AVLYST: Robert, Olav (13) og Odin (15) Årvik frå Varaldsøy måtte avbryta turen vidare mot Fitjar då dei grunnstøytte på Horso torsdag i førre veke. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
AVLYST: Robert, Olav (13) og Odin (15) Årvik frå Varaldsøy måtte avbryta turen vidare mot Fitjar då dei grunnstøytte på Horso torsdag i førre veke. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)

– Det er heilt idioti at skjeret ikkje er merka

Robert, Odin (15) og Olav (13) Årvik fekk i førre veke ei oppleving dei helst skulle ha vore forutan.
Publisert 18.10.2019 kl. 06.00.

Familien kjem frå Varaldsøy, og var på tur med fritidsbåten «Risøy» då dei sist torsdag grunnstøytte på skjeret Horso, like utanfor ferjekaien i Våge.

Horso og Horso SØ, begge lokalisert ved Våge på Tysnes, er rekna som to av dei 100 farlegaste skjera i indre lei i heile Norge.

– Me var éi natt i Våge, og skulle vidare til Fitjar. Eg har ikkje køyrt her før. Då eg ikkje såg noko sjømerke tenkte eg det var trygt. For det er vel ingen skjer som ikkje er merka i ei stor hamn, seier Robert.

Då tok han sikte på å fara midt mellom dei to skjera han såg, og ante fred og ingen fare.

– Eg trudde det var trygt, men det var det altså ikkje. Då berre small me oppå, fortel Robert.


Var redd

Han fekk ringt redningstenesta, og kort tid etter kom det ein oppdrettsbåt som drog båten av skjeret.

Før redninga kom, dukka det opp ein kar i robåt som henta ut den yngste guten om bord.

– Det var godt å komma seg ut av situasjonen, seier Olav, som var redd for at båten skulle velta.

– Me opplevde fyrst situasjonen som farleg, legg Odin til.

Redninga gjekk heldigvis føre seg utan dramatikk.

– Hadde det blitt fjære før nokon kom for å hjelpa, hadde me lege heilt på halv åtte, seier Robert, og legg til at han vil takka oppdrettsbåten som berga dei fort, og karen som henta ut Olav (13).


Kunne gått verre

Verken Robert eller gutane kom til skade i samanstøyten, så denne gongen slapp Horso-offera frå det med skrekken.

– Men skuffar og ting fauk, alt som var laust. Det var skummelt, og det kunne gått mykje verre, seier Robert.

Han prisar seg lukkeleg at han hadde låg fart, og at båten, som tidlegare har vore seglbåt, har ein sterk kjøl.

– Det er heilt idioti at skjeret ikkje er merka. I alle fall når det er fleire som går på det kvart år, seier Robert, som etter smellen blei gjort merksam på at han ikkje er den første som har gått på skjeret.

Haustturen til Fitjar måtte avlysast.

– No sig me heim att. Eg tek ikkje sjansen på å dra til havs no, før eg har undersøkt om båten har skader, avsluttar han.


Kommunen sitt ansvar

Grunnstøytinga sist torsdag morgon er ein av uteljelege grunnstøytingar på Horso utanfor Ve. Gjennom «Merk Skjæret»-kampanjen kartla Gjensidigestiftinga og Kystverket i 2015 dei 100 farlegaste skjera i indre lei i Norge. Kystverket har ansvar for at det er trygt å ferdast i hovud- og bileiar, medan kommunane har ansvar for indre lei. Gjensidigestiftinga løyvte fire millionar kroner til merking av farlege undervass-skjer i indre lei. Kystverket hadde ansvar for merkingsarbeidet, medan Gjensidige dekka kostnadane. Kommunane har ansvar for vedlikehald av merkinga. Det var eit samla formannskap som i februar 2016 røysta for forslaget til administrasjonen om å applaudera prosjektet, der to av dei 100 farlegaste skjera i Norge, som ligg på Tysnes, var med i planane.

– Gjennom å delta i denne dugnaden vil me vera sikra tryggare ferdsel for fritidsbåteigarar i kommunen og i regionen, heitte det i rådmannen si grunngjeving.


Klaga på vedtaket

Dette fekk reaksjonar frå Vegard Aslaksen, leiar i Båtlaget Njord/Tysnes, og Jan Vee, som har eigedom ved sjøen ved båtlagsnaustet. Dei meinte at merking av dei to skjera, Horso og Horso SØ, ville føra båtane mindre enn ti meter frå eigedomen til Vee og andre eigedomar like ved land.

Ordførar Kåre Martin Kleppe var i 2016 i dialog med Aslaksen om problemstillinga.

– Eg er innstilt på at me får opp ei merking om at det er badeplass i området. Me har også dialog med Kystverket, som er leigd inn som rådgjevar i merkingsprosjektet, og vil be om råd om alternativ til stake på Horso, sa han til «Tysnes» i 2016.

– Me skal ikkje på død og liv setja opp ein stake her, men me vil ha betre merking i området. I fjor var det to båter som gjekk på skjera. Det er i mine auge to for mange, understreka han.


Trekte tilbake støtta

Bakgrunnen for at skjeret endå ikkje er merkt i dag, er at Gjensidige trekte støtta då dei blei merksame på at det var konflikt om området. Kleppe fortel at argumentet til Vee og Aslaksen var at ein ved merking ville laga ei indre farlei ved Gjerslingane, som ville auka trafikken opp mot badeområdet i Peralia, som no er utbetra.

– Ein vil tru at aktiviteten der ville gått opp, og ein var redd trafikken ville forstyrra og vera farleg for aktiviteten rundt båtlagsnaustet og badeområdet, seier Kleppe.

Han stiller seg forståingsfull til argumenta frå båtlaget si side om at båtar ikkje skal gå på innsida av skjera, då det kunne skapt uheldig trafikk i område der born badar. Han har difor forsøkt å få på plass ei mellomløysing på problemet.

– Etter at Gjensidige trekte støtta til merkinga, såg me på andre løysingar med Bergen og Omland Friluftsråd, og fekk på plass badebøyar for at båtane skulle sakka ned farten.


Framleis ønske om betre løysing

Kleppe ser at det kan vera lurt med ein kombinasjon av merking og badebøyar.

– Ein burde hatt ein større gjennomgang av skjergarden vår, då fleire merke byrjar å bli slitne, og nokre er øydelagde. I fyrste omgang bør me ha eit nytt møte med Kystverket, då det er dei som må stå for merkinga. At merking kunne gjort at det blei farleg trafikk gjennom området ved Horso, er viktig å påpeika. Samstundes bør det gjerast ei merking, og eg håpar på ei løysing der me kan bli einige med dei som bur og har aktivitet i området, avsluttar Kleppe.


PÅ GRUNN: Fritidsbåten «Risøy» gjekk førre veke på grunn på Horso utanfor Våge. Ingen av dei tre om bord blei skada. Ein oppdrettsbåt frå Lerøy fekk drege båten av skjeret. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
PÅ GRUNN: Fritidsbåten «Risøy» gjekk førre veke på grunn på Horso utanfor Våge. Ingen av dei tre om bord blei skada. Ein oppdrettsbåt frå Lerøy fekk drege båten av skjeret. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
AV GRUNN: Ein oppdrettsbåt frå Lerøy fekk drege båten av skjeret. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
AV GRUNN: Ein oppdrettsbåt frå Lerøy fekk drege båten av skjeret. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)

Siste saker Gå til framsida

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.

23 fleire tysnesingar i 2019

Ifølgje SSB sin statistikk var folketalet i Tysnes kommune 2.869 ved starten av 2020. Det betyr at folketalet har auka med 23 personar sidan starten på 2019. I løpet av det siste kvartalet har det blitt sju fleire tysnesingar.I løpet av 2019 blei det fødd 34 personar på Tysnes, noko som er tre meir enn i både 2018 og 2017. Dette fødselstalet er det nest høgste i kommunen i løpet av dei...

Vil du læra meir om andelslandbruk?

Laurdag blir det open gard på Nedre Helland Gard, og Anne-Grete Nedrebø og Vegard Helland har planlagt hyggelege aktivitetar for heile familien. Alle som er interesserte i å vita meir om kva som skjer på det nystarta andelslandbruket i Nordbustaddalen er hjarteleg velkomne til å ta turen. Dei vaksne kan...