BUDSJETT: Tysdag møttest det nye tenesteutvalet for fyrste gong, og rådmann Steinar Dalland gjekk gjennom litt av utfordringane knytt til det komande kommunebudsjettet. Rådmannen legg fram sitt budsjettframlegg i slutten av månaden.
BUDSJETT: Tysdag møttest det nye tenesteutvalet for fyrste gong, og rådmann Steinar Dalland gjekk gjennom litt av utfordringane knytt til det komande kommunebudsjettet. Rådmannen legg fram sitt budsjettframlegg i slutten av månaden.

Førebudde tenesteutvalet på budsjettutfordringane

31. oktober skal rådmannen sitt budsjettframlegg leggjast fram for formannskapet. I tenesteutvalet tysdag fekk politikarane ein forsmak på kva potensielle utfordringar som ventar i dei komande budsjettforhandlingane.
Publisert 24.10.2019 kl. 14.00.

Tysdag var det møte i tenesteutvalet for fyrste gong etter valet og konstitueringa av nytt kommunestyre. Det er fem utskiftingar i utvalet denne perioden samanlikna med dei siste fire åra. Det nye tenesteutvalet består av leiar Ingrid Restad (Ap), nestleiar Inge Malkenes (Sp), Else Marit Særsten (Ap), Geir Austvik (Sp), Geir Røssland (H), Elisabeth Hatteberg (H) og Kari Lande (H). Av desse er det berre Malkenes og Særsten som også var med i førre periode.


Informasjon

Det var ikkje mange vedtakssaker på sakskartet til møtet tysdag, og mykje av tida gjekk til informasjon og orientering. Sidan det var fyrste møte for fleire av medlemmane, vart mellom anna reglementet for tenesteutvalet gjennomgått, og rådmann Steinar Dalland hadde ein gjennomgang av strukturen i kommunen.

Han gjekk gjennom dei ulike einingane og leiarane, og kven som har kva administrative ansvarsområde i kommunen. Han opplyste også om kva ansvarsområde politikarane i tenesteutvalet har.

– Dette utvalet er eigentleg eit veldig viktig utval, med stort rom for politikkutforming, sa han til utvalet.


Budsjettutfordringar

Samtidig som rådmannen gjekk gjennom kommunestrukturen, tok han også opp potensielle utfordringar knytt til kommunebudsjettet for 2020. Rådmannen og hans stab jobbar i desse dagar med budsjettframlegget som skal leggjast fram for formannskapet i møtet 31. oktober.

Dalland opplyste punktvis om kva endringar og nye utfordringar dei jobbar med, og som politikarane må ta stilling til i budsjettforhandlingane.


Helse- og omsorgstenester

– Det samla driftsbudsjettet er på ca. 190 millionar kroner, og litt i overkant av 40 prosent er knytt til helse og sosial, sa Dalland då han hadde sin presentasjon.

Han tok opp fleire av utfordringane innanfor sektoren, og førebudde politikarane på kva som kan verta sentrale tema i budsjettforhandlingane.

– Me har fleire utfordringar som me ser på til neste år. Me ser at open omsorg er eit område som det er krevande å halda god styr på. Samhandlingsreforma kom i 2012, og det er no me byrjar å sjå effekten av den, sa Dalland.

Han fortalde at statlege effektiviseringstiltak er med å gje kommunane nye oppgåver knytt til omsorgstenestene.

– Noko vert løyst ved at fleire oppgåver vert lagt ned til kommunane, sa Dalland, og trekte mellom anna fram tidlegare utskrivingar av sjukehuspasientar som eit tiltak som skapar nye utfordringar hos kommunane.

– Og dette får me ikkje ekstra midlar til, sa han vidare.

Han trekte også fram praksisen med kommunale akuttdøgnplassar.

– Me har eit tilbod om kommunale akuttdøgnplassar, og der har me ein halv plass. Kommunal akuttdøgnplass betyr i praksis at viss ein vert sjuk og vert vurdert for innlegging ved sjukehus, så kan ein heller leggjast inn på sjukeheimen under gjevne føresetnadar. Det har me stort sett ei seng ståande til det, sa han.

– Riksrevisjonen hadde ein generell gjennomgang på dette med kommunale akuttdøgnplassar, og konklusjonen var at det eigentleg er forferdeleg dårleg økonomi fordi belegget er såpass lavt. På landsbasis var belegget nede i 25 prosent, fortalde rådmannen vidare.

Rådmannen trur likevel ikkje at desse tinga vil skapa for store økonomiske utfordringar i forhold til budsjettet neste år, samanlikna med i år.

– I forhold til pleie- og omsorg ser me ikkje for oss dei store endringane i budsjettet, sa han.


Psykologtilbod

Rådmannen tok vidare opp nye utfordringar knytt til det psykiatriske tilbodet i kommunen.

– Psykiatrien er ein av dei store utfordringane som ligg framfor oss, og det er mellom anna knytt til at det er kome ein ny prioriteringsrettleiar frå helsedirektoratet som angjev nokre nye grensesnitt mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta. Erfaringa vår så langt er at det fører til vesentleg auke i behovet i kommunehelsetenesta, utan at me i realiteten får noko økonomisk kompensasjon, sa han.

I tillegg er det nytt av 2020 at kvar kommune er lovpålagde til å tilby psykologtenester til innbyggjarane, noko som også vert ei ny utfordring for Tysnes kommune.

– Det er òg ei problemstilling som me må ta i budsjettet, og sjå korleis me skal organisera det, sa Dalland.

Han forklarte at kommunen har fleire moglegheiter, for eksempel å tilsetja eigen psykolog, eller kjøpa tenester frå andre kommunar. I tillegg må kommunen vurdera kva type psykolog dei skal ha, viss dei skal tilsetja eigen psykolog.


Brann og teknisk

I tillegg til budsjettutfordringar knytt til helse- og sosialtenestene, tok rådmannen også opp ulike endringar i den tekniske drifta til neste år.

– Me tek over to vassverk frå årsskiftet, så det vil gje oss nokre nye utfordringar, sa rådmannen.

Kommunen driftar ikkje vass og avlaup i dag, men frå nyttår går både Tysnes vassverk og Uggdal vasslag over til kommunal drift.

Rådmannen fortalde at dei også opplever ei ny endring i feietenestene, då det frå nyttår vert pålagt med feiing av fritidsbustadar. Kommunen kjøper i dag feiing frå Vestnorske feietjenester.

Ei anna potensiell endring rådmannen tok opp, handlar om å dela opp eininga for brann og teknisk drift.

– Me ser at dette arbeidsområdet vert så vidt, at me slit med å følgja opp godt nok, sa Dalland.

Rådmannen fortalde at kommunen ser på moglegheita for å splitta dei to einingane, noko som fort vil utløysa ei ekstra stilling innanfor drifta.

– Dette er noko me er nøydd til å sjå på, sa rådmannen.


Siste saker Gå til framsida

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...