse midt i semesteret, seier ho.

Dermed frykter ho at klassen må stå utan faglært vikar resten av skuleåret.

Jurgita Bubilaite er ein av foreldra som stiller seg bak FAU-misnøya, og ho er bekymra for elevane på dei nedste trinna viss ikkje lærarkompetansen er på plass.

– Denne gruppen er veldig sårbar, og det er viktig at dei får god oppfølging på alle område. Det er no dei skal læra seg å skriva, lesa og rekna. Eg er redd med tanke på den grunnopplæringa dei skal ha med seg vidare i skulegangen, fortel ho.

Ifølgje Qvistgaard og Bubilaite skal rektor ved skulen sjølv følgja opp den mellombelse vikaren, noko dei heller ikkje ser på som ein optimal løysing.

– Då går det igjen ut over andre oppgåver som det er viktig at rektor har fokus på, seier Qvistgaard.

I brevet frå FAU vert det føreslått at ei mogleg løysing kan vera å henta kompetanse frå dei andre skulene i kommunen. I ein klasse med to lærarar, kan den eine byta med ein ufaglært person på Onarheim, som då kan gå inn som assistent ved den andre skulen.


Jakta vikar med éin gong

Ifølgje oppvekstsjef Aud Kaldefoss, var kommunen tidleg ute med å leita etter vikar for læraren som skulle ut i permisjon.

– Denne vikarstillinga vart rekna med då me hadde ei generell utlysing av lærarstillingar før sommaren, seier Kaldefoss.

Ho fortel at kommunen fekk inn mange søkjarar, men at det blant desse var få som var direkte kvalifiserte for jobben.

– Det er vanskeleg å få tak i lærarar med den rette kompetansen og kombinasjon av fag til å ta over eit heilt klassetrinn som ved Onarheim skule, fortel ho.


Fekk tre søkjarar

Kaldefoss opplyser at kommunen totalt fekk tre søkjarar som var direkte kvalifiserte for å undervisa på 1. til 7. trinn. Den eine vart tilsett i ei anna stilling på Onarheim, medan kommunen ikkje fekk tilsett dei to andre. Den eine trakk seg før intervjurunden, medan den andre vart tilboden stillinga, men valde eit anna jobbtilbod.

Oppvekstsjefen avviser at kommunen kunne vore tidlegare ute med å leita etter vikar.

– Me har hatt ein prosess i gang heile tida, me har intervjua kandidatar og sett på måter å løysa dette på, fortel ho.

Grunnen til at kommunen no har lyst ut stillinga på nytt, er at dei framleis håpar på å få kvalifisert kompetanse på plass.

– Me strekk oss så langt me kan for å få inn ein kvalifisert vikar. Me ynskjer aldri å setja inn ufaglærte personar i lærarstillingane, seier ho.

Kaldefoss fortel også at kommunen ser på moglegheita for å henta inn kompetanse frå ein av dei andre skulane, men at dette også er utfordrande.

– Me ser heile tida på samansetninga. No har me ikkje så mykje til overs andre stader, men det er noko me må vurdera i denne saka, avsluttar ho.


Siste saker Gå til framsida

Fekk ordførarbesøk på 100-årsdagen

I helga var det stor feiring på Reiso då Herborg Dalen feira sin hundrede fødselsdag. Med ope hus på søndag var det mange som tok turen innom for å gratulera den spreke jubilanten, inkludert ordførar Kåre Martin Kleppe.– På vegner av Tysnes kommune ynskjer eg å gratulera med dagen, og eg håpar at åra du har hatt på Tysnes har vore fine, sa ordføraren då han møtte 100-åringen.Han...

Inviterer til ei annleis gudsteneste

Tradisjonen tru vert det temagudsteneste i Onarheim kyrkje i samband med TV-aksjonen, som i år handlar om å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. – Slik som i fjor prøver me oss på ei litt annleis gudsteneste med både perler, strikketøy og songinnslag. Begge deler kan symbolisera verdigheit i møte med livet sine utfordringar. Nokre gonger mister me...

Ny ungdomsroman frå Ingelin Røssland

Ingelin Røssland si nye ungdomsbok OMG kom frå trykken for få dagar sidan, og Det Norske Samlaget skildrar romanen slik: «For Maria er livet ein grenselaus fest. Men festen tek bra°tt slutt då ho blir skyssa heim i politibil. Mora orkar ikkje meir, og Maria blir send til mormor med totalt mobilforbod. Hos mormor blir Maria fascinert av prestesonen Johannes, samtidig som ho har ein...