NYE INVESTERINGAR: Ordførar Kåre Martin Kleppe ser fram til at arbeidet med det nye mellomtrinnet på Tysnes skule (i bakgrunnen) kjem i gang tidleg i 2020, og ny barnehage på Onarheim året etter.
NYE INVESTERINGAR: Ordførar Kåre Martin Kleppe ser fram til at arbeidet med det nye mellomtrinnet på Tysnes skule (i bakgrunnen) kjem i gang tidleg i 2020, og ny barnehage på Onarheim året etter.

– Statsbudsjettet vil ikkje påverka nytt mellomtrinn på Tysnes skule eller ny barnehage på Onarheim

Statsbudsjettet vil ikkje få dei store følgjene for Tysnes kommune sine planlagde investeringar. Det stadfestar ordførar Kåre Martin Kleppe.
Publisert 21.10.2019 kl. 15.00.

Nokre følgjer vil statsbudsjettet likevel få for Tysnes kommune.

– Ei endring som er føreslege, er at kommunane skal ta meir av utgiftene til ressurskrevande brukarar, forklarar ordføraren.

At kommunane må ta meir av utgiftene som staten tidlegare har teke, er ei sak som Tysnes kommune var informert om på førehand. Endringa i budsjettet kom såleis ikkje som noko overrasking.

– For Tysnes sin del vil denne ekstra kostnaden koma på kring 200.000 kroner i året, informerer ordføraren.


– Budsjett som venta

Dei statlege overføringane blir stort sett som før. Sjølv om Tysnes sa nei til kommunesamanslåing, har ein ikkje mista statlege overføringar av den grunn.

– Me opplever at staten tek omsyn til at me er ein øykommune. I dag får me distriktstillegg som frivillig liten kommune, seier ordføraren.

Småkommunetillegget går i dag til kommunar med færre enn 3.200 innbyggjarar.

I budsjettet for neste år ligg det inne ein vekst på 2,6 prosent i overføringane frå staten.

– Det er ein kostnadsvekst som elles i samfunnet. For Tysnes var statsbudsjettet som venta, korkje opptur eller nedtur. Det var få endringar som kom på tampen, seier ordføraren.

Kleppe informerer om at rådmannen og staben hans no har fått dei tala dei treng for å laga eit framlegg til budsjett for Tysnes kommune. Rådmannen er alt i gang med kommunebudsjettet for neste år. Det skal leggjast fram for det nye formannskapet i møte 31. oktober.

– Det blir nesten like spennande for meg som for innbyggjarane, seier ordføraren, med eit lite glimt i auga.

Investeringsbudsjettet blir likevel ikkje noko overrasking korkje for ordføraren eller innbyggjarane. Dei største investeringane framover blir nytt mellomtrinn på Tysnes skule og ny barnehage på Onarheim. Begge desse prosjekta er godt innarbeidde i langtidsbudsjettet. Planen er at arbeidet på mellomtrinnet skal i gang tidleg i 2020, i januar eller februar. Oppstart på ny barnehage er planlagt i 2021.

– Det nye mellomtrinnet blir eit spennande prosjekt. Det gler me oss til. På Onarheim er det ein gledeleg vekst i barnetalet, der må barnehagen ut av skulen, seier Kleppe.


60 millionar på fond

Politikarane i Tysnes har vore flinke til å setja tæring etter næring, og har ikkje hamna på den såkalla Robek-lista, der staten går inn og styrer kommuneøkonomien.

– Me har vore langt vekke frå den lista. Kommunestyra i Tysnes har vedteke ansvarlege budsjettet, påpeikar ordføraren.

– Tysnes kommune er godt rusta til å ta på seg dei nye store investeringane. Me har hatt godt overskot på drifta dei seinare åra, og har bygt opp fond på kring 60 millionar. Dette er viktig for at me skal klara investeringane framover, legg han til.

Eit anna prosjekt som også ligg i løypa, er oppgradering av garderobeanlegget ved bassenget på Tysnes skule.

– Tilstanden på bassenget er god, men garderobeanlegget er for dårleg. Ei oppgradering har lage i planane ei stund, men har blitt utsett så lenge skuleutbygginga ikkje har kome i gang, forklarar han.

Han ser føre seg at nye garderobar skal kunna løysast med hjelp av kommunale midlar og tippemidlar, eventuelt i lag med lagslivet.

– Nye garderobar er nødvendig for å få ei meir positiv oppleving i bassenget, både for brukarane og blant dei som jobbar i skulen, poengterer ordføraren.


Mindre bruk av vikarar

Tysnes kommune skal setja i gang eit nytt prøveprosjekt med mindre bruk av vikarar i helse- og omsorg og fleire fast tilsette.

– Dette er eit prøveprosjekt som skal gå over halvtanna til to år og som me skal koma i gang med før sommaren. Målet er fleire faste tilsette i eigen organisasjon, og at me aukar talet på stillingar både på institusjon og i open omsorg, forklarar ordføraren.

Prosjektet vil også føra til endring av turnusar og at deltidsstilingar blir auka opp.

Tilsette som jobbar i open omsorg, i vernetenesta og på institusjonar er invitert til informasjonsmøte 24. oktober, saman med administrasjonen.

Prosjektet skal innarbeidast i budsjettet for neste år. I fyrste omgang ser ordføraren føre seg at det vil krevja ein del ressursar.

– Målet er at det skal bli «god butikk» på sikt, og at me ikkje skal ha innleige av vikarar, seier han.


Lovar meir på vegsektoren

Politikarane i Tysnes kan ikkje skryta av at det har skjedd mykje på vegsektoren dei siste åra. Det er ordføraren samd i.

– Utviding av fylkesvegane våre er avhengig av økonomien til fylket. Der har ikkje vegutvidingar hatt høg prioritet. Uansett må me prøva å få meir midlar til Tysnes, seier han.

Han forklarar at det vil koma ei politisk bestilling i budsjettdebatten i Tysnes i haust.

– Me ynskjer å laga ei liste over til dømes ti prosjekt på kommunale og fylkeskommunale vegar som med enkle grep kan gjerast betre. Vadlasvingane er eitt døme der me kan ta ut stein og bruka steinmassane andre stadar. Og så må målet vera at fylket asfalterer utvidingane etter kvart, seier han.

Kommunen fekk i fjor 24 millionar frå havbruksfondet. 19 millionar blei brukt til å betala ned lån. Dei resterande fem millionane blei sett av for bruk til infrastruktur eller næringsområde, og bruken av desse vil bli ei sak i budsjettet.

• Les også: Glad for midlar til vidare E39-planlegging


Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.