NEI OG JA: Fylkesmannen har sagt nei til dispensasjon for frådeling av tomt 2 og 3 på Jensvoll i Uggdal. Politikarane i landbruk/teknisk gjekk sist tysdag inn for å gje løyve til tomt 1.
NEI OG JA: Fylkesmannen har sagt nei til dispensasjon for frådeling av tomt 2 og 3 på Jensvoll i Uggdal. Politikarane i landbruk/teknisk gjekk sist tysdag inn for å gje løyve til tomt 1.

Søkjer på ny om frådeling av bustadtomt i Uggdal

Publisert 29.10.2019 kl. 06.00.

Fylkesmannen har tidlegare sagt nei til frådeling av tre tomter på Jensvoll i Uggdal, frå gnr. 17, bnr. 134. No har eigar av gnr. 17, bnr. 134, Reidar Aarskog, i staden søkt om frådeling av ei tomt. Det gjekk politikarane i utval for landbruk/teknisk samrøystes inn for på møtet tysdag sist veke.

Saka blir no sendt på høyring til Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens vegvesen. Dersom det ikkje kjem inn vesentlege merknader frå høyringsinstansane, har administrasjonen på teknisk etat fått fullmakt til å handsama saka vidare på delegasjon.

Opphaveleg blei det søkt om frådeling av tre tomter frå gnr. 17, bnr. 134. Det var i september 2017. Politikarane i utval for landbruk/teknisk var positive til søknaden, men Fylkesmannen klaga på vedtaket. Saka kom så opp til ny handsaming i landbruk/teknisk. Utvalet tok ikkje klagen frå Fylkesmannen til følgje. Saka blei så sendt til settefylkesmannen i Rogaland for endeleg avgjerd. Fylkesmann i Rogaland presiserer at tomt 2 og 3 ligg innanfor 100-metersbeltet langs sjø og legg det til grunn for at dei gjer om vedtaket for å gje dispensasjon for tomt 2 og 3. Vidare opphevar Fylkesmannen i Rogaland vedtaket om ja til frådeling av tomt 1. Fylkesmannen peikar på at vedtaket er ugyldig på grunn av manglande landbruksfagleg vurdering og at tilhøvet til fylkesveg 49 heller ikkje er vurdert.

På møtet førre tysdag sa politikarane i landbruk/teknisk på ny ja til frådeling av tomt 1. I saksutgreiinga til møtet denne gongen blir det frå Tysnes kommune si side peika på at tomta ikkje skal ha vegutløysing mot fv 49.

– Omsøkt parsell ligg 25 meter over fylkesvegen, oppå tunnell, og vil såleis ikkje koma i konflikt med byggjegrenser mot veg, heiter det i saksutgreiinga.

I saksutgreiinga heiter det elles at tiltaket vil føra til fortetting i eit allereie utbygd bustadområde, og ikkje føra til noko punktering i landskapsbiletet. Området som er tenkt frådelt har ingen funksjon som landbruksareal.


Siste saker Gå til framsida