SEMJE OM AVSLAG PÅ KLAGE: Kommunen lèt seg ikkje binda opp av vedtak frå 1974, og er av det syn at reguleringsplanen for Malkenestangen som blei vedtatt i mai vil føra til ei positiv og naturleg utvikling av området. (Illustrasjon: Nibio)
SEMJE OM AVSLAG PÅ KLAGE: Kommunen lèt seg ikkje binda opp av vedtak frå 1974, og er av det syn at reguleringsplanen for Malkenestangen som blei vedtatt i mai vil føra til ei positiv og naturleg utvikling av området. (Illustrasjon: Nibio)

Kommunen har avslege klage på reguleringsplan

Tysnes kommune har motteke klage frå grunneigarar etter godkjent reguleringsplan for Malkenestangen. Kommunen tek ikkje klaga til følgje.
Publisert 18.10.2019 kl. 12.00.

Den 14. mai i år godkjente kommunestyret reguleringsplan for Malkenestangen, der Inge Malkenes har lagt planar om å leggja til rette for seks nye hyttetomter med tilhøyrande parkering og grøntområde. I etterkant av kommunestyremøtet har Tysnes kommune motteke klage frå Sweco AS på vegner av tre grunneigarar på Malkenestangen.


Nyttar vedtak frå 1974

I formannskapet i september blei klaga behandla, i lag med supplerande skriv frå éin av grunneigarane. I Sweco si klage til kommunen blir det påstått at reguleringsplanen ikkje oppfyller grunnleggjande krav til utgreiing som lovverket krev at planen skal ha. Då området blei kjøpt låg det ein føresetnad til grunn om at området ikkje skulle fortettast. Dette står i eit vedtak frå bygningsrådet i 1974.


Ønskt utvikling

Etter kommunen sitt syn er reguleringsplanen i tråd med kommuneplanen.

– Det er klart at eit vedtak frå 1974 ikkje kan binda kommunestyret i 2019, sa rådmann Steinar Dalland då saka blei behandla i formannskapet.

– Det er andre interessentar i området som meinte at me var bundne av vedtaket frå 70-talet. No kjem det ein plan som gjer det lettare for dei å få bygd. Og det er ei ønskt utvikling som me ser på som positivt for kommunen, sa ordførar Kåre Martin Kleppe.


Verditap

Blant påstandane til klagar er at reguleringsplanen fører til verditap av området.

– Verditap av området er heller ikkje noko innlysande. At dei har ein opplevd verdireduksjon av sin landstad kan eg akseptera og respektera. Den økonomiske vurderinga på om området får større eller mindre verdi må andre ta, men det er ikkje sikkert at eit område vil få mindre verdi når det blir opparbeidd og bygd ut med ein betre infrastruktur, var argumentasjonen frå rådmannen.

– Det er heilt innlysande i spreidd område at utbygging skjer meir konsentrert. Det er ikkje slik at ein ikkje kan byggja meir konsentrert, men at det er eit gitt tal du får lov til å byggja ut i eit større geografisk område, heldt han fram.


Avslo klage

Arve Belt (V) har vore på synfaring i området.

– Eg fekk ei god innføring av han som står bak planen, og det var ein fantastisk god plan. At ting endrar seg frå 1974 er jo klart. Ein må forventa at eit samfunn er i utvikling, og det gjeld hyttebustad så vel som einebustad, sa Belt.

– Eit vedtak me gjer i dag, skal me sjå for oss at nokon skal bruka det mot oss i 2070? spurde Anne Merete Fjeldstad (Ap).

– Det kan bli eit godt regulert hyttefelt som gir ein betre verdi av området. Så det er heilt naturleg for oss å gå for fortetting av området, argumenterte ho.

Kommunen meiner at saka er utgreidd i samsvar med føresetnadene i forvaltningslova, og har difor ikkje teke klagene på detaljreguleringsplan for Malkenestangen til følgje.

Klaga er send vidare til fylkesmannen for vidare klagehandsaming.


Siste saker Gå til framsida

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...