SA JA PÅ NYTT: Det nyvalde utvalet meiner at det bør gjevast løyve til frådeling av ei ny bustadtomt på Økland. F.v. Bjørn Lande (H, vara), Magne Skartveit (Krf), utvalsleiar Øystein Dalland (Sp), nestleiar Magne Storesætre (H), Heidi Røssland (Sp), Frode Storetvedt (H) og til høgre for han; Janne Hatteberg (vara, Frp).
SA JA PÅ NYTT: Det nyvalde utvalet meiner at det bør gjevast løyve til frådeling av ei ny bustadtomt på Økland. F.v. Bjørn Lande (H, vara), Magne Skartveit (Krf), utvalsleiar Øystein Dalland (Sp), nestleiar Magne Storesætre (H), Heidi Røssland (Sp), Frode Storetvedt (H) og til høgre for han; Janne Hatteberg (vara, Frp).

Fylkesmannen sa nei – lokalpolitikarane sa ja på nytt

Dei nyvalde lokalpolitikarane vil godkjenna frådeling av ei ny bustadtomt på Flatråker. Tysdag avviste dei ein klage frå Fylkesmannen.
Publisert 27.10.2019 kl. 15.00.

Ei av dei siste sakene som det tidlegare landbruk-teknisk-utvalet handsama, var ein søknad om frådeling av ei bustadtomt på Økland på Flatråker, på Magnus Økland sin eigedom.

Det nye utvalet var samla for fyrste gong denne veka. Då var ei av sakene om den same bustadtomta. Fylkesmannen er nemleg kritisk til landbruk/teknisk si positive innstilling til frådelingssøknaden som blei handsama på møtet i september, og har klaga på vedtaket.

Det var denne klagen som kom opp på møtet denne veka.


LNF-føremål

I klagen minnar Fylkes-mannen om at det er eit generelt byggjeforbod i 100-metersbeltet langs sjø, og at det i dette beltet skal takast særleg omsyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Fylkesmannen peikar vidare på at tiltaket er planlagt i eit område som er avsett til LNF-føremål, og ikkje til bustadføremål.

– Frådeling av parsell vil med dette setja omsynet til LNF-føremålet vesentleg til side, skriv Fylkesmannen.

Han peikar vidare på at landbruk/teknisk i vedtaket sitt i september ikkje har peikt på nokon konkrete fordelar ved å dispensera, ut over det generelle synspunktet om at busetnaden i området vil styrkast.

Fylkesmannen går imot at det bør gjevast dispensasjon frå kommuneplanen.


Var på synfaring

I møtet tysdag informerte utvalsleiar Øystein Dalland (Sp) det nye utvalet om synfaringa på Økland i september.

– Etter synfaringa såg me ingen problem med å frådela ei bustadtomt der det er søkt om. Tomta ligg i eit område som er punktert med bygg frå før, og ei ny tomt vil ikkje vera til hinder for friluftsliv mot sjø, sa Dalland.

– Eg vil stå på same vedtaket som sist, kommenterte Magne Skartveit (Krf), som også var med på møtet i september.

Magne Storesætre (H) meinte det ville vera mest logisk å halda på same vedtaket som sist.

I debatten peika Øystein Dalland på at Tysnes kommune ynskjer spreidd utbygging. Bjørn Lande (H) og Janne Hatteberg (Frp) støtta dette. I debatten blei det og peika på at dette er nemnt i samfunnsdalen i kommuneplanen.


Nytt samrøystes vedtak

Utvalet vedtok samrøystes framlegget frå Øystein Dalland om ikkje å ta klagen frå Fylkesmannen i Vestland til følgje.

I vedtaket peikar utvalet på at tomta ligg i eit område der det er etablerte hytter og hus, og at frådeling ikkje vil setja omsynet til LNF-føremålet vesentleg til side. Etter synfaringa ser utvalet at fordelane vil vera klart større enn ulempene og vil ikkje skapa presedens for seinare saker. Vidare blir det peika på at tiltaket vil vera med å styrkja busetnaden i området og soleis vera eit positivt tiltak.

Det heiter elles i vedtaket at arealet ikkje er nytta til landbruksareal i dag, at det ikkje er kjent at området er nytta til friluftsføremål, og at arealet ikkje har spesielle interesser når det gjeld naturmangfald.

– Følgjeleg kan me ikkje sjå at omsynet bak føremålet i planen vert vesentleg tilsidesett, heiter det.

Det blir og peika på at det er fleire andre spreidde bustadparsellar/bustadar i dette området, og at det vil vera positivt at ein byggjer fleire bustader i samanheng med desse. Vidare blir det peika på at arealbruken for området ikkje vil bli vesentleg endra, då den nye tomta vil grensa opp mot eksisterande hytter og bustader.

Dei peikar og på at Tysnes er ein kommune prega av mykje spreidd busetnad, og at ein framleis ynskjer dette. Dei viser til punkt 2.4.3 i samfunnsdelen i kommuneplanen der det heiter at kommunen skal ha ein arealpolitikk som gjev moglegheit for innbyggjarane å busetja seg der dei har tilhøyrsle og der dei vil bu.

Vedtaket går no til Fylkesmannen i Vestland og til Hordaland fylkeskommune for klagevurdering.


Siste saker Gå til framsida

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...