STØRST I NORGE: Den nye brønnbåten «Kristoffer Tronds» blir 91 meter lang. (Teikning utlånt av Alsaker Fjordbruk)
STØRST I NORGE: Den nye brønnbåten «Kristoffer Tronds» blir 91 meter lang. (Teikning utlånt av Alsaker Fjordbruk)

Blir 91 meter lang og den største i Norge

Den nye brønnbåten til Alsaker Fjordbruk blir den største i Norge når den blir levert i andre halvår 2020.
Publisert 31.10.2019 kl. 12.00.

– Båten skal dekka eige behov i Alsaker-konsernet, seier prosjektleiar Olav Nygård.


Størst i Norge

Ingen brønnbåtar som skal operera i Norge er pr i dag så store som den nye «Kristoffer Tronds». Båten som for tida er under bygging ved eit spansk verft i Bilbao, er 91 meter lang, 19 meter brei og har ein brønnkapasitet på meir enn 5.000 kubikkmeter.

Byggjestarten var i november i fjor. Båten skal vera levert, ferdig til bruk, i andre halvår 2020.

– Då er det planen at det skal koma fisk i båten ganske kjapt, så snart me kjem til Norge, seier Olav Nygård.

Når båten kjem seglande inn på Onarheimsfjorden, skal alt utstyr om bord vera klart til bruk. Alt skal vera testa ut før båten forlet Spania. Representantar frå både verftet og utstyrsleverandørar skal vera med på fyrste turen.

Olav Nygård har vore prosjektleiar sidan brønnbåten var på teiknebrettet tidleg i 2017, den fyrste tida i lag med andre oppdrag for Alsaker-konsernet. Seinare har han jobba fulltid med brønnbåten.


20 nye arbeidsplassar

«Kristoffer Tronds» vil få kaiplass ved det nye smoltanlegget på Alsaker Sør, når kaien der er klar. Men så mykje kailiggje blir det truleg ikkje. Ifølgje Nygård vil det bli rikeleg med eigne oppdrag i Alsaker-konsernet.

Det er difor lagt opp til to-skiftordning på båten, med to mannskap som går fire veker på og fire veker av. Båten skal ha åtte-ti personar på jobb samstundes. På kvart skift blir det både kaptein, styrmann, maskinist, kokk, matrosar og truleg eit par lærlingar. Totalt vil bli kring tjue tilsette på «Kristoffer Tronds». Alsaker Fjordbruk er for tida i gang med tilsetjing av nøkkelpersonar til båten, men utover neste år vil det bli mange ledige stillingar.

Det vil bli lugarplass til 20 personar om bord, dei ti enkeltmannslugarane er tenkt til dei faste. Dei fem tomannslugarane skal vera disponible for representantar for oppdrettsanlegga som båten er på oppdrag for, til dømes ved sortering av fisk eller avlusing.Teikningar av båten vitnar om høg standard og flott innreiing i både styrehus, dagrom og messe. I messa blir det langbord med plass til ei stor komlepanne.

– Den interne diskusjonen har gått på kor stor komlepanne ein må ha, og kor denne skal stå, humrar Olav Nygård.


– Mykje nybrotsarbeid

Han fortel om mykje nybrotsarbeid på «Kristoffer Tronds» samanlikna med andre brønnbåtar.

Eit moment er brønnkapasiteten.

– Me har fire brønnar om bord, men dei to akterste kan delast opp slik at me kan ha seks ulike sorteringar med fisk samstundes, forklarar han.

Energisparing er eitt punkt som har hatt høg prioritet i planlegginga. Behandling av fisk med varmt vatn krev enorme mengder energi, og ein har difor hatt stort fokus på varmegjenvinning frå motorane.

– Me nyttar varme frå kjølevatnet, samt at det er montert kjelar i skorstein som vert varma opp av eksosen. Fire store kjøleanlegg er installert om bord for å kunna kjøla ned vatnet i brønnane ved behov, forklarar han.

Desse kjøleanlegga fungerer i realiteten som store varmepumper, og ein kan då bruka den varmen dei produserer til å varma opp vatnet til behandling av fisken også.

– Dette er kjent teknologi, men har aldri vore nytta på denne måten om bord i brønnbåter før.

Ein stor elektrisk kjel skal og vera med å halda nøyaktig temperatur på behandlingsvatnet.

– Med alle desse tiltaka vil ein spara mykje energi, og redusera utslepp av forureina eksos. Det skal også monterast katalysatorar i skorsteinen for å reinsa eksosen. Dette blir og eit stort bidrag i miljøsatsinga, informerer han.

«Kristoffer Tronds» skal både vera ein behandlingsbåt og ein transportbåt for både smolt og slaktefisk.

Batteripakke er det også om bord, som kan tilføra ekstra kraft til tavla ved behov utan at ein treng starta opp ein ekstra motor. Ein har og nytte av batteria når båten ligg i ro, slik at ein ikkje treng å ha i gang motorar når det ikkje er kraftkrevjande arbeid som pågår. Båten er og utstyrt med stort landstraumsanlegg, slik at ein kan få levert straum frå land.

Det er montert store kranar og vinsjar på båten, slik at båten skal klara seg åleine ute på oppdrag utan hjelp av andre servicebåtar.


Spennande prosjekt

Olav Nygård omtalar den nye brønnbåten som eit utruleg spennande prosjekt.

Han har vore med på oppfølging av mange nybygg opp gjennom åra, både fiskebåtar og offshorebåtar.

– Dette har vore eit interessant oppdrag med bratt lærekurve, seier han og smiler nøgd.


På yrkesmessa

Når Alsaker Fjordbruk stiller på yrkesmessa i Tysneshallen torsdag kveld, vil dei både informera om oppdrettsbransjen generelt, men og visa det breie spekteret av yrkesgrupper som dei har i konsernet.

Eit av prosjekta som dei vil fortelja om, er nettopp den nye brønnbåten «Kristoffer Tronds».

– På Alsaker Fjordbruk sin stand vil me promotera samtlege verksemder som er knytte til konsernet, opplyser Ingrid Storetvedt i Alsaker Fjordbruk.


STORE DIMENSJONAR: «Kristoffer Tronds» under bygging på skipsverftet i Bilbao. Her ser me akterenden av båten. (Foto: Alsaker Fjordbruk)
STORE DIMENSJONAR: «Kristoffer Tronds» under bygging på skipsverftet i Bilbao. Her ser me akterenden av båten. (Foto: Alsaker Fjordbruk)
PROSJEKTLEIAR: Olav Nygård er prosjektleiar for «Kristoffer Tronds».
PROSJEKTLEIAR: Olav Nygård er prosjektleiar for «Kristoffer Tronds».

Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...