GLEDELEG: Fyrstkomande torsdag blir det på ny skipa til yrkesmesse i Tysneshallen.
GLEDELEG: Fyrstkomande torsdag blir det på ny skipa til yrkesmesse i Tysneshallen.

Leiar: Lokal yrkesmesse er viktig for Tysnes

Publisert 28.10.2019 kl. 07.00.

I ei rekkje år hadde Tysnes si eiga yrkes- og utdanningsmesse. No blir det på ny yrkesmesse på Tysnes. Det er positivt.

Det er over seks år sidan det sist blei skipa til ei lokal yrkes- og utdanningsmesse på Tysnes. Det er altfor lenge. Den siste som gjekk av stabelen blei avvikla 15. februar 2013, med det utmerka namnet Tysnesmessa. Det var den åttande lokale utdanningsmessa som blei skipa til etter Tysneshallen blei bygd og Tysnes hadde fått eit lokale som var så stort at det var mogeleg å få i stand ei slik messe.

Ei eiga messe på Tysnes er viktig på fleire måtar. For det fyrste er det med og byggjer opp under den viktige identitetskjensla vår; på ei slik messe kan me stolte visa fram den store breidda av lokalt næringsliv, med dei ulike verksemdene i kommunen og alle dei varierte arbeidsplassane som finst innanfor privat næringsliv og offentleg sektor. Ei yrkesmesse vil og vera ein viktig plass for kvar enkelt verksemd til å visa seg fram; med god oppslutnad og mange utstillarar vil ei slik messe bli eit utstillingsvindauge for næringslivet i Tysnes. Det som likevel er det viktigaste, er sjølvsagt som namnet seier, at ein vil visa fram for ungdomen ulike yrke som finst i kommunen når dei skal velja utdanning og vurdera mogelege yrke som dei kan tenkja seg ein gong i framtida. Me trur det er mange lokale ungdomar som kan tenkja seg ei framtid i Tysnes dersom det finst lokale arbeidsplassar for det interessefeltet som dei har. Endå viktigare er det kanskje at ungdomar kan få prata personleg med representantar for dei lokale verksemdene. På den måten kan ein kanskje skapa interesse for andre yrkesval enn det ungdomar har tenkt på sjølve.

Tysnes skule og Tysnes kommune med ordføraren i spissen skal ha ros for at ein no har fått i stand ei yrkesmesse. Med Tysnes Kraftlag med som økonomisk bidragsytar bør dette kunna bli eit lokalt tilbod som blir årvisst.

Det var lokalpolitikar Inge Malkenes som lufta ideen om ei eiga yrkesmesse på Tysnes på eit møte i tenesteutvalet seinhaustes i fjor. Som Malkenes peika på den gongen; ein treng både vanlege arbeidsfolk og folk med spesialkompetanse dersom ein skal få ei utvikling i kommunen. Med god oppslutnad frå næringslivet vil ein klara å få det fram på ei slik messe.

Tysnes treng sårt ungdomar og unge familiar som vil busetja seg her. Ei yrkesmesse bør kunna bli ein rekrutteringsplass for meir tilflytting. Informasjon om lokale verksemder og lokale arbeidsplassar kan vera interessant for fleire enn lokale ungdomar. Messa bør kunna bli ein møteplass for jobbsøkjarar som kan tenkja seg Tysnes som buplass.

Me vil oppfordra alle som er opptekne av næringsliv og lokal utvikling å ta turen til Tysneshallen torsdag 31. oktober.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...