MEIR PENGAR TIL E39: Regjeringa har i budsjettet for 2020 sett av meir pengar til planlegging av E39. – Det viser at at ferjefri E39 er ei prioritert sak av den sitjande regjeringa, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.
MEIR PENGAR TIL E39: Regjeringa har i budsjettet for 2020 sett av meir pengar til planlegging av E39. – Det viser at at ferjefri E39 er ei prioritert sak av den sitjande regjeringa, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.

Glad for midlar til vidare E39-planlegging

Regjeringa vil i statsbudsjettet for neste år løyva pengar til vidare planlegging av ferjefri E39 over Bjørnafjorden. Det er ordføraren godt nøgd med.
Publisert 20.10.2019 kl. 15.00.

– Budsjettframlegget viser at ferjefri E39 er ei prioritert sak av den sitjande regjeringa, kommenterer ordførar Kåre Martin Kleppe.

Han legg til at regjeringa i budsjettet følgjer opp handlingsplanen i NTP, og med midlane som no er løyvd til vidare planlegging av Hordfast, så vil ein no koma i gang med detaljplanlegginga av den nye vegen.

For Tysnes sin del tyder dette at vegvesenet allereie i haust vil koma i gang med møte med grunneigarar som blir råka av vegen.

– Det vil bli fleire møte utover hausten, informerer Kleppe.

Det er også planen å ha eit folkemøte på Tysnes i november.


Statleg plan

Ifølgje ordføraren er det ikkje anna enn venta at regjeringa føreslår reine pengar til vidare planlegging, etter at dei tidlegare i haust endeleg slo fast traséen for den nye vegen.

– Det er ei utruleg spennande tid som står føre oss no med detaljplanlegging. No vil ein meir handfast kunna sjå kor i terrenget vegen vil liggja, seier Kleppe.

Tysnes kommune med ordføraren i spissen har tidlegare signalisert at ein ynskjer statleg detaljregulering på kommunenivå. Det same har Os kommune gjort.

– Betyr det at ein gir frå seg styringsmakt?

– Ja, men det vil då bli ein meir samordna plan utan at ein kommune stoppar opp prosjektet. Me har vore høyringspart i trasévalet, og me ser at våre ynske er teke omsyn til. Eg er ikkje uroa over statleg styring av detaljplanlegginga, seier ordføraren.


Brubygging på Tysnes

Det er førebels ikkje løyvt statlege midlar til oppstart av ferjefri E39 over Tysnes. Det vil liggja nokre år fram i tid.

Nasjonal Transportplan (NTP) skal vedtakast neste haust. Der vil det bli lagt føringar for nye vegprosjekt i tolv år framover. NTP blir rullert kvart fjerde år.

– Målet må vera at Hordfast kjem med i rulleringa hausten 2020, og at det blir lagt inn midlar til oppstart i 2022, seier ordføraren.

Byggjeperioden for både veg og bruer vil skapa ein enorm aktivitet på Tysnes. Slik det ser ut no, kan det bli aktuelt at Søreidsvika i Uggdal kan bli anleggsområde for samanstilling av flytebrua.

– Det vil bli stor aktivitet på Tysnes, på godt og vondt. Eg trur det vil vera positivt for Tysnes, seier ordføraren.


Trur ikkje på Nye Veier

Det statlege vegselskapet Nye Veier AS lanserte for nokre veker sidan idéen om å skrota ferjefri E39 og i staden byggja ein indre trasé om Fusa. Ordførar Kåre Martin Kleppe ser ikkje på dette som eit seriøst innspel.

– Det er å ta fram att traséar som vart lagt vekk for seks år sidan. Dette har vegvesen no slått tilbake på, det er ikkje aktuelt. Den rapporten som Nye Veier har lagt fram er svak og ikkje særleg grundig. Den held ikkje vatn, korkje for økonomi eller trafikk, seier ordføraren.

Han legg til at vegdirektoratet har signalisert at dei vil leggja vekk ferjeavløysingsprosjekt på E39 der samfunnsnytta er lita.

– Det gjeld ikkje prosjektet over Bjørnafjorden. Her er samfunnsnytta god, påpeikar han.


Siste saker Gå til framsida