SKUMMELT: Førre torsdag gjekk ein fritidsbåt på grunn ved Horso. Det er langt frå fyrste gong.
SKUMMELT: Førre torsdag gjekk ein fritidsbåt på grunn ved Horso. Det er langt frå fyrste gong.

Leiar: Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?

Publisert 20.10.2019 kl. 12.00.

I sist veke skjedde det igjen, for n’te gong. Ein fritidsbåt grunnstøytte på skjeret Horso, ved Gjerslingane, nord for ferjekaien i Våge. Fritidsbåten Risøy frå Varaldsøy med tre familiemedlemer Årvik om bord var dei uheldige denne gongen. Dei skulle frå Varaldsøy til Fitjar, og var innom Våge éi natt. Smellen førte til at haustturen til Fitjar måtte avlysast. I staden drog dei heim att for å undersøkja om båten hadde skadar etter samanstøyten.

«Det er heilt idioti at skjeret ikkje er merka. I alle fall når det er fleire som går på skjeret kvart år», seier Robert Årvik til «Tysnes» denne veka. Det er det ikkje vanskeleg å vera samd med Årvik i. Grunnstøytinga sist torsdag morgon er ein av uteljelege grunnstøytingar på Horso utanfor Ve.

Ved årsskiftet 2015/2016 kom den gledelege meldinga frå Gjensidige-stiftinga i Norge. Stiftinga hadde løyvt fire millionar kroner til det landsomfattande prosjektet «Merk skjeret». Bakgrunnen var at forsikringsselskapa hadde registrert skaderekordar og rekordutbetalingar på skadar til småbåteigarar. I 2014 blei det registrert 8.700 skadar og 406 millionar kroner i skadeerstatning.

«Merk skjeret»-prosjektet fekk stor respons over heile landet. I Tysnes kom det inn elleve tips til skjer som burde merkast. Seks av tipsa var om farlege skjer eller fluer i Tysnesbygdo og i Våge-området. Dei fem andre var i søre del av Onarheim og Flornesområdet.

Prosjektet enda med at hundre farlege undervass-skjer i Norge skulle merkast som eit resultat av fire millionar kroner i økonomisk bidrag frå Gjensidige-stiftinga. To av desse skjera låg i Tysnes, ved Horso, mellom Ve og Gjerslingane. Det var ein glad lensmann som den gongen fekk meldinga om at desse to skjera skulle merkast. Lensmannen fortalde om ei rekkje grunnstøytingar opp gjennom åra, og om fleire innspel både frå politiet og frå ordføraren i Tysnes, til Kystverket om å få skjera merka, utan at det hadde ført fram.

I januar 2016 skreiv «Tysnes» på leiarplass at «me gler oss over at det no ser ut til at desse skjera skal bli merka». Det einaste som mangla i saka den gongen, var at Tysnes kommune måtte godkjenna merkinga, og at kommunen i tillegg måtte ta på seg vedlikehaldsansvaret for merkingane. Formannskapet i Tysnes vedtok 20. januar 2016 å ta på seg vedlikehaldsansvaret. Men prosjektet stranda. Naboar klaga på merkinga. Gjensidige trekte støtta då dei blei merksame på at det var konflikt om saka.

No skriv me oktober 2019. Framleis er ikkje skjera ved Horso merka. Og sidan 2016 er det endå fleire båtar som har grunnstøtt på dei farlege undervasskjera. Heldigvis har det ikkje vore alvorlege personulukker så langt. Men det kan skje.

Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...