SKUMMELT: Førre torsdag gjekk ein fritidsbåt på grunn ved Horso. Det er langt frå fyrste gong.
SKUMMELT: Førre torsdag gjekk ein fritidsbåt på grunn ved Horso. Det er langt frå fyrste gong.

Leiar: Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?

Publisert 20.10.2019 kl. 12.00.

I sist veke skjedde det igjen, for n’te gong. Ein fritidsbåt grunnstøytte på skjeret Horso, ved Gjerslingane, nord for ferjekaien i Våge. Fritidsbåten Risøy frå Varaldsøy med tre familiemedlemer Årvik om bord var dei uheldige denne gongen. Dei skulle frå Varaldsøy til Fitjar, og var innom Våge éi natt. Smellen førte til at haustturen til Fitjar måtte avlysast. I staden drog dei heim att for å undersøkja om båten hadde skadar etter samanstøyten.

«Det er heilt idioti at skjeret ikkje er merka. I alle fall når det er fleire som går på skjeret kvart år», seier Robert Årvik til «Tysnes» denne veka. Det er det ikkje vanskeleg å vera samd med Årvik i. Grunnstøytinga sist torsdag morgon er ein av uteljelege grunnstøytingar på Horso utanfor Ve.

Ved årsskiftet 2015/2016 kom den gledelege meldinga frå Gjensidige-stiftinga i Norge. Stiftinga hadde løyvt fire millionar kroner til det landsomfattande prosjektet «Merk skjeret». Bakgrunnen var at forsikringsselskapa hadde registrert skaderekordar og rekordutbetalingar på skadar til småbåteigarar. I 2014 blei det registrert 8.700 skadar og 406 millionar kroner i skadeerstatning.

«Merk skjeret»-prosjektet fekk stor respons over heile landet. I Tysnes kom det inn elleve tips til skjer som burde merkast. Seks av tipsa var om farlege skjer eller fluer i Tysnesbygdo og i Våge-området. Dei fem andre var i søre del av Onarheim og Flornesområdet.

Prosjektet enda med at hundre farlege undervass-skjer i Norge skulle merkast som eit resultat av fire millionar kroner i økonomisk bidrag frå Gjensidige-stiftinga. To av desse skjera låg i Tysnes, ved Horso, mellom Ve og Gjerslingane. Det var ein glad lensmann som den gongen fekk meldinga om at desse to skjera skulle merkast. Lensmannen fortalde om ei rekkje grunnstøytingar opp gjennom åra, og om fleire innspel både frå politiet og frå ordføraren i Tysnes, til Kystverket om å få skjera merka, utan at det hadde ført fram.

I januar 2016 skreiv «Tysnes» på leiarplass at «me gler oss over at det no ser ut til at desse skjera skal bli merka». Det einaste som mangla i saka den gongen, var at Tysnes kommune måtte godkjenna merkinga, og at kommunen i tillegg måtte ta på seg vedlikehaldsansvaret for merkingane. Formannskapet i Tysnes vedtok 20. januar 2016 å ta på seg vedlikehaldsansvaret. Men prosjektet stranda. Naboar klaga på merkinga. Gjensidige trekte støtta då dei blei merksame på at det var konflikt om saka.

No skriv me oktober 2019. Framleis er ikkje skjera ved Horso merka. Og sidan 2016 er det endå fleire båtar som har grunnstøtt på dei farlege undervasskjera. Heldigvis har det ikkje vore alvorlege personulukker så langt. Men det kan skje.

Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?


Siste saker Gå til framsida

Knepent tap for J16

Heimepublikummet fekk oppleva ein tett og intens match då Jenter 16-laget møtte Sædalen søndag.

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.