SKEPTISK: I sommar målte Øystein Dalland, som no er leiar i landbruk/teknisk, opp omtrent kor stor plass det nye tekniske bygget vil ta opp på kaien i Våge. Utvalet sa då nei, og Fjord1 klaga til Fylkesmannen. Tidlegare i månaden kom svaret frå Fylkesmannen, som ikkje støttar kommunen. (Arkivfoto)
SKEPTISK: I sommar målte Øystein Dalland, som no er leiar i landbruk/teknisk, opp omtrent kor stor plass det nye tekniske bygget vil ta opp på kaien i Våge. Utvalet sa då nei, og Fjord1 klaga til Fylkesmannen. Tidlegare i månaden kom svaret frå Fylkesmannen, som ikkje støttar kommunen. (Arkivfoto)

– Eg har framleis dei same synspunkta

Leiar i utval for landbruk/teknisk, Øystein Dalland, er skuffa over at Fylkesmannen oppheva teknisk bygg-vedtaket.
Publisert 01.11.2019 kl. 12.00.

– Det var ei overraskande tilbakemelding frå Fylkesmannen, fortel Øystein Dalland.

Tidlegare i månaden kom beskjeden om at Fylkesmannen i Vestland opphevar landbruk/teknisk sitt vedtak i saka om teknisk bygg på ferjekaien i Våge. Politikarane i landbruk/teknisk vedtok i sommar å ikkje gje dispensasjon til Fjord1 sin søknad om oppføring av teknisk bygg på ferjekaien.

Det nye bygget skal erstatta det noverande venterommet, og skal vera ein del av ladeinfrastrukturen som skal gje straum til den nye elferja som tek over ferjesambandet Våge-Halhjem ved nyttår.


For store inngrep

Landbruk/teknisk gav i juni dispensasjon til ladetårn og fortøyingsautomat, men ikkje til det tekniske bygget. Politikarane grunngav avslaget med at det planglade tekniske bygget vil skapa for store inngrep på kaiområdet.

– Me kan ikkje øydeleggja heile kaiområdet. Me treng betre teikningar for å visualisera korleis bygget vert liggjande i terrenget, sa Øystein Dalland til «Tysnes» i juni.

Då var han ein av representantane i landbruk/teknisk, og engasjerte seg sterkt i saka. No har han vorte vald til leiar i utvalet, og står framleis inne for vedtaket utvalet gjorde i sommar.

– Eg har framleis dei same synspunkta i saka, fortel Dalland.


Ny handsaming

Etter at landbruk/teknisk sa nei til søknaden, klaga Fjord1 saka inn til Fylkesmannen i juli. Tre månadar seinare var deira handsaming ferdig, og Fjord1 fekk medhald i klagen.

«Fylkesmannen finn at kommunen sitt vedtak er mangelfullt grunngjeve», skreiv Fylkesmannen i si handsaming.

Landbruk/teknisk sitt vedtak vart oppheva, og saka vart send tilbake til kommunen for ny handsaming. Landbruk/teknisk var i førre veke samla for fyrste gong etter kommunevalet, men saka kom ikkje opp for ny handsaming i det møtet.

– Me hadde ikkje tid til å få saka med til møtet i førre veke. No skal administrasjonen førebu saka på nytt, og så kjem den opp igjen i neste møte, fortel Dalland.

Det neste møtet i utvalet er sett opp den 26. november.

Han nytta likevel møtet i førre veke til å orientera dei nye representantane i landbruk/teknisk om saka.

– Eg ynskjer at det nye utvalet vert sett ordentleg inn i saka, så eg tok den opp til orientering på førre møte. Då vart saka diskutert, og eg fekk òg lagt fram mitt syn for det nye utvalet, fortel han.


Overraska

Dalland vart sjølv overraska då han las handsaminga til Fylkesmannen.

– Eg følte me hadde eit godt begrunna vedtak, med bakgrunn i kommunplanen. Eg meiner det er det beste vedtaket me har skrive i mi tid i landbruk/teknisk, så eg vart ganske forbausa då Fylkesmannen oppheva vedtaket.

Han er framleis klar på at han ikkje ynskjer bygget slik Fjord1 har planlagd det.

– Innseglinga til Våge skal ikkje gjerast «styggare», seier Dalland.

I sommar uttala han at det var politikarane si oppgåve å hindra eit overgrep frå storsamfunnet, og han er derfor skuffa over tilbakemeldinga frå Fylkesmannen.

– Eg føler at Fylkesmannen no set storsamfunnet fyrst, seier han.

I juni meinte politikarane at Fjord1 burde sjå på moglegheita for å fylla igjen holet nord på kaien, og dermed kunna flytta heile bygget lengre nord. Dalland meiner det ikkje er kommunen sin feil dersom Fjord1 er i tidsnød med tanke på å få bygget klart til nyttår.

– Det er ikkje vår feil at søknaden ikkje kom tidlegare, seier han.


Siste saker Gå til framsida